Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий санацiєю

 

 

 

Александрова Катерина Євдокимiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00306650

4. Місцезнаходження

Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль, Текстильна,18

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 52-58-86, 43-39-78

6. Електронна поштова адреса

vvv@texterno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" ...

 

29.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.texterno.com.ua/

в мережі Інтернет

27.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi. У звiтному роцi ВАТ "Текстерно" реалiзувало свiй дольовий внесок у ТзОВ "Вата" в розмiрi 16,5%, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.
Iнформацiя щодо посади корпоративного серетаря вiдсутня у зв'язку з тим, що посада корпоративного серетаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалось послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв вiдсутня у зв'язку з тим, що Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.З моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. загальних зборiв акцiонерiв.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в з'язку з цим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть.
Iнформацiя щодо облiгацiй вiдсутня у зв'язку з тим, що облiгацiй не випускало.
Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало.
Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi у зв'язку з тим, що надається повний текст аудиторського висновку в п. 29 змiсту.
Iнформацiя 18-27 пунктiв змiсту вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

29.04.1996

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

48709520

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

25.0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

778

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв

13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон

13.20 Ткацьке виробництво

10. Органи управління підприємства

Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну. Згiдно статуту органами управлiння товариством є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння. Вiдповiдно до Закону Украни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкоутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004705990119

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26001383199$

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва"

АЕ 477886

19.11.2014

Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi

25.11.2015

Опис

В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ФДМУ

00032945

01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9

25.000000000000

Органiзацiя орендарiв "Текстерно"

00306650

46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

 

0.000000000000

Усього

25.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Керуючий санацiєю

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Катерина Євдокимiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Текстерно" Голова правлiнння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.01.2014 до рiшення Господпрським судом Тернопiльської областi

9) Опис

Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала.
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно. Загальний трудовий стаж становить 47 р.
Вiдповiдно до комплексного аналiзу приписiв ст. 17 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» (в редакцiї, що пiдлягає застосуванню до ВАТ «Текстерно») (надалi – Закон) повноваження керуючого санацiєю не обмежуються строком на який введено процедуру санацiї, i припиняються лише за наявностi наступних чотирьох обставин, якi є вичерпними:
1) призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв’язку з укладенням мирової угоди або погашення вимог кредиторiв (п. 7 ст. 17 Закону);
2) звiльнення господарським судом вiд виконання повноважень керуючого санацiєю, про що виноситься ухвала (п. 8 ст. 17 Закону);
3) передачi справ лiквiдатору у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;
4) призначення керуючого санацiєю лiквiдатором у встановленому Законом порядку у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 13 ст. 17 Закону).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яворська Софiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера ВАТ "Текстерно"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2012 до переобрання

9) Опис

Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержуєю. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012 р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства, посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати.
Загальний трудовий стаж 32 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керуючий санацiєю

Александрова Катерина Євдокимiвна

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

686

0.00030000000

686

0

0

0

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна

МС 420289 01.01.1998 Тернопiльським МВ Умвс України в Тернопiльськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

686

0.00030000000

686

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ " Лоджистiк Сервiс "

31306720

01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99

51832603

26.60290000000

51832603

0

0

0

Фонд державного майна України

00032945

01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9

48709521

25.00000000000

48709521

0

0

0

Компанiя " Сцепел Лiмiтед "

554115

д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н

57531047

29.52760000000

57531047

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

158073171

81.13050000000

158073171

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Центральний депозитарiй

Опис

ВАТ "Текстерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

25196955

Місцезнаходження

01601 Україна, Київська д/н м. Київ, вул. Воровського, буд. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286544

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рину

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-63-92,

Факс

501-59-19

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21141644

Місцезнаходження

46001 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль Ст. Ринок, 3/61

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0352) 43-23-23

Факс

43-23-23

Вид діяльності

Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Проводила аудит вiдповiдно до умов Договору №б/н вiд 12.01.2015 р. за перiод 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.1998

121/19/1/98

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000135404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

194838080

48709520.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було.Обiг цiнних паперiв вiдбувається на внутрiшньому позабiржовому ринку. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
У зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98.

 


XI. Опис бізнесу

ВАТ "Текстерно" - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю.
Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ".
В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.

 

ВАТ "Текстерно" функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв'язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп'ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено вiддiл маркетингу.
Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Хмельницький та Одеса, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi "Текстиль Тернопiлля" в м. Київ.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу ВАТ "Текстерно" у 2014 р. становить 778 осiб
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв ВАТ "Текстерно" у 2014 р. становить 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня, дня) за 2014 р. становить 640 осiб. Фонд оплати працi у 2014 р. становить 10275,6 тис.грн. Фонд оплати працi за 2014 р. становить 96,2% у порiвняннi з минулим перiодом.
Проводилися виробничi навчання працiвникiв пiдприємтсва з метою освоєнння нових професiй 3 чол. безпосередньо на виробництвi, первинна професiйна пiдготовка 2 чол. перепiдготовка 1 чол., пiдвищили квалiфiкацiю на виробництвi 1 чол.

 

ВАТ "Текстерно" не входить до об'єднань пiдприємств.

 

ВАТ "Текстерно" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.

 

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.

 

ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин.
В 2014 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 597,1 тонн, тканин готових 2028,1тис.п.м. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 24943 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, халати, сарафани та iнший одяг, пошито рукавиць робочих 775 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 4812 Гкал, в тому числi стороннiм споживачам 1,95 Гкал.
Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 36095,3 тис.грн.
Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають.
ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю як на внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо та пресi.
Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї,постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм.
ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: " Pulсra", " Clariant", " СНТ ".
Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй.
Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволили ВАТ "Текстерно" пiдняти у 5 разiв у порiвняннi з 2013 р. обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї, яка є новою для ринку.
У 2014 роцi випущено 6 тис. штук комплектiв постiльної бiлизни та 2,8 тис. од. кухонних наборiв.
ВАТ "Текстерно має три постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, ща займають бiльше 10 вiдсоткiв в зазальному об'ємi постачання.
Ємнiсть внутрiшнього ринку товарiв легкої промисловостi України у 2014 р. оцiнюється у 10 млрд. дол. США. Це – товари народного вжитку: вiд тканин, текстильних та трикотажних виробiв - до одягу та взуття побутового та спецiального призначення, якi виробляються вiтчизняними виробниками за товарними групами 41-43, 50-65 УКТЗЕД.
Присутнiсть вiтчизняних товарiв на внутрiшньому та вкрай тiнiзованому ринку становить тiльки бiля 13%, що стало наслiдком вад спрощеної системи оподаткування з 1998 р. через можливiсть ухилення вiд оподаткування операцiй в оптовiй i роздрiбнiй торгiвлi iмпортними товарами i, врештi-решт, створило неконкурентнi умови для вiтчизняних виробникiв. Продовжується вiдтiк професiйних кадрiв у тiньове виробництво, де задiяно за розрахунками Укрлегпрому щонайменше 250 тис. працюючих, а за 2013 рiк скорочено 13,3 тис.робочих мiсць!
З точки зори макропоказникiв частка легкої промисловостi у виробництвi в 2014 р. становить лише 0,7%, а от частка товарiв легкої промисловостi у вiд’ємному зовнiшньо економiчному сальдо України становить 16%, обсяги iмпорту продукцiї легкої промисловостi бiльше нiж в 3 рази перевищують обсяги її експорту. В цiлому обсяг товарообiгу у 2013 р. обсяг роздрiбного товарообiгу вирiс понад 15%, а промисловiсть вiдпрацювала з падiнням обсягiв виробництва.
В цiлому роботодавцi легкої промисловостi вважають за необхiдне перегляд та скорочення нормативних та регуляторних актiв у податковiй, митнiй та дозвiльнiй сферах, якi сьогоднi вкрай забюрократизованi та стали чинником корупцiйних зловживань на всiх щаблях державної влади.
ВАТ "Текстерно" є єдиним в Українi виробником з повним циклом переробки та визнаним лiдером в Європi по якостi тканини, що пiдтверджується мiжнародними сертифiкатами та вiдзнаками, у тому числi Мiжнародним клубом лiдервi торгiвлi, Європейською асоцiацiєю товаровиробникiв та iншими компетентними органами.

 

За останi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 2672537,10 грн.
Товариство придбання основних засобiв не планує.

 

ТОВ "Лоджистiк Сервiс" є Головою Наглядової ради та власником iстотної участi.
З ТОВ "Лоджистiк Сервiс" були укладенi наступнi правочини:
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Покупцем" та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Постачальником":
Договiр поставки матерiалiв №28/02/2014-1 вiд 28.02.2014 р. на суму 27655,20 грн.
Договiр купiвлi-продажу матерiалiв №29/08/2014-1с вiд 29.08.2014 р. на суму 870026,88 грн.
Договiр поставки матерiалiв №31/12/2014-1 вiд 31.12.2014 р. на суму 128688,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв №29/08/2014-А вiд 29.08.2014 р. на суму 720252,00 грн.
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Постачальником"та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Покупцем":
Договiр купiвлi-продажу тканини №28/03/14-01Т вiд 28.03.2014 р. на суму 211382,99 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №14/07/14-01Т вiд 14.07.2014 р. на суму 161650,37 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №13/08/14-01Т вiд 13.08.2014 р. на суму 237651,03 грн.
Договiр купiвлi-продажу вiдходiв (ст.56) №21/08/14-01Т вiд 21.08.2014 р. на суму 21600,00 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №24/09/14-01Т вiд 24.09.2014 р. на суму 57600,00 грн.
ВАТ "Текстерно" застосовує витратний метод цiноутворення.

 

Станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 140784 тис.грн., машини та обладнання - 522 тис.грн., трансортнi засоби - 9 тис.грн., iншi основнi засоби - 152 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Виробничi потужностi ВАТ "Текстерно становлять 48571 тис.м.кв. тканмн готових, 7436 т пряжi. Ступiнь використання обладнання за 2014 рiк склав 7,3 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi.
Товариство на протязi 2014 року не проводило робiт з капiтального будiвництва.
Плани на розширення та удосконалення основних засобiв у ВАТ "Текстерно " на даний час вiдсутнi.
Екологiчнi питаннi, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.
Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2014 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. На пiдприємствi нараховується 17 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки. Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.

 

На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; значне податкове навантаження на фонд оплати працi; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною.
Для стабiлiзацiї ситуацiї в легкiй промисловостi (в тому числi ВАТ «Текстерно») державi необхiдно провести ряд першочергових заходiв, спрямованих на збереження робочих мiсць, наповнення державного бюджету та позабюджетних фондiв, подоланнi негативних явищ тiньової економiки i створеннi зацiкавленостi працюючих у легалiзацiї виплати заробiтної плати:
- Забезпечити посилення контролю за обiгом товарiв iноземного виробництва шляхом внесення змiн до статтi 296 Податкового кодексу України, передбачивши використання РРО та ведення облiку витрат на готовий одяг, взуття, текстиль.
- Забезпечити формування на допуск до участi в конкурсi на пiдготовку речового майна пiдприємств-виробникiв, що мають власнi виробничi потужностi та кадровий потенцiал, в т. ч. створити реєстр виробникiв речового майна легкої промисловостi в рамках державного замовлення.
- Вирiшити питання щодо перегляду тарифних зобов’язань України в рамках Угод СОТ на товари, на якi доцiльно зменшити рiвень ввiзного мита.
- Встановити ставки земельного податку для промислових пiдприємств на рiвнi 2010 року та встановити розмiр орендної плати за землю пiдприємствам легкої промисловостi з коефiцiєнтом 0,5 вiд нової нормативної грошової оцiнки.
- Скасувати процедуру купiвлi iноземної валюти згiдно ч.5 п.4 постанови НБУ №49 вiд 06.02.2014р. для пiдприємств, що закуповують сировину для виробництва власної продукцiї.
- Передбачити виплату пiльгових пенсiй вiдповiдним категорiям працiвникiв текстильної та шкiряної галузей за рахунок Державного бюджету та вiдмiнити 10-ти-рiчне пiльгове забезпечення робiтникам текстильної промисловостi, запроваджене Пенсiйною реформою.
- З метою легалiзацiї трудових вiдносин опрацювати питання щодо зменшення ставки ЄСВ на фонд оплати працi.

 

Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.

 

Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2014 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 325 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 314 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 11 тис.грн.
Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.За 2014 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 53568 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 46719 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 4737 тис.грн. Iншi доходи - 190 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 63784 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2014 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 141467 тис.грн., власний капiтал -8715 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi -0,0211, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в товариствi становить 0,6796, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.

 

У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має.
Державних замовлень протягом 2014 року не було.

 

Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulсra", " Clariant", " СНТ " .
Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.

 

З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2014 роцi впроваджено 33 одиницi iновацiйної продукцiї. Загальна сума витрат на iнновацiї (включаючи витрати на виконання робiт власними силами пiдприємства та iншi вiдповiднi витрати) за 2014 р. становить 33309,9 тис. грн.
Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть антиалергеннiсть.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ВАТ "Текстерно" станом на початок року, стороною яких виступає ВАТ "Текстерно" вiдсутнi.
Судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ВАТ "Текстерно":
Справа №348/2984/14-а
Позивач: Урсуляк М.Д.
Вiдповiдач: Управлiння Пенсiйного фонду України в Надвiрнянському районi Iвано-Франкiвської областi
Третя особа: керуючий санацiєю ВАТ «Текстерно»
Змiст позовних вимог: про визнання дiй протиправними та зобовязання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Надвiрнянський районний суд Iвано-Франкiвської областi
Поточний стан розгляду: прийнята Постанова Надвiрнянського районний суд Iвано-Франкiвської областi вiд 20 березня 2015 року у справi №348/2984/14-а
Справа №1/Б-294
Клопотання вiд керуючого санацiєю ВАТ «Текстерно» ; голови комiтету кредиторiв ВАТ «Текстерно»; розпорядника майна ВАТ «Текстерно» про забезпечення вимог конкурсних кредиторiв
Суд, який розглядав справу: господарський суд Тернопiльської областi; Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: прийнята Постанова ВАСУ вiд 17 березня 2015 року

 

Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та признчив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.

Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.
Показники Одиниця вимiру 2012 2013 2014
Перероблено бавовняного волокна тн. 1817,9 971,2 619,5
Вироблено прядива бавовняного тн. 1688,8 889,3 597,1
Вироблено тканин готових т.п.м. 6049,7 3128,8 2028,1
Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 86539,6 46147,1 36095,3
( в оптових цiнах )
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 967 890 778
Фонд оплати працi , всього тис.грн. 14646,1 10682,4 10275,6
Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 1262,2 1000,2 1100,6


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

145285

141467

0

0

145285

141467

будівлі та споруди

144125

140784

0

0

144125

140784

машини та обладнання

922

522

0

0

922

522

транспортні засоби

16

9

0

0

16

9

інші

222

152

0

0

222

152

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

145285

141467

0

0

145285

141467

Опис

Станом на 31.12.2014 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить:
- будiвлi та споруди - 385800 тис.грн., сума зносу - 245016 тис.грн., ступiнь зносу - 63,5% , ступiнь придатностi - 36,5%;
- машини та обладнання - 17704 тис.грн., сума зносу - 17182 тис.грн., ступiнь зносу - 97,1% , ступiнь придатностi - 2,9%.
- транспортнi засоби - 1097 тис.грн., сума зносу - 1088 тис.грн., ступiнь зносу - 99,2%, ступiнь придатност i- 0,8%.
- iншi - 2264 тис.грн., сума зносу - 2112 тис.грн., ступiнь зносу - 93,3%, ступiнь придатностi - 6,7%.
Термiни та умови користування основних засобiв ( за основними групами ) :
- основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об"єктiв основних засобiв За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально - вiдповiдальнi особи. Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок нарахування амортизацiї та вибуттям на суму 824 тис. грн.
Обмеження на використання майна станом на 31.12.2014 року.
Майно ВАТ " Текстерно ", що передано пiд заставу:
- прядильне виробництво 16804429 грн.
- обробне виробництво 13804950 грн.
- адмiнiстративний корпус 577929 грн.
- допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн.
- допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн.
- будiвля головного корпусу 11105701 грн.
Всього: 43511818 грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-8715

54288

Статутний капітал (тис. грн.)

48710

48710

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

48710

48710

Опис

Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -57425тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить -57425 тис.грн.

Висновок

Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримується.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

63333

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

30.08.1995

4484

10.000000000000

29.07.1998

Довгостроковий1 кредит банку

01.07.1998

58849

4.500000000000

05.12.2022

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

19584

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

338601

X

X

Усього зобов'язань

X

421518

X

X

Опис:

д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

2028,1

34549.5

95.7

2561,7

45527.9

97.5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

32.9

2

Матерiали

33.2

3

Заробiтна плата

14.9

4

Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження)

9.6

5

Єдиний соцiальний внесок

5.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

16.01.2014

16.01.2014

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тер Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21141644

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

46001, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, 3/61

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0378 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Керiвництву ВАТ «Тернопiльське
об’єднання «Текстерно»
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Код ЄДРПОУ 00306650
Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
Дата державної реєстрацiї 29.04.1996 р.
Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Керуючий санацiєю Александрова Катерина Євдокимiвна
Контактний телефон (0352) 52-58-86
§ 1. ВСТУПНИЙ
Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма № 1);
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма № 2);
звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк (форма № 3);
звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма № 4);
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (форма № 5).
Зазначенi звiти складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.
Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
§ 2. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2014 р., результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України.
Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо модифiковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.
§ 3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
1. Активи.
За станом на 31.12.2014 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2014 року зменшилися (на 1,73 %) i вiдповiдно складають 412 803 тис. грн.
Зменшення активiв вiдбулося за рахунок:
- зменшення залишку готової продукцiї на 12 670 тис. грн. (64,75 %), не суттєвого зменшення залишку запасiв на 2 475 тис. грн. (3,95 %), а також залишкової вартостi основних засобiв на 3 818 тис. грн. (2,63 %) головним чином за рахунок амортизацiї (зносу);
- одночасно, збiльшення незавершеного виробництва на 12 337 тис. грн. (57,85 %) та дебiторської заборгованостi по розрахунках за виданими авансами на 125 тис. грн.
Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали суттєвого впливу на загальнi активи ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Сума нарахованого зносу протягом 2014 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 4 104 тис. грн.
Протягом звiтного року нематерiальних активiв надiйшло на суму 19 тис. грн., вибуло на суму 14 тис. грн. (в т. ч. знос – 13 тис. грн.), основних засобiв надiйшло на суму 314 тис. грн., вибуло на суму 434 тис. грн. (в т. ч. знос – 397 тис. грн.).
Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2014 рiк склали 325 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi:
- знаходяться в заставi на суму – 2 636 тис. грн., що становить 0,64 % вартостi загальних активiв Товариства;
- повнiстю амортизованi основнi засоби на суму – 3 920 тис. грн., що становить 0,95 % вартостi загальних активiв Товариства;
- взятi в оперативну оренду на суму – 92 453 тис. грн.;
- переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 242 тис. грн.), що становить 0,83 % вартостi загальних активiв Товариства.
Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. У 2014 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму – 31 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
У складi запасiв Товариства числяться активи, якi переданi на комiсiю на суму – 2 607 тис. грн.
У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та iншої поточної дебiторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть зi строком непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму – 120 755 тис. грн., що становить 29,25 % вартостi загальних активiв Товариства, зi строком не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму – 25 456 тис. грн., що становить 6,17 % вартостi загальних активiв Товариства та зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 33 091 тис. грн., що становить 8,02 % вартостi загальних активiв Товариства. Також в числi загальної дебiторської заборгованостi – суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами на суму 100 549 тис. грн., або 24,36 %.
Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання.
Станом на 31.12.2014 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2014 року суттєво зросли до рiвня 421 518 тис. грн., тобто на 55 754 тис. грн. або на 15,37 %.
Зростання зобов’язань вiдбулося головним чином за рахунок суттєвого збiльшення заборгованостi по довгострокових кредитах банкiв на 29 019 тис. грн., або на 97,28 %, дане зростання спричинено ростом курсу валюти, а також зростання кредиторської заборгованостi з товари (роботи, послуги) на 9 439 тис. грн., або на 3,54 % та iнших поточних зобов’язань на 15 331 тис. грн., або на 63,08 %.
У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 1515 ф. 1 «Баланс») вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов’язань (р. 1690 ф. 1 «Баланс») – зобов’язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 53 862 тис. грн., що становить 12,78 % зобов’язань Товариства.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у сумi 1 035 тис. грн., яке було повнiстю використано у звiтному роцi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капiтал.
Станом на 31.12.2014 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає – мiнус 8 715 тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – 247 712 тис. грн.
Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2014 року складає 0,32737 грн., що на 0,25529 грн. є бiльшим в порiвняннi з попереднiм роком. Тобто спостерiгається зростання чистого збитку на одну акцiю.
Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi в поточному роцi.
У складi додаткового капiталу Товариства числяться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв, об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв.
Вiдповiдно до п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України (далi – ЦКУ), необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i статутного капiталу акцiонерного товариства для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу, а також менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. Вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ та п. 1 ст. 14 роздiлу 3 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI не дотримуються.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Рекомендуємо провести санацiю пiдприємства i здiйснити диверсифiкацiю виробництва.
5. Прибуток (збитки).
Чистий збиток за звiтний перiод складає 63 784 тис. грн.
За 2014 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 46 719 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 230 тис. грн., доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 4 060 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 437 тис. грн.
Витрати Товариства за 2014 рiк складають 115 430 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ «Лоджистiк Сервiс», яка являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд») найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 868 тис. грн., уцiнка запасiв – 290 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 206 тис. грн., витрати вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 52 173 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 21 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2014 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 18 % та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток (збитки) подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного в Українi законодавства.
6. Фiнансовий стан.
Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2014 р. Фактичне значення
за 2013 р.
1 2 3 4
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)

0,25 min
0,5 max 0,0001 0,0001
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)

1,0 min
2,0 max 0,6796 0,7348
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)

0,5 min -0,0211 0,1292
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)

0,5 min
1,0 max -48,3670 6,7375
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)

0 min -0,1532 -0,0336
— Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0001, що характеризується як незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,6796, що характеризується добре (“3”).
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить -0,0211, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить -48,3670, що характеризується незадовiльно (“1”).
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,1532, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний.
7. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
16.01.2014 р. Господарський суд Тернопiльської областi винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Александрову К. Є. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. План санацiї нам як аудиторам для перевiрки i контролю не надавався.
Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариством не здiйснювалось.
Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
м. Тернопiль, 06.04.2015 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3
Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво № 249/5 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва до 31.12.2017 р.
Директор Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

0

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Не має.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Не має.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Не має.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом останiх трьох рокiв аудитора не змiнювали.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

нi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): ВАТ "Текстерно" планує залучити кошти приватних iнвесторiв для розширення виробництва.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу корпоративного управлiння товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Не має.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

Тернопільська

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Вiдкрите акцiонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Оздоблення текстильних виробів

за КВЕД

13.30

Середня кількість працівників

778

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

7

16

7

первісна вартість

1001

13

18

13

накопичена амортизація

1002

6

2

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3947

3947

2982

Основні засоби:

1010

145285

141467

149091

первісна вартість

1011

406985

406865

407039

знос

1012

261700

265398

257948

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

34

31

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

27640

27640

27640

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

176913

173101

179754

II. Оборотні активи

Запаси

1100

62613

60138

69784

Виробничі запаси

1101

14709

13835

15267

Незавершене виробництво

1102

21326

33663

1921

Готова продукція

1103

19567

6897

27731

Товари

1104

7011

5743

7585

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

180151

179066

165178

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


100


225


61

з бюджетом

1135

3

3

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

243

236

253

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26

30

77

Готівка

1166

0

10

1

Рахунки в банках

1167

5

2

61

Витрати майбутніх періодів

1170

3

4

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

243139

239702

235358

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

21

Баланс

1300

420052

412803

415133

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

48710

48710

48710

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

190296

190287

190302

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-184718

-247712

-170674

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

54288

-8715

68338

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

29830

58849

29830

Інші довгострокові зобов’язання

1515

5038

9939

5038

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

34868

68788

34868

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4484

4484

4484

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

266445

275884

248588

за розрахунками з бюджетом

1620

16544

19584

14723

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

16867

11932

18346

за розрахунками з оплати праці

1630

1868

962

1409

за одержаними авансами

1635

384

249

467

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

24304

39635

23910

Усього за розділом IІІ

1695

330896

352730

311927

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

420052

412803

415133

 

Примітки

До виробничих запасiв входить:
- сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

46719

55947

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 45222 )

( 55033 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1497


914

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4737

447

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 8255 )

( 6950 )

Витрати на збут

2150

( 2675 )

( 2379 )

Інші операційні витрати

2180

( 57791 )

( 5201 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 62487 )

( 13169 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

190

10

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1443 )

( 832 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 44 )

( 53 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 63784 )

( 14044 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 63784 )

( 14044 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-63784

-14044

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

35768

39161

Витрати на оплату праці

2505

10301

10778

Відрахування на соціальні заходи

2510

3777

3990

Амортизація

2515

4104

4105

Інші операційні витрати

2520

6930

5989

Разом

2550

60880

64023

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

194838080

194838080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

194838080

194838080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.32737

-0.07208

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.32737

-0.07208

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ, курсова рiзниця.
У 2014 роцi подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у 2014 роцi вiдсутнi.
Змiни у структурi власного капiталу, зокрема статтi "Iншi змiни", вiдображено на суму 790 тис.грн., на яку зменшено збитки минулих рокiв. Дана сума нарахованих штрафiв та пенi у 2010 р. пiдлягає списанню згiдно рiшення Управлiння ПФУ в м. Тернополi вiд 19.11.2014 р.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за 2014 р. не вiдбувалось.
Рiчний звiт (2014 рiк) включає фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець року та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк, разом iз порiвняльним звiтом за попереднiй фiнансовий рiк.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


53568


48672

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

116

197

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1043

1010

Надходження від повернення авансів

3020

11

16

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

257

217

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

67

31

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 34842 )


( 31513 )

Праці

3105

( 7128 )

( 6416 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 9161 )

( 7093 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2611 )

( 3816 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1262 )

( 2772 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1349 )

( 1044 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1147 )

( 937 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 4 )

( 7 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 120 )

( 189 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 210 )

( 196 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-160

-24

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

167

0

необоротних активів

3205

26

50

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 29 )

( 77 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

164

-27

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

4

-51

Залишок коштів на початок року

3405

26

77

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

30

26

 

Примітки

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi
за 2014 рiк
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на початок року накопичена амортизацiя 6 тис. грн.
Надiйшло з початку року 19 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 14 тис.грн.
Вибуло з початку року накопичена амортизацiя 13 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 9 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на кiнець року накопичена амортизацiя 2 тис.грн.
Гудвiл:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 385588 тис.грн.
Залишок на початок року знос 241463 тис.грн.
Надiйшло з початку року 305 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 94 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 62 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з поча