Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю       Александрова Катерина Євдокимiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00306650
4. Місцезнаходження
Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль, Текстильна,18
5. Міжміський код, телефон та факс
(0352) 52-58-86, 43-39-78
6. Електронна поштова адреса
vvv@texterno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 75   25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.texterno.com.ua/report-y-2015.html в мережі Інтернет 21.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного серетаря вiдсутня у зв'язку з тим, що посада корпоративного серетаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалось послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв вiдсутня у зв'язку з тим, що Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.З моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. загальних зборiв акцiонерiв.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в з'язку з цим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть.
Iнформацiя щодо облiгацiй вiдсутня у зв'язку з тим, що облiгацiй не випускало.
Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало.
Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi у зв'язку з тим, що надається повний текст аудиторського висновку в п. 29 змiсту.
Iнформацiя 18-27 пунктiв змiсту вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
29.04.1996
4. Територія (область)
Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)
48709520
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
25.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
694
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.30 Оздоблення текстильних виробiв
13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон
13.20 Ткацьке виробництво
10. Органи управління підприємства
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну. Згiдно статуту органами управлiння товариством є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння. Вiдповiдно до Закону Украни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26004705990119
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26001383199$

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва" АЕ 650723 19.11.2015 Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi 25.11.2016
Опис В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ 00032945 01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9 25.000000000000
Органiзацiя орендарiв "Текстерно" 00306650 46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 25.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Керуючий санацiєю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александрова Катерина Євдокимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Текстерно" Голова правлiнння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2014 до рiшення Господпрським судом Тернопiльської областi
9) Опис
Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала.
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно. Загальний трудовий стаж становить 48 р.
Вiдповiдно до комплексного аналiзу приписiв ст. 17 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» (в редакцiї, що пiдлягає застосуванню до ВАТ «Текстерно») (надалi – Закон) повноваження керуючого санацiєю не обмежуються строком на який введено процедуру санацiї, i припиняються лише за наявностi наступних чотирьох обставин, якi є вичерпними:
1) призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв’язку з укладенням мирової угоди або погашення вимог кредиторiв (п. 7 ст. 17 Закону);
2) звiльнення господарським судом вiд виконання повноважень керуючого санацiєю, про що виноситься ухвала (п. 8 ст. 17 Закону);
3) передачi справ лiквiдатору у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;
4) призначення керуючого санацiєю лiквiдатором у встановленому Законом порядку у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 13 ст. 17 Закону).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яворська Софiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ВАТ "Текстерно"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2012 до переобрання
9) Опис
Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012 р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства, посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати.
Загальний трудовий стаж 33 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Керуючий санацiєю Александрова Катерина Євдокимiвна МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 686 0.00030000000 686 0 0 0
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна МС 420289 01.01.1998 Тернопiльським МВ Умвс України в Тернопiльськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 686 0.00030000000 686 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ " Лоджистiк Сервiс " 31306720 01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99 51832603 26.60290000000 51832603 0 0 0
Фонд державного майна України 00032945 01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9 48709521 25.00000000000 48709521 0 0 0
Компанiя " Сцепел Лiмiтед " 554115 д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н 57531047 29.52760000000 57531047 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 158073171 81.13050000000 158073171 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис 01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Текстерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р. №ОВ-2153

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25196955
Місцезнаходження 01601 Україна, Київська д/н м. Київ, вул. Воровського, буд. 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286544
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рину
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 486-63-92,
Факс 501-59-19
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013р. №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок". ВАТ "Текстерно" уклало договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21141644
Місцезнаходження 46001 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль Ст. Ринок, 3/61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон (0352) 43-23-23
Факс 43-23-23
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Проводила аудит вiдповiдно до умов Договору №б/н вiд 09.02.2016 р. за перiод 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.09.1998 121/19/1/98 Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000135404 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 194838080 48709520.000 100.000000000000
Опис Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
У зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Текстерно" - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю.
Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ".
В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.
 
ВАТ "Текстерно" функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв'язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп'ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено вiддiл маркетингу.
Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Хмельницький та Одеса, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi "Текстиль Тернопiлля" в м. Київ.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу ВАТ "Текстерно" у 2015 р. становить 694 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв ВАТ "Текстерно" у 2015 р. становить 14 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня, дня) за 2015 р. становить 554 особи. Фонд оплати працi у 2015 р. становить 14577,0 тис.грн. Фонд оплати працi за 2015 р. становить 141,9% у порiвняннi з минулим перiодом.
Проводилися виробничi навчання працiвникiв пiдприємтсва з метою освоєнння нових професiй безпосередньо на виробництвi 4 чол., професiйна перепiдготовка 4 чол., пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 4 чол.
 
ВАТ "Текстерно" не входить до об'єднань пiдприємств.
 
ВАТ "Текстерно" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.
 
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi сианом на 01.01.2013р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
-основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. З 1 вересня 2015р. змiнено вартiсний критерiй для вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв з 2500,00 грн. до 6000,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
-малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори : вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.

 
ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин.
За перiод перебування ВАТ "Текстерно" в стадiї санацiї стабiлiзувалася робота виробництв, збiльшились їх обсяги.
В 2015 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 989 тонн, що складає 165,6 вiдсоткiв до попереднього року, тканин готових 2968,1 тис.п.м., що в 1,5р. бiльше рiвня попереднього року. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 11048 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, халати, сарафани та iнший одяг, пошито рукавиць робочих 256 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 6,7 тис. Гкал.
Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 123521,5 тис.грн.
Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають.
ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю на внутрiшньому ринку. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо та пресi.
Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї, постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм.
ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: " Pulсra", " Archroma", " СНТ ".
Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй.
Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволяють ВАТ "Текстерно" пiдтримувати високий обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї, яка є новою для ринку.
У 2015 роцi випущено 7.7 тис. штук постiльної бiлизни та 2,8 тис. од. кухонної бiлизни.
ВАТ "Текстерно має три постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в зазальному об'ємi постачання.
Легка промисловiсть України на сьогоднiшнiй день перебуває в незадовiльному станi. Бiльшiсть пiдприємств знаходиться на межi банкрутства. Ситуацiя, коли вiтчизняний ринок товарiв легкої промисловостi є надзвичайно переповненим дешевими iноземними товарами, призводить до занепаду легкої промисловостi. Не витримуючи конкуренцiї заводи i фабрики легкої промисловостi закриваються. Основними стримуючими факторами розвитку легкої промисловостi є:
- криза в економiцi та вiйна на сходi країни;
- висока собiвартiсть виробництва товарiв легкої промисловостi;
- низький притiк молодих кадрiв на пiдприємства легкої промисовостi;
- залежнiсть вiтчизняного виробника вiд iмпортованої сировини, рiзкий "скачок" курсу долара бiльш нiж в три рази;
- низька купiвельна спроможнiсть населення;
- заповнення внутрiшнього ринку країни дешевою продукцiєю китайського та турецького виробництва;
- значна тiнiзацiя галузi;
- недостатня iнвестицiйна та iновацiйна дiяльнiсть.
Проте, незважаючи на всi цi стримуючi фактори, легку промисовость України, все ж таки варто розглядати як перспективну галузь. Перспектива розвитку полягає у збiльшеннi частки вiтчизняних товарiв на внутрiшньому ринку та у зростаннi експорту продукцiї власного виробництва. Це дозволить щорiчно стабiльно нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент прдукцiї, суттєво покращувати фiнансовий стан пiдприємства, створювати новi робочi мiсця.
ВАТ "Текстерно" є єдиним в Українi виробником з повним циклом переробки та визнаним лiдером в Європi по якостi тканини, що пiдтверджується мiжнародними сертифiкатами та вiдзнаками, у тому числi Мiжнародним клубом лiдерiв торгiвлi, Європейською асоцiацiєю товаровиробникiв та iншими компетентними органами.
 
За останнi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 2609984,66 грн.
Товариство придбання основних засобiв не планує.
 
ТОВ "Лоджистiк Сервiс" є Головою Наглядової ради та власником iстотної участi.
З ТОВ "Лоджистiк Сервiс" були укладенi наступнi правочини:
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Покупцем" та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Постачальником":
Договiр поставки матерiалiв № 02/06/15 ХВ вiд 01.06.2015 р. на суму 6336000,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 07/07/15 ХВ вiд 07.07.2015 р. на суму 4039200,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 07/07/15-01К вiд 07.07.2015 р. на суму 4664550,60 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 10/07/15 ХВ вiд 10.07.08.2015 р. на суму 1536480,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 07/07/15-01К вiд 15.07.2015 р. на суму 1584135,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 02/11/15 ХВ вiд 02.11.2015 р. на суму 3923478,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 09/11/15-01К вiд 09.11.2015 р. на суму 4632257,64 грн.
Договiр поставки матерiалiв № 01/12/15 ХВ вiд 01.12.2015 р. на суму 2682099,00 грн.
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Постачальником"та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Покупцем":
Договiр купiвлi-продажу вiдходiв № 22/09/15-01Т вiд 22.09.2015 р. на суму 19130,18 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини № 13/11/15-01Т вiд 27.11.2015 р. на суму 32700,18 грн.
Договiр купiвлi-продажу вiдходiв № 04/12/15-01Т вiд 04.12.2015 р. на суму 78363,70 грн.
Договiр купiвлi-продажу вiдходiв № 27/07/15-01Т вiд 27.07.2015 р. на суму 19359,29 грн.
ВАТ "Текстерно" застосовує витратний метод цiноутворення.

 
Станом на 31.12.2015 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 139627 тис.грн., машини та обладнання - 4680 тис.грн., трансортнi засоби - 2 тис.грн., iншi основнi засоби - 114 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Виробничi потужностi ВАТ "Текстерно становлять 48775 тис.м.кв. тканмн готових, 7720 т пряжi. Ступiнь використання обладнання за 2015 рiк склав 10,6 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi.
Товариство на протязi 2015 року не проводило робiт з капiтального будiвництва.
Плани на розширення та удосконалення основних засобiв у ВАТ "Текстерно " на даний час вiдсутнi.
Екологiчнi питаннi, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.
Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2015 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. На пiдприємствi нараховується 14 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки. Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.
 
На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною.
Для стабiлiзацiї ситуацiї в легкiй промисловостi (в тому числi ВАТ «Текстерно») державi необхiдно провести ряд першочергових заходiв, спрямованих на збереження робочих мiсць, забезпечення державними замовленнями працюючi пiдприємства, наповнення державного бюджету та позабюджетних фондiв, подоланнi негативних явищ тiньової економiки.
Передбачити виплату пiльгових пенсiй вiдповiдним категорiям працiвникiв текстильної та шкiряної галузей за рахунок Державного бюджету та вiдмiнити 10-ти-рiчне пiльгове забезпечення робiтникам текстильної промисловостi, запроваджене Пенсiйною реформою за рахунок роботодавця.


 
Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.
 
Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2015 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 5149 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 5146 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 3 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.За 2015 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 143136 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 119280 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 53134 тис.грн. Iншi доходи - 1 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 56851 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2015 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 144423 тис.грн., власний капiтал -64538 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi -0,1349, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в товариствi становить 0,6892, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
 
У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має.
Державних замовлень протягом 2015 року не було.
 
Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulсra", "Archroma", " СНТ " .
Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.
 
З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2015 роцi впроваджено 31 одиницю iновацiйної продукцiї. Загальна сума витрат на iнновацiї (включаючи витрати на виконання робiт власними силами пiдприємства та iншi вiдповiднi витрати) за 2015 р. становить 9603,1 тис. грн.
Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть та антиалергеннiсть.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ВАТ «Текстерно» станом на початок року, стороною яких виступає ВАТ «Текстерно» вiдсутнi.
Судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ВАТ «Текстерно»:
Справа:№ 348/2984/14-а; № 876/4546/15.
Позивач: Урсуляк М. Д.
Вiдповiдач: Управлiння Пенсiйного фонду України в Надвiрнянському районi Iвано-Франкiвської областi.
Третя особа: керуючий санацiєю ВАТ «Текстерно» К. Є. Александрова.
Змiст позовних вимог: про визнання дiй протиправними та зобов'язання вчинити дiї.
Суд, який розглядав справу:
Надвiрнянський районний суд Iвано-Франкiвської областi.
Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд.
Поточний стан розгляду: прийнята Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10 лютого 2016 року у справi № 876/4546/15.
Справа:№ 1/Б – 294
Змiст позовних вимог: клопотання про затвердження плану санацiї та про продовження строку процедури санацiї
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi.
Поточний стан розгляду: прийнята Ухвала Господарського суду Тернопiльської областi вiд 27 квiтня 2015 року.
Справа:№ 1/Б – 294
Змiст позовних вимог: Клопотання голови комiтету кредиторiв ВАТ «Текстерно», представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» про продовження встановленого строку процедури санацiї ВАТ «Текстерно». Клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Текстерно» про продовження процедури санацiї ВАТ «Текстерно».
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi.
Поточний стан розгляду: прийнята Ухвала Господарського суду Тернопiльської областi вiд 3 вересня 2015 року.
Справа: № 1/Б – 294
Клопотання вiд Голови комiтету кредиторiв ВАТ «Текстерно» про продовження процедури санацiї ВАТ «Текстерно».
Суд, який розглядав справу:Господарський суд Тернопiльської областi.
Поточний стан розгляду: прийнята Ухвала Господарського суду Тернопiльської областi вiд 8 лютого 2016 року.


 
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та признчив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.
Господарський суд Тернопiльської областi 08.02.2016 р. винiс Ухвалу про продовження процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" до 03.08.2016р.
Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.
Показники Одиниця вимiру 2013 2014 2015
Перероблено бавовняного волокна тн. 971,2 619,5 1156,8
Вироблено прядива бавовняного тн. 889,3 597,1 989,0
Вироблено тканин готових т.п.м. 3128,8 2028,1 2968,1
Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 46147,1 36095,3 123521,5
( в оптових цiнах )
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 890 778 694
Фонд оплати працi , всього тис.грн. 10682,4 10275,6 14577,0
Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 1000,2 1100,6 1750,4

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 141467 144423 0 0 141467 144423
будівлі та споруди 140784 139627 0 0 140784 139627
машини та обладнання 522 4680 0 0 522 4680
транспортні засоби 9 2 0 0 9 2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 152 114 0 0 152 114
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 141467 144423 0 0 141467 144423
Опис Станом на 31.12.2015 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить:
- будiвлi та споруди - 386088 тис.грн., сума зносу - 246461 тис.грн., ступiнь зносу - 63,8% , ступiнь придатностi - 36,2%;
- машини та обладнання - 22194 тис.грн., сума зносу - 17514 тис.грн., ступiнь зносу - 78.9% , ступiнь придатностi - 21,1%.
- транспортнi засоби - 1097 тис.грн., сума зносу - 1095 тис.грн., ступiнь зносу - 99,8%, ступiнь придатност i- 0,2%.
- iншi - 2145 тис.грн., сума зносу - 2031 тис.грн., ступiнь зносу - 94,7%, ступiнь придатностi - 5,3%.
Термiни та умови користування основних засобiв ( за основними групами ) :
- основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об"єктiв основних засобiв За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально - вiдповiдальнi особи. Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок нарахування амортизацiї та надходженням на суму 4842 тис.грн. та вибуттям на суму 1 тис. грн.
Обмеження на використання майна станом на 31.12.2015 року.
Майно ВАТ " Текстерно ", що передано пiд заставу:
- прядильне виробництво 16804429 грн.
- обробне виробництво 13804950 грн.
- адмiнiстративний корпус 577929 грн.
- допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн.
- допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн.
- будiвля головного корпусу 11105701 грн.
Всього: 43511818 грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -64538 -8715
Статутний капітал (тис. грн.) 48710 48710
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 48710 48710
Опис Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -113248 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить -113248 тис.грн.
Висновок Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримується.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 89572 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит банку 30.08.1995 0 0 30.09.2015
Довгостроковий1 кредит банку 01.07.1998 89572 4.500000000000 05.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 22037 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 431330 X X
Усього зобов'язань X 542939 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 2968,1 тис.п.м. 122583.0 99.2 2830,5 тис.п.м. 117646.0 98.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 44.1
2 Матерiали 40.8
3 Заробiтна плата 8.6
4 Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження) 3.5
5 Єдиний соцiальний внесок 3.0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
16.01.2014 16.01.2014 Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21141644
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46001, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, 3/61
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Керiвництву ВАТ «Тернопiльське
об’єднання «Текстерно»
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Код ЄДРПОУ 00306650
Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
Дата державної реєстрацiї 29.04.1996 р.
Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Керуючий санацiєю Александрова Катерина Євдокимiвна
Контактний телефон (0352) 52-58-86
§ 1. ВСТУПНИЙ
Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року (форма № 1);
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (форма № 2);
звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк (форма № 3);
звiт про власний капiтал за 2015 рiк (форма № 4);
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (форма № 5).
Зазначенi звiти складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.
Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
§ 2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2015 р., результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України.
Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо модифiковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.
§ 3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
1. Активи.
За станом на 31.12.2015 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2015 року збiльшилися (на 15,89 %) i вiдповiдно складають 478 401 тис. грн.
Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок:
- збiльшення розмiру незавершених капiтальних iнвестицiй на 307 тис. грн. (7,79 %), не суттєвого збiльшення первiсної вартостi основних засобiв на 4 569 тис. грн. (1,15 %) збiльшення вiдбулось головним чином за рахунок придбання основних засобiв, значного збiльшення виробничих запасiв на 5 177 тис. грн. (37,42 %), збiльшення залишку готової продукцiї на 11 038 тис. грн. (160,04 %), збiльшення товарiв на 3 484 тис. грн. (60,67 %), збiльшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, (товари, роботи, послуги) на 68 981 тис. грн. (38,52 %);
- одночасно, зменшення запасiв на 7 012 тис. грн. (11,66 %) та незавершеного виробництва на 26 711 тис. грн. (79,35 %).
Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали визначального впливу на змiни в активах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Сума нарахованого зносу протягом 2015 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 1 885 тис. грн.
Протягом звiтного року нематерiальних активiв надiйшло на суму 8 тис. грн., вибуло на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн.), основних засобiв надiйшло на суму 4 842 тис. грн., вибуло на суму 183 тис. грн. (в т. ч. знос – 182 тис. грн.).
Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2015 рiк склали 5 149 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi:
- знаходяться в заставi на суму – 2 636 тис. грн., що становить 0,55 % вартостi загальних активiв Товариства;
- повнiстю амортизованi основнi засоби на суму – 4 183 тис. грн., що становить 0,87 % вартостi загальних активiв Товариства;
- взятi в оперативну оренду на суму – 92 453 тис. грн.;
- переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 242 тис. грн.), що становить 0,83 % вартостi загальних активiв Товариства.
Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. У 2015 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму – 31 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю. Протягом 2015 р. змiн у складi зазначених активiв не вiдбувалось.
Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
У складi запасiв Товариства числяться активи, якi переданi на комiсiю на суму – 2 606 тис. грн.
У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та iншої поточної дебiторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть зi строком непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму – 131 884 тис. грн., що становить 27,57 % вартостi загальних активiв Товариства, зi строком не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму – 2 357 тис. грн., що становить 0,49 % вартостi загальних активiв Товариства та зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 113 806 тис. грн., що становить 23,79 % вартостi загальних активiв Товариства. Також в числi загальної дебiторської заборгованостi – присутня суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами на суму 99 984 тис. грн., або 20,9 % вартостi загальних активiв Товариства.
Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання.
Станом на 31.12.2015 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2015 року суттєво зросли до рiвня 542 939 тис. грн., тобто на 121 421 тис. грн. або на 28,81 %.
Зростання зобов’язань вiдбулося головним чином за рахунок суттєвого збiльшення заборгованостi по довгострокових кредитах банкiв на 30 723 тис. грн., або на 52,21 %, дане зростання спричинено нестабiльною ситуацiєю на грошово-валютному ринку, а також зростання кредиторської заборгованостi з товари (роботи, послуги) на 71 248 тис. грн., або на 25,83 % та iнших поточних зобов’язань на 14 297 тис. грн., або на 36,07 %.
У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 1515 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан») вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов’язань (р. 1690 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)») – зобов’язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 109 867 тис. грн., що становить 20,24 % зобов’язань Товариства.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у сумi 961 тис. грн. Протягом 2015 року було використано 664 тис. грн. забезпечення на виплату вiдпусток, а 317 тис. грн. резерву станом на 31.12.2015 р. залишилось не використаним.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капiтал.
Станом на 31.12.2015 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає – мiнус 64 538 тис. грн., з яких – статутний капiтал – 48 710 тис. грн., додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – 303 535 тис. грн.
Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2015 року складає 0,29179 грн., що на 0,03558 грн. є меншим в порiвняннi з попереднiм роком. Тобто спостерiгається незначне зменшення чистого збитку на одну акцiю, що звичайно є позитивно для Товариства.
Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi в поточному роцi.
У складi додаткового капiталу Товариства числяться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв, об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв.
Вiдповiдно до п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України (далi – ЦКУ), необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i статутного капiталу акцiонерного товариства для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу, а також менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. Вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ та п. 1 ст. 14 роздiлу 3 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI не дотримуються.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Рекомендуємо провести санацiю пiдприємства та диверсифiкацiю виробництва.
5. Прибуток (збитки).
Чистий збиток за звiтний перiод склав 56 851 тис. грн. У порiвняннi з 2014 р. зазначений показник менший на 6 933 тис. грн., що є позитивним у дiяльностi Товариства.
За 2015 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 119 280 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 294 тис. грн., доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 45 041 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 32 тис. грн.
Витрати Товариства за 2015 рiк складають 229 266 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ «Лоджистiк Сервiс», яка являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд») найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 1 218 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 218 тис. грн., витрати вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 96 791 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 7 тис. грн. та iн.
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» вiд 28.12.2014 р., № 71-VIII, набрав чинностi з 01.01.2015 р., яким внесено змiни до п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ, що передбачав вiдповiдно до виду дiяльностi Товариства право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р. Даним Законом зазначена норма викладена у новiй редакцiї i Товариство втратило право на застосування пiльгової ставки податку на прибуток з дати набрання чинностi Закону.
Вiдповiдно у 2015 роцi Товариство являлося платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 18 %.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток (збитки) подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного в Українi законодавства.
6. Фiнансовий стан.
Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2015 р. Фактичне значення
за 2014 р.
1 2 3 4
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)

0,25 min
0,5 max 0,0001 0,0001
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)

1,0 min
2,0 max 0,6892 0,6796
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)

0,5 min -0,1349 -0,0211
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)

0,5 min
1,0 max -8,4127 -48,3670
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)

0 min -0,1276 -0,1532
- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0001, що характеризується як незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,6892, що характеризується добре (“3”).
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить -0,1349, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить -8,4127, що характеризується незадовiльно (“1”).
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,1276, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний.
Загальнi показники фiнансового стану Товариства у 2015 роцi не зазнали суттєвих змiн у порiвняннi з 2014 роком, тому дiяльнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» можна вважати стабiльною, проте не такою, що має тенденцiї до розвитку.
7. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
27.04.2015 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 затвердив План санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» схвалений 03.04.2015 р. на засiданнi комiтету кредиторiв та 24.04.2015 р. схвалений зборами кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та продовжив строк процедури санацiї на шiсть мiсяцiв, до 03.09.2015 р.
03.09.2015 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 продовжив строк процедури санацiї на шiсть мiсяцiв, до 03.02.2016 р.
08.02.2016 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 продовжив строк процедури санацiї на шiсть мiсяцiв, до 03.08.2016 р.
План санацiї нам як аудиторам для перевiрки i контролю не надавався.
Станом на 28.03.2016 ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» має податковий борг та вiдповiдно до пункту 88.2 статтi 88 Податкового кодексу України у органiв державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника.
Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариством не здiйснювалось.

Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
м. Тернопiль, 30.03.2015 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226

Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3
Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво № 249/5 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва до 31.12.2017 р.
Директор Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводила. Пiсля введення процедури санацiї ВАТ "Текстерно" припинилися повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. Наглядової ради.

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилася.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася, так як комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Не має.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не має. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Керуючий санацiєю

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв аудитора не змiнювали.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): ВАТ "Текстерно" планує залучити кошти приватних iнвесторiв для розширення виробництва.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу корпоративного управлiння товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Середня кількість працівників 694
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 16 15 7
первісна вартість 1001 18 18 13
накопичена амортизація 1002 2 3 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3947 4254 2982
Основні засоби: 1010 141467 144423 149091
первісна вартість 1011 406865 411524 407039
знос 1012 265398 267101 257948
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 31 31 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 27640 27640 27640
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 173101 176363 179754
II. Оборотні активи
Запаси 1100 60138 53126 69784
Виробничі запаси 1101 13835 19012 15267
Незавершене виробництво 1102 33663 6952 1921
Готова продукція 1103 6897 17935 27731
Товари 1104 5743 9227 7585
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 179066 248047 165178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

225

568

61
з бюджетом 1135 3 3 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 236 263 253
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 25 77
Готівка 1166 10 2 1
Рахунки в банках 1167 2 7 61
Витрати майбутніх періодів 1170 4 6 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 239702 302038 235358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 21
Баланс 1300 412803 478401 415133

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48710 48710 48710
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 190287 190287 190302
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -247712 -303535 -170674
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -8715 -64538 68338
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 58849 89572 29830
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9939 15128 5038
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 68788 104700 34868
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 4484 0 4484
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 275884 347132 248588
за розрахунками з бюджетом 1620 19584 22037 14723
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 11932 13106 18346
за розрахунками з оплати праці 1630 962 1504 1409
за одержаними авансами 1635 249 211 467
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 317 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 39635 53932 23910
Усього за розділом IІІ 1695 352730 438239 311927
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 412803 478401 415133

Примітки До виробничих запасiв входить:
- сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 119280 46719
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 115727 ) ( 45222 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3553

1497
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 53134 4737
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 8843 ) ( 8255 )
Витрати на збут 2150 ( 2901 ) ( 2675 )
Інші операційні витрати 2180 ( 99872 ) ( 57791 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 54929 ) ( 62487 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1 190
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1922 ) ( 1443 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 44 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 56851 ) ( 63784 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 56851 ) ( 63784 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -56851 -63784

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 92004 35768
Витрати на оплату праці 2505 14812 10301
Відрахування на соціальні заходи 2510 5635 3777
Амортизація 2515 1894 4104
Інші операційні витрати 2520 7620 6930
Разом 2550 121965 60880

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080 194838080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.29179 -0.32737
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.29179 -0.32737
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. З 1 вересня 2015р. змiнено вартiсний критерiй для вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв з 2500,00 грн. до 6000,00грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ, курсова рiзниця.
У 2015 роцi подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у 2015 роцi вiдсутнi.
Змiни у структурi власного капiталу, зокрема статтi "Виправлення помилок" вiдображена сума 1028,0 тис.грн., на яку зменшено збитки минулих рокiв. Причиною виправлення є подання уточнюючої податкової декларацiї земельного податку за 2014р. i зменшивши суму податкового зобов"язання пiдприємство зменшує збитки минулих рокiв.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за 2015 р. не вiдбувалось.
Рiчний звiт (2015 рiк) включає фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець року та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк, разом iз порiвняльним звiтом за попереднiй фiнансовий рiк.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

70004

53568
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 194 116
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 561 1043
Надходження від повернення авансів 3020 11 11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 219 257
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 196 67
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 50075 )

( 34842 )
Праці 3105 ( 8090 ) ( 7128 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6100 ) ( 9161 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4821 ) ( 2611 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2235 ) ( 1262 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2586 ) ( 1349 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1682 ) ( 1147 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 4 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 192 ) ( 120 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 209 ) ( 210 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 -160
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 167
необоротних активів 3205 1 26
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 22 ) ( 29 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -21 164
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5 4
Залишок коштів на початок року 3405 30 26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 25 30

Примітки Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi
за 2015 рiк
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на початок року накопичена амортизацiя 2 тис. грн.
Надiйшло з початку року 8 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 8 тис.грн.
Вибуло з початку року накопичена амортизацiя 8 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 9 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на кiнець року накопичена амортизацiя 3 тис.грн.
Гудвiл:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 385800 тис.грн.
Залишок на початок року знос 245016 тис.грн.
Надiйшло з початку року 288 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 1445 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 386088 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 246461 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 17704 тис.грн.
Залишок на початок року знос 17182 тис.грн.
Надiйшло з початку року 4551 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 61 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 60 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 392 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 22194 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 17514 тис.грн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1088 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 7 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 1095 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 657 тис.грн.
Залишок на початок року знос 603 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 35 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 35 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 25 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 622 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 593 тис.грн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1431 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1417 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 81 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 81 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 12 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1350 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 1348 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 1 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 175 тис.грн.
Залишок на початок року знос 91 тис.грн.
Надiйшло з початку року 3 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 6 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 4 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 172 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 89 тис.грн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 406865 тис.грн.
Залишок на початок року знос 265398 тис.грн.
Надiйшло з початку року 4842 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 183 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 182 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 1885 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 411524 тис.грн.
Залишок на кiнець року знос 267101 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсь повнiстю амортизованих основних засобiв 4183 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
На кiнець року 1876 тис.грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
З початку року 5147 тис.грн.
На кiнець року 2377 тис.грн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв:
З початку року 2 тис.грн.
На кiнець року 1 тис.грн.
Разом:
З початку року 5149 тис.грн.
На кiнець року 4254 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств на кiнець року довгостроковi 31 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 31 тис.грн
Доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 294 тис.грн.
Витрати 218 тис.грн.
Операцiйна курсова рiзниця:
Доходи 45041 тис.грн.
Витрати 96791 тис.грн.
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 32 тис.грн.
Витрати 7 тис.грн.
Штрафи, пенi, неустойки :
Витрати 34 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 7767 тис.грн.
Витрати 2822 тис.грн.
у т.ч. непродуктивнi витрати i втрати 2 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи i витрати:
Витрати 1922 тис.грн.
Списання необоротних активiв:
Витрати 1 тис.грн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 1 тис.грн.
Грошовi кошти
Готiвка на кiнець року 2 тис.грн.
Поточний рахунок у банку на кiнець року 7 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець року 16 тис.грн.
Разом на кiнець року 25 тис.грн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення з початку року нараховано (створено) 961 тис.грн.
Використано з початку року 644 тис.грн.
Залишок на кiнець року 317 тис.грн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець року 11111 тис.грн.
Сировина i матерiали Переоцiнка за рiк уцiнка 2 тис.грн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець року 163 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець року 148 тис.грн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець року 7498 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець року 92 тис.грн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець року 6952 тис.грн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець року 17935 тис.грн.
Товари балансова вартiсть на кiнець року 9227 тис.грн.
Разом балансова вартiсть на кiнець року 53126 тис.грн.
Разом Переоцiнка за рiк уцiнка 2 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 50520 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2606 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець року 248047 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 113806 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 2357 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 131884 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець року 263 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 63 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 8 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 192 тис.грн.
Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованностi 2 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 99984 тис.грн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано за звiтний рiк 1894 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки 0
Керівник 0
Головний бухгалтер 0

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 48710 0 190287 0 -247712 0 0 -8715
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 1028 0 0 1028
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 48710 0 190287 0 -246684 0 0 -7687
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -56851 0 0 -56851
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -56851 0 0 -56851
Залишок на кінець року 4300 48710 0 190287 0 -303535 0 0 -64538

Примітки Iнший додатковий капiтал становить: 190287тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52974 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО»

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА 2015 РIК
_____________________________________________________

1. Загальна iнформацiя
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України та засновницькими документами. ВАТ «Текстерно» зареєстровано платником податкiв за № 272 вiд 06.06.1996 р. в Тернопiльськiй об’єднанiй ДПI та взято на облiк в:
в Пенсiйному фондi України як платник єдиного внеску за № 19181801;
в Тернопiльському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi;
в Фондi загальнообов’язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 19181801;
у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України №1918000471.
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi «Товариство») зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 29 квiтня 1996 року.
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010, якими займається товариство є:
13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон,
13.20. Ткацьке виробництво,
13.30 Оздоблення текстильних виробiв.
Юридична адреса Товариства - Україна, 46010, вул. Текстильна, 18 м. Тернопiль.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2015 р. складала 686 осiб.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента: Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.
Згiдно статуту органами управлiння товариством є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння. Вiдповiдно до Закону Украни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкоутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи.
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Ор-ганiзацiйна структура ВАТ "Тернопiльське об’єднання “Текстерно" складається з таких пiдроздiлiв: 1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово - бухгалтерська служба; служба головного iнженера (технiчний вiддiл); 2) структурнi пiдроздiли, що безпосередньо задiянi на отриманнi доходiв: торгiвельний вiддiл, 3) допомiжнi служби: сторожi, водiї легкового та вантажного автотранспорту, прибиральницi, ремонтно-будiвельна група, монтери колiї, вантажники.
2. Основа надання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть за 2015 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2015 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi. Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi достовiрностi подання, безперервностi дiяльностi, розгорнутого подання активiв та зобов'язань, нарахування, перiодичностi та послiдовностi в поданнi.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi. Основними елементами фiнансової звiтностi є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2015 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами. Фi-нансова звiтнiсть складається iз:
№ п/п Назва форми звiтностi
Призначення звiтностi
1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище на певну дату
2 Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi за звiтний перiод
3 Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду
4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства. Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв. Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть. Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї;
зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi. Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво прово-дило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки та споруди 20-120 рокiв
Машини та обладнання 2-20 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар 4-10 рокiв
Iншi основнi засоби 2-20 рокiв.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вираху-ванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.
Резерви
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в розмiрi 7 % вiд фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок в Державний бюджет України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «За розрахунками страхування». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного Пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi «iншi операцiйнi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2015 рiк, як i ранiше, використало регламентованi вiдповiдними П(С)БО форми звiтностi, в яких зазначено «Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi».
Для ведення бухгалтерського облiку пiдприємство застосовує автоматизовану форму облiку з використанням програмного продукту 1С: Пiдприємство, для формування звiтiв – програму «M.E.DOC IS»
4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок – Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними.
Оподаткування.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi ВАТ «Текстерно», ймовiрно, що ВАТ «Текстерно» змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, ВАТ «Текстерно» сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу ВАТ «Текстерно». Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв ВАТ «Текстерно», а також на здатнiсть ВАТ «Текстерно» сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво ВАТ «Текстерно» провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак ВАТ «Текстерно» ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як ре-зультат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi ВАТ «Текстерно». Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю ВАТ «Текстерно», спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi ВАТ «Текстерно» визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
5. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони:
1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ВАТ «Текстерно»;
2.Асоцiйованi компанiї;
3.Спiльнi пiдприємства, у яких ВАТ «Текстерно» є контролюючим учасником;
4.Члени провiдного управлiнського персоналу ВАТ «Текстерно»;
5.Близькi родичi особи, зазначеної в пунктi 1 або 4;
6.Компанiї, що контролюють ВАТ «Текстерно», або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ВАТ «Текстерно».
При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами. В дiяльностi Товариства протягом 2015 року були операцiї з пов'язаними особами.
Пов’язанi особи ВАТ «Текстерно» – акцiонери, котрi мають значний пакет акцiй – ТОВ «Лоджистiк Сервiс».
6. СТАТТI (ПОЯСНЕННЯ)
1. Необоротнi активи:
Основнi засоби та нематерiальнi активи ВАТ «Текстерно» вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю.
В 2015 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основ-них засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар; Iншi основнi засоби; Бiблiотечнi фонди; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Всього первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 406 865 тис. грн. Придбано основних засобiв 4842 тис. грн. Вибуло – 183 тис. грн. (амортизацiя 182 тис. грн.). Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 411 524 тис. грн. Знос основних засобiв станом на початок звiтного року 265 398 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2015 р. на основнi засоби (в т.ч. на тi, що вибули протягом року) склала – 1 885 тис. грн. Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Знос станом на кiнець звiтного перiоду 267 101 тис. грн. Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 144 423 тис. грн., станом на 31.12.2014р. 141 467 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї ВАТ «Текстерно» в основнi засоби за 2015 рiк склали 5 149 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. 325 тис. грн.
Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн.) та основних засобiв – 183 тис. грн. (в т. ч. знос – 182 тис. грн.).
Станом на 31.12.2015р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi: знаходяться в заставi на суму 2 636 тис. грн.; переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 242 тис. грн.). Крiм того, пiдприємством взято в оперативну оренду обладнання на суму 92 453 тис. грн., яке облiковується за балансом.
ВАТ «Текстерно» володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 31 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
2. Оборотнi активи:
Запаси Товариства були представленi наступним чином: Сировина i матерiали 11 111 тис. грн.; Паливо 163 тис. грн.; Тара i тарнi матерiали 148 тис. грн.; Запаснi частини 7 498 тис. грн.; Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 92 тис. грн.; Незавершене виробництво 6 952 тис. грн.; Готова продукцiя 17 935 тис. грн.; Товари 9 227 тис. грн. Всього запасiв 53 126 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. 60 138 тис. грн.
Для оцiнки списання запасiв ВАТ «Текстерно» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
Станом на 31 грудня 2015 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 248 047 тис. грн.; За розрахунками з бюджетом 3 тис. грн.; За виданими авансами 568 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 263 тис. грн.; Всього 248 881 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2014 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 179 066 тис. грн.; За розрахунками з бюджетом 3 тис. грн.; За виданими авансами 225 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 236 тис. грн.; Всього 179 530 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 25 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 7 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти в нацiональнiй валютi 30 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 2 тис. грн.
3. Зобов’язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв:
Станом на 31 грудня 2015 року Довгостроковi кредити банкiв – 89 572 тис. грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання (реструктуризацiя боргу) 15 128 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року Довгостроковi кредити банкiв – 58 849 тис. грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання (реструктуризацiя боргу) 9 939тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 347 132 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року – 275 884 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року з: Одержанi аванси 211 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 22 037 тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 13 106 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1 504 тис. грн. Всього 36 858 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2014 року з: Одержанi аванси 249 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 19 584 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 11 932 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 962 тис. грн. Всього 32 727 тис. грн.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 109 867 тис. грн.
4. Власний капiтал:
Загальний розмiр власного капiталу ВАТ «Текстерно» станом на 31 грудня 2015 року складає (64 538) тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – (303 535) тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ВАТ «Текстерно», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Станом на 31 грудня 2014 року загальний розмiр власного капiталу ВАТ «Текстерно» складав (8 715)тис. грн., з яких: статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – (247 712) тис. грн.
Лише за рахунок курсової рiзницi по валютних кредитах та вiдсотках за користування ними, вартiсть зобов’язань збiльшилась майже пiвтора рази (1,522 рази). А це своєю чергою суттєво вплинуло на вартiсть чистих активiв, оскiльки за 2015р. рiзко зменшилась вартiсть власного капiталу через знецiнення нацiональної валюти. Фактор вiд’ємної курсової рiзницi залишається домiнантним у величинi збиткiв Товариства за 2015р. i становить 91,0%. Зобов’язання зросли, тодi як вартiсть активiв стрiмких коливань не зазнала. Структура пасиву балансу змiнилася до вiд’ємного значення власного капiталу. Через цей чинник вартiсть чистих активiв Товариства менша статутного (зареєстрованого) капiталу.
5. Прибуток (збитки):
Чистий збиток за звiтний перiод складає 56 851 тис. грн.
За 2015 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 119 280 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi iнших операцiйних доходiв ВАТ «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 294 тис. грн.; дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 45 041 тис. грн.; доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 7800 тис. грн.
Витрати Товариства за 2015 рiк складають 229 266 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 1 218 тис. грн., витрати вiд операцiйної курсової рiзницi – 96 791 тис. грн.; собiвартiсть послуг з оренди – 218 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 7 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2015 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 18 % .
7. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Умови функцiонування.
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.
Ризик процентної ставки.
Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2015 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.
Управлiння капiталом.
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2015р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фi-нансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде змушене визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.
Юридичнi ризики.
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями.
Припинена дiяльнiсть.
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi, що вiдповiдає критерiям припиненої дiяльностi, немає.
8. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
У поточному роцi Товариство прийняло до застосування всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй i набирають чинностi при складаннi звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Прийняття цих нових i переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй не привело в результатi до iстотних змiн в облiковiй полiтицi Товариства, якi б вплинули на суми, вiдображенi у поточному або попереднiх перiодах.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнфор-мацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання»;
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представлення iнформацiї» – «Представлення статей iншого сукупного доходу»;
МСФЗ (1AS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011 року);
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї);
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань»;
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»;
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть»;
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях»;
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдно-сяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати , та якi Товариство не застосувало достроково: МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений у листопадi 2009р. та випущений у жовтнi 2010р.; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 року).
Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 «Дата обов’язкового застосування та перехiднi вимоги до розкриття iнформацiї» (випущений у жовтнi 2012р.; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 року).
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт:
МСФЗ (IFRS) "Виручка по контрактам з клiєнтами". МСФЗ (IFRS)15 єдиним керiвництвом по облiку виручки, а також мiстить усi вимоги до розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Новий стандарт замiнює стандарти МСБУ (IAS)18 "Виручка", МСБУ (IAS)11 "Контракти на будiвництво" i ряд iнтерпретацiй положень МСФО стосовно виручки.
МСФЗ (IFRS)15 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. i пiзнiше; дострокове застосування стандарту дозволене.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
9.Вiдображення вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань
Податковий облiк дiяльностi Товариства здiйснюється згiдно вимогам чинного законодавства України. Товариством проаналiзовано наявнiсть розбiжностей мiж значеннями балансової вартостi активiв та зобов’язань та їх податковою базою згiдно вимогам МСФЗ 12 «Податки на прибуток».
У зв’язку з тим, що зазначенi розбiжностi вiдсутнi Товариством вiдстроченi податки не формувалися.
10. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ
Пiсля звiтної дати не вiдбувалися нiякi подiї, пов'язанi з умовами, що iснували на звiтну дату i якi вимагають коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань. Також пiсля звiтної дати не вiдбувалися нiякi подiї, якi вказують на умови, що виникли пiсля цiєї дати, якi є суттєвими для прийняття рiшень i якi слiд розкривати в примiтках до фiнансових звiтiв.
11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Ця фiнансова звiтнiсть була розглянута та погоджена керуючим санацiєю ВАТ «Текстерно» Александровою К.Є.

Керуючий санацiєю
ВАТ «Текстерно» Александрова К.Є.
Головний бухгалтер
ВАТ «Текстерно» Яворська С.М.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток