Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий санацiєю

 

 

 

Александрова Катерина Євдокимiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00306650

4. Місцезнаходження

Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль, Текстильна,18

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 52-58-86, 43-39-78

6. Електронна поштова адреса

vvv@texterno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" 78

 

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.texterno.com.ua/report-y-2016.html

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного серетаря вiдсутня у зв'язку з тим, що посада корпоративного серетаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалось послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв вiдсутня у зв'язку з тим, що Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.З моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. загальних зборiв акцiонерiв.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в з'язку з цим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть.
Iнформацiя щодо облiгацiй вiдсутня у зв'язку з тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало.
Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду.
Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi у зв'язку з тим, що надається повний текст аудиторського висновку в п. 29 змiсту.
Iнформацiя 18-27 пунктiв змiсту вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.
Звiт про стан об`єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань, за якими забезпечена об`єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв`язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

29.04.1996

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

48709520

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

25.0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

643

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв

13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон

13.20 Ткацьке виробництво

10. Органи управління підприємства

Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну. Згiдно статуту органами управлiння товариством є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння. Вiдповiдно до Закону Украни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004705990119

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26001383199$

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва"

619186400571

14.11.2016

Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi

25.11.2017

Опис

В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ФДМУ

00032945

01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9

25.000000000000

Органiзацiя орендарiв "Текстерно"

00306650

46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

0.000000000000

Усього

25.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Керуючий санацiєю

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Катерина Євдокимiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Текстерно" Голова правлiнння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.01.2014 до рiшення Господпрським судом Тернопiльської областi

9) Опис

Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала.
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно. Загальний трудовий стаж становить 48 р.
Вiдповiдно до комплексного аналiзу приписiв ст. 17 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» (в редакцiї, що пiдлягає застосуванню до ВАТ «Текстерно») (надалi – Закон) повноваження керуючого санацiєю не обмежуються строком на який введено процедуру санацiї, i припиняються лише за наявностi наступних чотирьох обставин, якi є вичерпними:
1) призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв’язку з укладенням мирової угоди або погашення вимог кредиторiв (п. 7 ст. 17 Закону);
2) звiльнення господарським судом вiд виконання повноважень керуючого санацiєю, про що виноситься ухвала (п. 8 ст. 17 Закону);
3) передачi справ лiквiдатору у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;
4) призначення керуючого санацiєю лiквiдатором у встановленому Законом порядку у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 13 ст. 17 Закону).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яворська Софiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера ВАТ "Текстерно"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2012 до переобрання

9) Опис

Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012 р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства, посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати.
Загальний трудовий стаж 33 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керуючий санацiєю

Александрова Катерина Євдокимiвна

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

686

0.00030000000

686

0

0

0

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна

МС 420289 01.01.1998 Тернопiльським МВ Умвс України в Тернопiльськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

686

0.00030000000

686

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ " Лоджистiк Сервiс "

31306720

01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99

51832603

26.60290000000

51832603

0

0

0

Фонд державного майна України

00032945

01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9

48709521

25.00000000000

48709521

0

0

0

Компанiя " Сцепел Лiмiтед "

554115

д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н

57531047

29.52760000000

57531047

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

158073171

81.13050000000

158073171

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Текстерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р. №ОВ-2153

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

25196955

Місцезнаходження

01601 Україна, Київська д/н м. Київ, вул. Воровського, буд. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286544

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рину

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-63-92,

Факс

501-59-19

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013р. №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок". ВАТ "Текстерно" уклало договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21141644

Місцезнаходження

46001 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль Ст. Ринок, 3/61

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2001

Міжміський код та телефон

(0352) 43-23-23

Факс

43-23-23

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Проводила аудит вiдповiдно до умов Договору №б/н вiд 27.02.2017 р. за перiод 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.1998

121/19/1/98

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000135404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

194838080

48709520.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
У зв`язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98.

 


XI. Опис бізнесу

ВАТ "Текстерно" - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю.
Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ".
В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.

 

ВАТ "Текстерно" функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв'язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп'ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено вiддiл маркетингу.
Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Хмельницький та Одеса, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi "Текстиль Тернопiлля" в м. Київ.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ВАТ "Текстерно" у 2016 р. становить - 643 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв ВАТ "Текстерно" у 2016 р. становить 6 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня, дня) за 2016 р. становить 521 особи.
Фонд оплати працi у 2016 р. становить 14245,9 тис.грн. Фонд оплати працi за 2016 р. становить 97,7 % у порiвняннi з минулим перiодом.

 

ВАТ "Текстерно" не входить до об'єднань пiдприємств.

 

ВАТ "Текстерно" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.

 

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi сианом на 01.01.2013р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
- основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. З 1 вересня 2015р. змiнено вартiсний критерiй для вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв до 6000,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
-малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу згiдно Плпну рахункiв бухгалтерського облiку.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори : вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.

 

ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин.
За перiод перебування ВАТ "Текстерно" в стадiї санацiї стабiлiзувалася робота виробництв, збiльшились їх обсяги.
В 2016 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 605 тонн, що складає 61,2 вiдсоткiв до попереднього року, тканин готових 2221,3 тис.п.м., що складає 74.8% попереднього року. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 7100 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi чоловiчii, одяг робочи, пошито рукавиць робочих 601 пару. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 6 тис. Гкал.
Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 76688,5 тис.грн.
Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають.
ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю на внутрiшньому ринку. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо та пресi.
Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї, постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм.
ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: " Pulсra", " Archroma", " СНТ ".
Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй.
Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволяють ВАТ "Текстерно" пiдтримувати високий обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї, яка є новою для ринку.
У 2016 роцi випущено 4.3 тис. штук постiльної бiлизни та 1,2 тис. од. кухонної бiлизни.
ВАТ "Текстерно має три постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в зазальному об'ємi постачання.
Легка промисловiсть України на сьогоднiшнiй день перебуває в незадовiльному станi. Бiльшiсть пiдприємств знаходиться на межi банкрутства. Ситуацiя, коли вiтчизняний ринок товарiв легкої промисловостi є надзвичайно переповненим дешевими iноземними товарами, призводить до занепаду легкої промисловостi. Не витримуючи конкуренцiї заводи i фабрики легкої промисловостi закриваються. Основними стримуючими факторами розвитку легкої промисловостi є:
- криза в економiцi та вiйна на сходi країни;
- висока собiвартiсть виробництва товарiв легкої промисловостi;
- низький притiк молодих кадрiв на пiдприємства легкої промисовостi;
- залежнiсть вiтчизняного виробника вiд iмпортованої сировини, рiзкий "скачок" курсу долара бiльш нiж в три рази;
- низька купiвельна спроможнiсть населення;
- заповнення внутрiшнього ринку країни дешевою продукцiєю китайського та турецького виробництва;
- значна тiнiзацiя галузi;
- недостатня iнвестицiйна та iновацiйна дiяльнiсть.
Проте, незважаючи на всi цi стримуючi фактори, легку промисовость України, все ж таки варто розглядати як перспективну галузь. Перспектива розвитку полягає у збiльшеннi частки вiтчизняних товарiв на внутрiшньому ринку та у зростаннi експорту продукцiї власного виробництва. Це дозволить щорiчно стабiльно нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент прдукцiї, суттєво покращувати фiнансовий стан пiдприємства, створювати новi робочi мiсця.
ВАТ "Текстерно" є єдиним в Українi виробником з повним циклом переробки та визнаним лiдером в Європi по якостi тканини, що пiдтверджується мiжнародними сертифiкатами та вiдзнаками, у тому числi Мiжнародним клубом лiдерiв торгiвлi, Європейською асоцiацiєю товаровиробникiв та iншими компетентними органами.

 

За останнi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 5842229,75 грн.
Товариство придбання основних засобiв не планує.

 

ТОВ "Лоджистiк Сервiс" є Головою Наглядової ради та власником iстотної участi.
З ТОВ "Лоджистiк Сервiс" були укладенi наступнi правочини:
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Покупцем" та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Постачальником":
Договiр поставки матерiалiв № 25/01/16-01 К вiд 25.01.2016 року на суму 359960.40 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 20/10/16-01 К вiд 20.10.2016 року на суму 142804.15 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 25/11/16-01 К вiд 25.11.2016 року на суму 12666.17 грн.
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Постачальником"та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Покупцем":
Договiр купiвлi-продажу тканини № 18/01/16-01 Т вiд 18.01.2016 року на суму 22251.78 грн.
Договiр купiвлi-продажу вiдпадкiв № 21/09/16 вiд 21.09.2016 року на суму 40649.66 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини № 20/12/16-01Т вiд 20.12.2016 на суму 92976.19 грн.
ВАТ "Текстерно" застосовує витратиний метод цiноутворення.

 

Станом на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 139627 тис.грн., машини та обладнання - 4680 тис.грн., трансортнi засоби - 2 тис.грн., iншi основнi засоби - 114 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Виробничi потужностi ВАТ "Текстерно становлять 48605 тис.м.кв. тканин готових, 7910 т пряжi. Ступiнь використання обладнання за 2016 рiк склав 8 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi.
Товариство на протязi 2016 року не проводило робiт з капiтального будiвництва.
Плани на розширення та удосконалення основних засобiв у ВАТ "Текстерно " на даний час вiдсутнi.
Екологiчнi питаннi, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.
Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2016 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. На пiдприємствi нараховується 14 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки. Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.

 

На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною.
Для стабiлiзацiї ситуацiї в легкiй промисловостi (в тому числi ВАТ «Текстерно») державi необхiдно провести ряд першочергових заходiв, спрямованих на збереження робочих мiсць, забезпечення державними замовленнями працюючi пiдприємства, наповнення державного бюджету та позабюджетних фондiв, подоланнi негативних явищ тiньової економiки.
Передбачити виплату пiльгових пенсiй вiдповiдним категорiям працiвникiв текстильної та шкiряної галузей за рахунок Державного бюджету та вiдмiнити 10-ти-рiчне пiльгове забезпечення робiтникам текстильної промисловостi, запроваджене Пенсiйною реформою за рахунок роботодавця.

 

Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.

 

Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2016 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 3999 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 3985 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 14 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.За 2016 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 92712 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 77260 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 41014 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 11483 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2016 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 146249 тис.грн., власний капiтал -76021 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi -0,1453, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в товариствi становить 0,7179, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.

 

У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має.
Державних замовлень протягом 2016 року не було.

 

Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulсra", "Archroma", " СНТ " .
Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.

 

З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2016 роцi впроваджено 27 одиниць iновацiйної продукцiї. Загальна сума витрат на iнновацiї (включаючи витрати на виконання робiт власними силами пiдприємства та iншi вiдповiднi витрати) за 2016 р. становить 8371,6 тис. грн.
Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть та антиалергеннiсть.

 

Ухвалою господарського суду Тернопiльської областi вiд 11.06.2003 р. у справi № 1/Б-294 за заявою товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" порушено справу про банкрутство ВАТ "Текстерно".
Заява керуючого санацiєю про скасування арештiв та звiльнення майна з-пiд податкової застави
Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 15.08.2016 задовольнив заяву керуючого санацiєю
Клопотання керуючого санацiєю про внесення змiн до плану санацiї
Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 15.08.2016 задовольнив клопотання керуючого санацiєю та затвердив змiни до плану санацiї.
Клопотання голови комiтету кредиторiв - представника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" про продовження процедури санацiї
Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 08.02.2016 р. продовжив строк процедури санацiї ВАТ "Текстерно"
Клопотання голови комiтету кредиторiв - представника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" про продовження процедури санацiї
Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 15.08.2016 р. продовжив строк процедури санацiї ВАТ "Текстерно"
Справа № 876/4546/15
Адмiнiстративний позов до Управлiння Пенсiйного фонду України в Надвiрнянському районi, Головного управлiння Пенсiйного фонду України в Iвано-Франкiвськiй областi, керуючого санацiєю ВАТ "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" про визнання дiй неправомiрними та зобов'язання вчинити дiї.
Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10.02.2016 року апеляцiйну скаргу управлiння Пенсiйного фонду України в Надвiрнянському районi Iвано-Франкiвської областi - залишено без задоволення, а постанову Надвiрнянського районного суду Iвано-Франкiвської областi вiд 20 березня 2015р. по справi №348/2984/14-а - без змiн.
Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду вiд 30.03.2016 у справi № К/800/5371/16 касацiйну скаргу управлiння Пенсiйного Фонду України в Надвiрнянському районi Iвано-Франкiвської областi на постанову Надвiрнянського районного суду Iвано-Франкiвської областi вiд 20 березня 2015 року та ухвалу Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10 лютого 2016 року - вважати неподаною.


 

Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.
Показники Одиниця вимiру 2014 2015 2016
Перероблено бавовняного волокна тн. 619.5 1156.8 573.4
Вироблено прядива бавовняного тн. 597.1 989 605
Вироблено тканин готових т.п.м. 2028.1 2968.1 2221.3
Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 36095.3 123521.5 76688.5
( в оптових цiнах )
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 778; 694; 643.
Фонд оплати працi , всього тис.грн. 10275.6; 14577.0; 14245.9
Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 1100.6; 1750.4; 1846.3


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

144423

146249

0

0

144423

146249

будівлі та споруди

139627

138803

0

0

139627

138803

машини та обладнання

4680

7350

0

0

4680

7350

транспортні засоби

2

0

0

0

2

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

114

96

0

0

114

96

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

144423

146249

0

0

144423

146249

Опис

Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить:
- будiвлi та споруди - 386559 тис. грн., сума зносу - 247756 тис. грн., ступiнь зносу - 64.1 %, ступiнь придатностi - 35.9 % ;
- машини та обладнання - 25710 тис. грн., сума зносу - 18360 тис. грн., ступiнь зносу - 71.41 %, ступiнь придатностi - 28.59 % ;
- транспортнi засоби - 1097 тис. грн., сума зносу - 1097 тис. грн., ступiнь зносу - 100 %, ступiнь придатностi - 0 % ;
- iншi - 2147 тис. грн., сума зносу - 2051 тис. грн., ступiнь зносу - 95.5 %, ступiнь придатностi - 4.5 % .
Термiни та умови користування основних засобiв (за основними групами):
- основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок нарахування амортизацiї та надходженням на суму 4007 тис. грн. та вибуттям на суму 1 тис. грн.
Обмеження на використання майна станом на 31.12.2016 року.
Майно ВАТ "Текстерно", що передано пiд заставу:
- прядильне виробництво 16804429 грн.
- обробне виробництво 13804950 грн.
- адмiнiстративний корпус 577929 грн.
- допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн.
- допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн.
- будiвля головного корпусу 11105701 грн.
Всього 43511818 грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-76021

-64538

Статутний капітал (тис. грн.)

48710

48710

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

48710

48710

Опис

Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить - 124731 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить - 124731 тис. грн.

Висновок

Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримується.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

101478

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковий1 кредит банку

01.07.1998

101478

4.500000000000

05.12.2022

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

23242

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

474579

X

X

Усього зобов'язань

X

599299

X

X

Опис:

д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

2221,3

76044.6

99.2

3737.7

76151.8

98.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

43

2

Матерiали

41.6

3

Заробiтна плата

8.7

4

Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження)

4.9

5

Єдиний соцiальний внесок

1.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21141644

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

46001, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, 3/61

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0378 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Керiвництву ВАТ «Тернопiльське
об’єднання «Текстерно»
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Код ЄДРПОУ 00306650
Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
Дата державної реєстрацiї 29.04.1996 р.
Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Керуючий санацiєю Александрова Катерина Євдокимiвна
Контактний телефон (0352) 52-58-86
§ 1. ВСТУПНИЙ
Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року (форма № 1);
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма № 2);
звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма № 3);
звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма № 4);
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (форма № 5).
Зазначенi звiти складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.
Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
§ 2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2016 р., результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України.
Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо модифiковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.
§ 3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
1. Активи.
За станом на 31.12.2016 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2016 року збiльшилися (на 9,38 %) i вiдповiдно складають 523 278 тис. грн.
Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок:
- не суттєвого збiльшення первiсної вартостi основних засобiв на 3 989 тис. грн. (0,97 %), збiльшення суми незавершеного виробництва на 827 тис. грн. (11,90 %), збiльшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, (товари, роботи, послуги) на 20 342 тис. грн. (8,20 %) та збiльшення iншої поточної дебiторської заборгованостi на 23 711 тис. грн. (9 015,59 %), у її складi вiдображено розрахунки за претензiями, якi були визнанi у судовому порядку та знаходяться у виконавчому провадженнi i розрахунки з iншими дебiторами;
- одночасно, зменшення запасiв на 754 тис. грн. (1,42 %), виробничих запасiв на 2 139 тис. грн. (11,25 %), i дебiторської заборгованостi за виданими авансами на 314 тис. грн. (55,28 %).
Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали визначального впливу на змiни в активах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Сума нарахованого зносу протягом 2016 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 2 188 тис. грн.
Протягом звiтного року надходження нематерiальних активiв не було, а вибуло на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн.), основних засобiв надiйшло на загальну суму 4 007 тис. грн., вибуло на суму 18 тис. грн. (в т. ч. знос – 17 тис. грн.).
Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2016 рiк становлять 3 999 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi:
- знаходяться в заставi на суму – 2 636 тис. грн., що становить 0,50 % вартостi загальних активiв Товариства;
- повнiстю амортизованi основнi засоби на суму – 4 183 тис. грн., що становить 0,80 % вартостi загальних активiв Товариства;
- взятi в оперативну оренду на суму – 92 453 тис. грн., що становить 17,67 % вартостi загальних активiв Товариства;
- переданi в оперативну оренду – 3 451 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 276 тис. грн.), що становить 0,66 % вартостi загальних активiв Товариства.
Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. У 2016 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму – 31 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю. Протягом 2016 р. жодних змiн у складi зазначених активiв не було.
Запаси Товариства в облiку вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї. Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) наявна значна заборгованiсть зi строком непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму – 134 679 тис. грн., що становить 25,74 % вартостi загальних активiв Товариства, зi строком не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму – 71 404 тис. грн., що становить 13,65 % вартостi загальних активiв Товариства та зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 62 306 тис. грн., що становить 11,91 % вартостi загальних активiв Товариства. А також присутня iнша поточна дебiторська заборгованiсть зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 23 974 тис. грн., що становить 4,58 % вартостi загальних активiв Товариства. У числi загальної дебiторської заборгованостi також присутня суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами на суму 112 404 тис. грн., або 21,48 % вартостi загальних активiв Товариства.
Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Грошовi кошти Товариства станом на 31.12.2016 р. наявнi на суму 100 тис. грн. та формуються iз залишку грошових коштiв у касi Товариства – 3 тис. грн., на поточних рахунках в банках – 31 тис. грн., грошових коштiв в дорозi (кошти, якi отриманi вiд продажу тканини в магазинах шляхом безготiвкового розрахунку карткою покупцiв через термiнал i на дату балансу не зарахованi на поточний рахунок у банку) – 66 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання.
Станом на 31.12.2016 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2016 року зросли до рiвня 599 299 тис. грн., тобто на 56 360 тис. грн. або на 10,38 %.
Зростання зобов’язань вiдбулося головним чином за рахунок збiльшення заборгованостi по довгострокових кредитах банкiв на 11 906 тис. грн., або на 13,29 %, зростання кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 32 287 тис. грн., або на 9,30 % та росту iнших поточних зобов’язань на 8 350 тис. грн., або на 15,48 %.
Iншi змiни у складi зобов’язань Товариства не мали визначального впливу на зобов’язання ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 1515 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан») вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту, яка станом на 31.12.2016 р. склала 17 138 тис. грн.
У складi iнших поточних зобов’язань (р. 1690 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)») – вiдображено податковi зобов’язання – 1 007 тис. грн., вiдсотки за кредит 56 400 тис. грн., зобов’язання за договорами переуступки боргу – 4 700 тис. грн. та iн.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 112 448 тис. грн., що становить 18,76 % зобов’язань Товариства.
Станом на 01.01.2016 р. забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам склало 317 тис. грн. – це сума резерву нарахована у попередньому роцi i використана не повнiстю. ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у сумi 1 023 тис. грн., протягом 2016 року було використано 1 244 тис. грн. забезпечення на виплату вiдпусток, а 96 тис. грн. резерву станом на 31.12.2016 р. залишилось не використаним.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капiтал.
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає – мiнус 76 021 тис. грн., з яких – статутний капiтал – 48 710 тис. грн., додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – 315 018 тис. грн.
Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2016 року складає 0,05894 грн., що на 0,23285 грн. є меншим в порiвняннi з попереднiм роком. Тобто спостерiгається зменшення чистого збитку на одну акцiю, що звичайно є позитивно для Товариства.
Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi в поточному роцi.
У складi додаткового капiталу Товариства числяться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв, об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв.
Вiдповiдно до п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України (далi – ЦКУ), необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i статутного капiталу акцiонерного товариства для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу.
Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу, а також менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. Вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ та п. 1 ст. 14 роздiлу 3 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI не дотримуються.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки).
Чистий збиток за звiтний перiод склав 11 483 тис. грн. У порiвняннi з 2015 р. зазначений показник менший на 45 368 тис. грн., що є позитивним у дiяльностi Товариства.
За 2016 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 77 260 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 293 тис. грн., доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 16 995 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 19 тис. грн., отриманi штрафи, пенi, неустойки (сума визнаних судом iнфляцiйних та рiчних штрафiв) – 23 702 тис. грн.
Витрати Товариства за 2016 рiк складають 129 762 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ «Лоджистiк Сервiс», яка являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд») найбiльшу частину займають: собiвартiсть послуг з оренди – 203 тис. грн., витрати вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 37 380 тис. грн., визнанi штрафи, пенi, неустойки – 11 тис. грн. та iн.
У 2016 роцi Товариство являлося платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 18 %.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток (збитки) подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного в Українi законодавства.
6. Фiнансовий стан.
Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2015 р. Фактичне значення
за 2016 р.
1 2 3 4
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)

0,25 min
0,5 max 0,0001 0,0002
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)

1,0 min
2,0 max 0,6892 0,7179
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)

0,5 min -0,1349 -0,1453
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)

0,5 min
1,0 max -8,4127 -7,8833
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)

0 min -0,1276 -0,0229
- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0002, що характеризується як незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,7179, що характеризується добре (“3”).
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить -0,1453, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить -7,8833, що характеризується незадовiльно (“1”).
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0229, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний.
Загальнi показники фiнансового стану Товариства у 2016 роцi не зазнали суттєвих змiн у порiвняннi з 2015 роком, тому дiяльнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» можна вважати стабiльною, проте не такою, що має тенденцiї до розвитку.
7. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
27.01.2016 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 призначив судове засiдання для розгляду клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 27.01.2016 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/б-294, на 08.02.2016 р.
08.02.2016 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 продовжив строк процедури санацiї на шiсть мiсяцiв, до 03.08.2016 р.
02.08.2016 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 призначив судове засiдання на 15.08.2016 р. для розгляду клопотань:
- керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» про скасування арештiв iз усього майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно»;
- керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» №8/54-277 вiд 02.08.2016 р. про внесення змiн до плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно»
- голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 29.07.2016 р. про продовження процедури санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно».
15.08.2016 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення:
- заяву № 8/55-276 вiд 02.08.2016 р. (вх. № 14325 вiд 02.08.2016 р.) з врахуванням поданих змiн, згiдно заяви №8/59-825 вiд 15.08.2016 р. (вх. № 14916 вiд 15.08.2016 р.), керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» про скасування арештiв iз усього майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та звiльнення майна вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» з податкової застави задоволити;
- скасувати арешт з усього рухомого та нерухомого майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», накладений Постановою про арешт майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно»;
- звiльнити з податкової застави майно ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно»;
- клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 8/54-277 вiд 02.08.2016 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 29.07.2016 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi задовольнити;
- затвердити змiни до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», розглянутi та схваленi 28.07.2016 р. на зборах комiтету кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в Роздiлi 6 «Погашення вимог кредиторiв» в частинi продовження строкiв погашення вимог кредиторiв;
- продовжити процедуру санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та повноваження керуючого санацiєю на шiсть мiсяцiв до 03 лютого 2017 року.
01.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 призначив судове засiдання на 16.02.2017 р. для розгляду клопотань:
- керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» №8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та продовження термiну повноважень керуючого санацiєю;
- голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/б-294 та затвердження оплати послуг розпоряднику майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» арбiтражному керуючому.
16.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення:
- клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про затвердження оплати послуг розпорядника майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» арбiтражному керуючому в розмiрi 5 000,00 грн з 01.01.2017 р. за кожен мiсяць здiйснення ним своїх повноважень задоволити;
- затвердити оплату послуг арбiтражному керуючому (свiдоцтво № 400 вiд 28.02.2013 р.) за виконання ним повноважень розпорядника майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в розмiрi 5 000,00 грн з 01.01.2017 р. за кожен мiсяць здiйснення ним своїх повноважень;
- розгляд клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» iз уточненнями вiд 16.02.2017 р. та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi вiдкласти до 23.02.2017 р.;
- зобов'язати кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» надати суду письмовi заперечення щодо клопотань про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» (враховуючи клопотання РВ ФДМ по Тернопiльськiй областi) та щодо клопотання про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi;
- зобов'язати боржника, керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», а також розпорядника майном боржника надати суду обґрунтованi письмовi пояснення на клопотання РВ ФДМ по Тернопiльськiй областi № 10-06-00635 вiд 16.02.2017 р.
23.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення:
- клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi задовольнити;
- затвердити змiни до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», розглянутi та схваленi 26.01.2017 р. на зборах комiтету кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в Роздiлi 6 «Погашення вимог кредиторiв» в частинi продовження строкiв погашення вимог кредиторiв;
- продовжити процедуру санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та повноваження керуючого санацiєю на шiсть мiсяцiв до 03 серпня 2017 року.
План санацiї нам як аудиторам для перевiрки i контролю не надавався.
Станом на 22.03.2017 ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» має податковий борг та вiдповiдно до пункту 88.2 статтi 88 Податкового кодексу України у органiв державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника.
Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариством не здiйснювалось.

Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
м. Тернопiль, 28.03.2017 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226

Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3
Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво № 249/5 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва до 31.12.2017 р.
Директор Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

0

2

2015

0

0

3

2014

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Не проводила. Пiсля введення процедури санацiї ВАТ "Текстерно" припинилися повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. Наглядової ради.

 

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилася.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася, так як комiтети не створенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Не має.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Не має.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Не має.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу