Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю       Александрова Катерина Євдокимiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00306650
4. Місцезнаходження
Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль,, Текстильна,18
5. Міжміський код, телефон та факс
(0352) 52-58-86, 43-39-78
6. Електронна поштова адреса
vvv@texterno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 82   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http//www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалося послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про Загальнi збори вiдсутня у тому, що ТОВ "Планета-Брок" станом на 31.12.2013 р. не здiйснило закриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно", що уноможливило вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно" депозитарною установою ТОВ "Регiстрсервiс".
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в зв"язку з тим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть.
Iнформацiя щодо облiгацiй вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв випущених емiтентом вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя щодо похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв"язку з тим, шо товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя 18-27 пунктiв змiсту вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
29.04.1996
4. Територія (область)
Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)
48709520.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
25.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
890
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.30 Оздоблення текстильних виробiв
13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон
13.20 Ткацьке виробництво
10. Органи управління підприємства
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзжен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26004705990119
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзжен банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26001383199 $

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва" АЕ 310826 08.11.2013 Головне управлiння Мiндоходiв у Тернопiльськiй областi 25.11.2014
Опис В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТзОВ "Вата"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31743780
4) місцезнаходження
м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
5) опис
ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ 00032945 01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9 25.000000000000
Органiзацiя орендарiв "Текстерно" 00306650 46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 25.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александрова Катерина Євдокимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань ( фiнансовий директор )
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Голова правлiння Александрова К.Є. здiйснює керiвництво поточною фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства, очолює правлiння, яке є виконавчим органом товариства. Голова правлiння вправi без доручення представляти товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями вести переговори та укладати угоди вiд iменi товариства. За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад, цiни на продукцiю, забезпечує виконання рiшень зборiв товариства та Наглядової ради. Органiзовує ведення протоколiв засiдання правлiння.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала.
Голова правлiння Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно" продовжує займати. Протягом звiтного року не було змiн Голови правлiння. Стаж керiавної роботи 27 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Опришко Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 614573 30.12.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ " ТОК" - директор фiрми.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженнi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Опришко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посади: АТ " Промснаб " зам. директора, АТ " ТОК " директор, посаду заст. Голови правлiння - виконавчого директора ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Стаж керiвної роботи 33 роки. Змiн на посадi протягом року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пирiг Людмила Всеволодiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 598157 13.10.2001 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Текстерно" : заступник головного технолога об'єднання, заступник технiчного директора - головний технолог, заступник директора з виробництва по технологiї.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член правлiння приймає участь у затвердженi поточних планiв виробництва, приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Пирiг Л.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посади: головний iнженер обробної фабрики, директор обробної фабрики, посаду в.о.технiчного директора - головного iнженера ВАТ " Текстерно " продовжує займати.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Рiшенням Наглядової ради вiд 13.08.2013р. ( протокол № 90) призначено в.о. члена правлiння товариства Пирiг Людмилу Всеволодiвну, у зв"язку iз звiльненням члена правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яворська Софiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член правлiння, головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержуєю. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади:
ВАТ "Текстерно" комiрник скаладу запасних частин, бухгалтер по облiку матерiалiв, заступник головного бухгалтера об"єднання,
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства,
посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2012 (протокол № 83) призначено членом правлiння . У зв"язку iз звiльненням члена правлiння.
Стаж керiвної роботи 18 рокiв .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савоська Марина Францiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 2139184 24.11.2008 Барановичським МВВС , Брестської областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Барановичське хлопчатабумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об"єднання.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Савоська М.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посади: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об"єднання начальник лабораторiї, головний iнженер прядильно - ткацького виробництва, головний iнженер об"єднання. Рiшенням Наглядової ради ВАТ " Текстерно" вiд 10.06.2011р. призначено Савоську М.Ф. на посаду директора з виробництва - заступника Голови пралiння ВАТ " Текстерно " дану посаду продовжує займати.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ситник Ольга Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 938437 05.11.2002 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування, якi проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку дiяльностi апарату Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Ревiзiйна комiсiя розглядає та вирiшує питання щодо додержання Статуту та iн. документiв внутрiшньої процедури Товариства, контрольно - ревiзiйної дiяльностi.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: бухгалера ПП "Септiма", "Текстерно": бухгалтер, провiдний бухгалтер, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Стаж керiвної роботи не має.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось. Головою Ревiзiйної комiсiї обрано Ситник Ольгу Олегiвну (протокол №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 11.02.2013 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ничипорук Алла Фадеївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609104 04.12.1999 04.12.1999
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ " Текстерно " - заступник начальника ВПiЗ
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування, якi проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку дiяльностi апарату Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Ревiзiйна комiсiя розглядає та вирiшує питання щодо додержання Статуту та iн. документiв внутрiшньої процедури Товариства, контрольно - ревiзiйної дiяльностi.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: iнженер лабораторiї НОТ, старший iнженер ВПiЗ, заступник начальника ВПiЗ, посаду начальника ВПiЗ продовжує займати. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось. Головою Ревiзiйної комiсiї обрано Ситник Ольгу Олегiвну (протокол №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 11.02.2013 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ганжа Тамара Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд Державного майна України головний спецiалiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування, якi проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку дiяльностi апарату Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Ревiзiйна комiсiя розглядає та вирiшує питання щодо додержання Статуту та iн. документiв внутрiшньої процедури Товариства, контрольно - ревiзiйної дiяльностi.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: д/н, Фонд Державного майна України головний спецiалiст родовжує займати. Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось. Головою Ревiзiйної комiсiї обрано Ситник Ольгу Олегiвну (протокол №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 11.02.2013 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
ГоловаНаглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Лоджистiк Сервiс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
31306720
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. Наглядова рада здiйснює визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства; обрання Голови та членiв правлiння; вирiшення питання Товариством акцiй, що випускаються ним; погодження / визначення органiзацiйної структури i штатiв Товариства; визначення умов оплати працiпосадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; контроль за дiям Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтки, додержання номенклатури товарiв i послуг , управлiння фiлiями та представництвами Товариства.
Члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фонд державного майна України
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
00032945
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. Наглядова рада здiйснює визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства; обрання Голови та членiв правлiння; вирiшення питання Товариством акцiй, що випускаються ним; погодження / визначення органiзацiйної структури i штатiв Товариства; визначення умов оплати працiпосадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; контроль за дiям Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтки, додержання номенклатури товарiв i послуг , управлiння фiлiями та представництвами Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Сцепел Лiмiтед"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
554115
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.04.2014
9) Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. Наглядова рада здiйснює визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства; обрання Голови та членiв правлiння; вирiшення питання Товариством акцiй, що випускаються ним; погодження / визначення органiзацiйної структури i штатiв Товариства; визначення умов оплати працiпосадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; контроль за дiям Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтки, додержання номенклатури товарiв i послуг , управлiння фiлiями та представництвами Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради ТОВ "Лоджистiк Сервiс" 31306720 27.12.2005 51832603 26.6029 51832603 0 0 0
Член Наглядової ради Фонд державного майна України 00032945 27.12.2005 48709521 25.00000000000 48709521 0 0 0
Член Наглядової ради Компанiя "Сцепел Лiмiтед" 55411 21.05.2004 57531047 29.52760000000 57531047 0 0 0
Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 23.06.1997 686 0.00030000000 686 0 0 0
Член правлiння Опришко Сергiй Петрович МК 614573 В ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Пирiг Людмила Всеволодiвна МС 598157 13.10.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна МС 420289 01.01.1998 Тернопiльським МВ Умвс України в Тернопiльськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Савосько Марина Францiвна АВ 2139184 Барановичський МВВС , Брестської обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна МС 938437 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна МС 609104 06.12.1999 Тернопiльсьним МВ УМВС України в в Тернопiльськiц областi 23.07.1997 10 0.00000000000 10 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 158073857 81.13 158073857 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ " Лоджистiк Сервiс " 31306720 01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99 27.12.2005 51832603 26.60290000000 51832603 0 0 0
Фонд державного майна України 00032945 01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9 27.12.2005 48709521 25.00000000000 48709521 0 0 0
Компанiя " Сцепел Лiмiтед " 554115 д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н 21.04.2004 57531047 29.52760000000 57531047 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 158073171 81.13050000000 158073171 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовго ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис ВАТ "Текстерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25196955
Місцезнаходження 01601 Україна, Київська д/н м. Київ, вул. Воровського, буд. 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286544
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рину
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 486-63-92,
Факс 501-59-19
Вид діяльності Депозитарна установа
Опис Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013 №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок".
ВАТ "Текстерно" уклало договiр з ТОВ "Регiстрсервiс" про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013 р.
ТОВ "Планета-Брок" станом на 31.12.2013 р. не здiйснило закриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно", що уноможливило вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно" депозитарною установою ТОВ "Регiстрсервiс".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21141644
Місцезнаходження 46027 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль Ст. Ринок, 3/61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.01.2001
Міжміський код та телефон (0352) 43-23-23
Факс 43-23-23
Вид діяльності Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Надає послуги щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.09.1998 121/19/1/98 Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000135404 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 194838080 48709520.000 100.000000000000
Опис Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було.Обiг цiнних паперiв вiдбувається на внутрiшньому позабiржовому ринку. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало.
У зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ " Текстерно " - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю.
Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ".
В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.
 
ВАТ " Текстерно " функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв'язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп'ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено вiддiл маркетингу.
Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Донецьк, Львiв, Київ, Хмельницький, Одеса, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi " Текстиль Тернопiлля " в м. Київ.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися.
Згiдно Статуту ВАТ, виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є правлiння.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 890 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв становить 5 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня, дня) становить 792 осiб.
Проводилися виробничi навчання працiвникiв об'єднання з метою освоєння нових професiй, так за звiтний перiд навчено нових професiй 5 осiб, зних усi по первиннiй професiйнiй пiдготовцi безпосередньо на виробництвi, пiдвищила квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 1 особа.
Фонд оплати працi порiвняно з минулим перiодом становить 72,9 %.
 
Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить сiпльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.
 
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" станом на 31.12.2013 року складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.

 
ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин.
В 2013 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 889,3 тонн, тканин готових 3128,8 тис.п.м. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 36925 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, халати, сарафани та iнший одяг, пошито рукавиць робочих 359 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 7999 Гкал, в тому числi стороннiм споживачам 14 Гкал.
Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 46147,1 тис.грн.
Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають.
ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю як на внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо , телебаченi та пресi.
В легкiй промисловостi текстильна галузь займає одне з головних мiсць. Галузь має значнi потенцiйнi можливостi, але використовуються вони недостатньо. Нинi щорiчна закупiвля бавовни становить 50-60 тис.т.
Замiсть необхiдних 250 тис.т. Разом з тим на бавовняну промисловiсть припадає 62,2% всiх вироблених тканин .
Недосконала економiчна полiтика призвела до дескредитацiї нацiонального виробника, витiснення з внутрiшнього ринку вiтчизняної продукцiї. Україна ввозить товари легкої помисловостi на суму у 3,3 рази бiльше нiж продає.
Доля товарiв українського виробництва становить 34%, а доля китайських виробникiв текстильних виробникiв в Українi - 62%.
Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї,постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм.
ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: " Pulсra", " Clariant", " СНТ ".
Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй.
Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволили ВАТ "Текстерно" пiдняти на 30% обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї; виготовити 20,3 тис. шт комплектiв постiльної бiлизни, 9,1 тис. од. кухонних наборiв.
На зовнiшньому ринку продукцiя ВАТ "Текстерно" охоплює такi країни як Росiя, Бiлорусь.
Основними постачальниками матерiалiв, якi використовуються у виробництвi є ПП "Соната групп", що постачає плiвку полiетеленову, ТОВ "Iнтерпак" - гiльзи, ТОВ " Iнтер - Синтез " - перекись, ПП " Свiтлохiм" - соду каустичну.
 
За останi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 1066284,07 грн.
Товариство суттєвих iнвестицiй та придбання основних засобiв не планує.
 
ТОВ "Лоджистiк Сервiс" є Головою Навглядової ради та власником iстотної участi.
З ТОВ "Лоджистiк Сервiс" були укладенi наступнi правочини:
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Покупцем" та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Постачальником":
Договiр поставки матерiалiв №29/11/2013-1 вiд 29.11.2013 р. на суму 27324,00 грн.
Договiр поставки матерiалiв №03/06/2013-1 вiд 03.06.2013 р. на суму 156499,20 грн.
Договiр поставки матерiалiв №31/05/2013-1 вiд 31.05.2013 р. на суму 315790,40 грн.
Договiр поставки матерiалiв №31/01/2013-1 вiд 31.01.2013 р. на суму 122671,07 грн.
Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Постачальником"та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Покупцем":
Договiр купiвлi-продажу тканини №16/12/13-02Т вiд 16.12.2013 р. на суму 145745,38 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №18/10/13-01Т вiд 18.10.2013 р. на суму 156684,26 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №10/07/13-01Т вiд 10.07.2013 р. на суму 139010,98 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №08/05/13-01Т вiд 08.05.2013 р. на суму 193568,64 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №08/04/13-01Т вiд 08.04.2013 р. на суму 138880,82 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №11/03/13-01Т вiд 11.03.2013 р. на суму 673350,35 грн.
Договiр купiвлi-продажу тканини №26/02/13-01Т вiд 26.02.2013 р. на суму 121719,66 грн.
Договiр купiвлi-продажу №26/02/13-01Т вiд 26.02.2013 р. на суму 24418,68 грн.
Догововiр надання послуг з переробки бавовни №05/02/2013 вiдж 05.02.2013, у якому ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Замовником" та ВАТ "Текстерно" виступає "Виконавцем", сума договору не зазаначена.
ВАТ "Текстерно застосовує витратний метод цiноутворення.
 
Станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 144125 тис.грн., машини та обладнання - 922 тис.грн., трансортнi засоби - 16 тис.грн., iншi основнi засоби - 222 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Ступiнь використання виробничих потужностей за 2013 рiк склав 10,6 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi.
Товариство на протязi 2013 року не проводило робiт з капiтального будiвництва.
Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2013 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. Загальна кiлькiсть речовин, що викидалась в атмосферне повiтря, за 2013 рiк, згiдно звiту " 2 - ТП - повiтря " становить - 2,586 т. Основний валовий викид забруднюючих речовин утворюється вiд спаленого природного газу, який використовується при роботi обладнання обробного виробництва та для котельнi. Найбiльшi об "єми забруднюючих речовин склали:
- сполуки азоту - 1,152 т.,
- оксид вуглецю - 0,488 т.,
- пил бавовняний - 0,567 т.
Iншi забруднюючi речовини видiляються в незначних кiлькостях.
На пiдприємствi нараховується 17 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки.
Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.
 
На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги та вiдсутнiсть полiтики пiдтримки державного вiтчизняного виробника та корумпованiсть у сферi державних закупiвель; значне податкове навантаження на фонд оплати працi; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною, яка iмпортується.
 
Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.
 
Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2013 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 1299 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 1288 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 11 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. За 2013 рiк пiдприємство отримало надходження вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 48672 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) 55947 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи 447 тис.грн. Iншi доходи - 10 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 14044 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2013 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 145285 тис.грн., власний капiтал 54288 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi 0,1292, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт лiквiдностi в товариствi становить 0,7348, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
 
У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має.
Державних замовлень протягом 2013 року не було.
 
Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulсra", " Clariant", " СНТ " .
Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами, пiдняти на 30% обсяг реалiзованої iновацiйної продукцiї, виготовити 20,3 тис. шт. комплексiв постiльної бiлизни; 9,1 тис. одиниць кухонних наборiв. . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.
 
З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2013 роцi впроваджено 32 одиниць iновацiйної продукцiї.
Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть та антиалергеннiсть.
 
Дата вiдкриття провадження: 02.10.2013
Справа № 819/2309/13-а
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: ВАТ "Текстерно" подано апеляцiйну скаргу 11.11.2013
Дата вiдкриття провадження: 31.12.2013
Справа № 819/3532/13-а
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: ВАТ "Текстерно" подано апеляцiйну скаргу 07.03.2014
Дата вiдкриття провадження: 27.10.2010
Справа №2-а-3376/10/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 02.04.2013
Справа №921/345/13-г/18
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення боргу
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi
Поточний стан розгляду: Ухвалою Господарського суду Тернопiльської областi вiд 27.05.2013 провадження у справi припинено
Дата вiдкриття провадження: 02.04.2012
Справа №2-а-1970/1498/12
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 27.03.2014 про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 30.06.2009
Справа №2-а-1918/09/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Постановою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 16.05.2013 касацiйну скаргу УПФУ в м. Тернополi задоволено
Дата вiдкриття провадження: 26.03.2008
Справа №2-а-1012/09/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 13.03.2014 касацiйну скаргу ВАТ "Текстерно" вiдхилено
Дата вiдкриття провадження: 06.06.2013
Справа №819/1487/13-а
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.12.2013 про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 03.10.2012
Справа №147898/12
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 03.09.2014 про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 15.10.2012
Справа №2-а-1970/3609/12
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 07.02.2013 апеляцiйну скаргу ВАТ "Текстерно" повернуто
Дата вiдкриття провадження: 30.03.2010
Справа №2-а-1130/10/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10/09/2013 апеляцiйну скаргу ВАТ "Текстерно" задоволено частково
Дата вiдкриття провадження: 13.10.2010
Справа №2-а-57/10/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.09.2013 про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 20.10.2009
Справа №2-а-3116/09/1970
Позивач: УПФУ в м. Тернополi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.09.2013 про залишення апеляцiйної скарги ВАТ "Текстерно" без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 11.07.2013
Справа №607/10865/13-а
Позивач: Думяк У.М.
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Третя особа: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17.12.2013 про залишення апеляцiйної скарги УПФУ в м. Тернополi без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 02.09.2013
Справа №607/114358/13-а
Позивач: Окрепка М.В.
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Третя особа: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.02.2014 про залишення апеляцiйної скарги УПФУ в м. Тернополi без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 06.09.2012
Справа №1915/12750/2012
Позивач: Семкiв А.Й.
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Третя особа: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 14.08.2013 "Текстерно" вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою Семкiв М.Й.
Дата вiдкриття провадження: 23.05.2013
Справа №607/7905/13-а
Позивач: Ковальська Г.Ю.
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Третя особа: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: ТТернопiльський мiськрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 14.08.2013 "Текстерно" вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою УПФУ в м. Тернополi
Дата вiдкриття провадження: 17.01.2013
Справа №607/571/13-у
Позивач: Цуркова Г.М.
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд
Поточний стан розгляду: Рiшенням вiд 09.08.2013 Тернопiльський мiськрайонний суд в позовi Цурковiй Г.М. вiдмовив
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №2-а-24536/11
Позивач: Лапчинська Л.П.
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Третя особа: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 19.09.2013 про залишення апеляцiйної скарги Лапчинської Л.П. без задоволення
Дата вiдкриття провадження:04.08.2011
Справа №2-а/1970/2272/11
Позивач: ТОДПI
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 02.04.2013 вiдкрите касацiйне провадження по касацiйнiй скарзi ТОДПI
Дата вiдкриття провадження:29.10.2013
Справа №819/2504/13-а
Позивач: ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.01.2014 вiдкрите апеляцiйне провадження апеляцiйною скаргою ВАТ "Текстерно"
Дата вiдкриття провадження: 18.06.2012
Справа №2-а-1970/2472/12
Позивач: ТОДПI
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Львiвським апеляцiйним адмiнiстративним судом призначено судове слухання
Дата вiдкриття провадження: 04.03.2013
Справа №819/510/13-а
Позивач: ТОДПI Тернопiльської областi Державної податкової служби
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiтративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiтративного суду України вiд 26.03.2014 вiдкрите касацiйне провадження по касацiйнiй скарзi ВАТ "Текстерно"
Дата вiдкриття провадження: 17.04.2013
Справа №1/80-4560
Позивач: ТОДПI
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про видачу дублiкату виконавчого листа
Суд, який розглядав справу: Господарський суд .тернопiльської областiв, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 25.09.2013 апеляцiйну скаргу ВАТ "Текстерно" Залишено без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 02.10.2013
Справа №819/2333/13-а
Позивач: ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках платника податкiв.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу ВАТ "Текстерно" задоволено
Дата вiдкриття провадження: 29.10.2013
Справа №819/2484/13-а
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшення
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 24.01.2014 вiдкрите апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою ВАТ "Текстерно"
Дата вiдкриття провадження: 08.11.2013
Справа №819/2621/13-а
Позивач: ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зупинення видаткових операцiй Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: провадження у справi закрито

Дата вiдкриття провадження: 27.06.2013
Справа №921/670/13-г/13
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: Тернопiльська мiська рада
Змiст позивних вимог: про визнання недiйсним рiшення
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського господарського суду вiд 17.09.2013 прийнято вiдмову вiд апеляцiйної скарги вiд Тернопiльської мiської ради, провадження у справi припинено
Дата вiдкриття провадження: 14.11.2013
Справа №819/2677/13-а
Позивач: Перший заступник прокурора Тернопiльської областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про визнання iй протиправними
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 11.02.2014 вiдкрите апеляцiйне провадження по апеляцiйнiй скарзi Першого заступника прокурора Тернопiльської областi
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №607/315/147
Позивач: ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про розкриття банком iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю щодо юридичної особи
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд
Поточний стан розгляду: Вчиненням ТМРС вiд 30.01.2014 у задоволеннi заяви ТОДПI ГУ Мiнiстерства доходiв у Тернопiльськiй областi вiдмовлено
Дата вiдкриття провадження: 13.06.2013
Справа №921/619/13-г/14
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: Тернопiльська мiська рада, управлiння облiку та контролю за використанням комунального майна тернопiльської мiської ради
Змiст позивних вимог: про змiни умов договору
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського господарського суду вiд 17.09.2013 провадження по перегляду в апеляцiйному порядку за клопотанням Тернопiльської мiської ради припинено
Дата вiдкриття провадження: 11.01.2013
Справа №3/4/921/20/13
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: Тернопiльська мiська рада, Управлiння облiку та контролю за використанням комунального майна тернопiльської мiської ради
Змiст позивних вимог: про звiльнення орендованого примiщення
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi
Поточний стан розгляду: Ухвалою Господарського суду Тернопiльської областi вiд 17.10.2013 провадження у справi по первiсному позовi i по зустрiчному позовi припинено
Дата вiдкриття провадження: 30.03.2011
Справа №2-а-1970/952/11
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: ДЗ "Тернопiльська мiська санiтарно - епiдемiологiчна станцiя"
Змiст позивних вимог: про скасування постанови
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 07.08.2013 вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ВАТ "Текстерно"
Дата вiдкриття провадження: 30.03.2011
Справа №2-а-1970/956/11
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: ДЗ "Тернопiльська мiська санiтарно - епiдемiологiчна станцiя"
Змiст позивних вимог: про скасування розпорядження
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд12.09.2013 вiдмовлено у вiдкриттi касацiйного провадження по касацiйнiй скарзi ВАТ "Текстерно"
Дата вiдкриття провадження: 20.05.2011
Справа №2-а-1970/131811
Позивач: Прокурор мiста Тернополя
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про скасування дiї розпорядження та зобов'язання вчинити дiї
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 10.07.2013 апеляцiйну скаргу ВАТ "Текстерно" залишено без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 11.03.2013
Справа №3/5/921/22/13
Позивач:Регiональне вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про зобов'язання укласти договiр
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого Господарського суду України вiд 05.12.2013 вiдмовлено ВАТ "Текстерно" у допуску справи до провадження ВСУ
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №21/51
Позивач: ПАТ «Форум»
Вiдповiдач: ТОВ «ТД»Альтаiр», ТОВ «Лоджистiк сервiс»,ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Господарський суд мiста Києва, Київський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: триває судове провадження у Київському апеляцiйному господарському судi України
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №21/38
Позивач: ПАТ «Форум»
Вiдповiдач: ТОВ «Лоджистiк сервiс»,ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Господарський суд мiста Києва, Київський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Київським апеляцiйним господарським судом України 22.04.2014 прийнято Постанову по справi
Дата вiдкриття провадження: 12.10.2013
Справа №2-а-3241/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшень
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 24.07.2013 касацiйну скаргу ВАТ "Текстерно" залишено без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 28.01.2010
Справа №2-а-283/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшень
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: ВАТ "Текстерно" 08.01.20014 р. подана касацiйна скарга до Вищого адмiнiстративного суду України
Дата вiдкриття провадження: 26.03.2010
Справа №2-а-1051/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування вимоги та рiшення
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 19.11.2013 апеляцiйна скарга ВАТ «Текстерно» залишена без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 04.03.2010
Справа №2-а-768/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшення
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 20.02.2013 апеляцiйна скарга ВАТ «Текстерно» залишена без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 221.12.2010
Справа №2-а-4050/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшення
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 03.04.2013 апеляцiйна скарга ВАТ «Текстерно» залишена без задоволення
Дата вiдкриття провадження: 05.07.2010
Справа №2-а-2432/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшень
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 07.08.2013 касацiйну скаргу УПФУ в м. Тернополi задоволено частково
Дата вiдкриття провадження: 06.10.2009
Справа №2-а-2951/09/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно"
Вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi
Змiст позивних вимог: про скасування рiшень
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 04.12.2012 р. вiдкрите касацiйне провадження за касацiйною скаргою УПФУ в м. Тернополi , 21.02.2013 ВАТ "Текстерно" подано зустрiчну касацiйну скаргу.
Дата вiдкриття провадження: 10.12.2013
Справа №8/234-3295
Позивач: Фонд загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття в особi ТМ ЦЗ
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про видачу дублiкату наказу
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi
Поточний стан розгляду: Ухвалою Господарського суду Тернопiльської областi вiд 24.12.2013 подання 2-го ВДВС Тернопiльського мiського управлiння юстицiї вiдхилено
Дата вiдкриття провадження: 11.03.2003
Справа №1/Б-294
Позивач:ТОВ «ТД «Альтаiр»
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про визнання ВАТ «Текстерно» банкрутом
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi
Поточний стан розгляду: Ухвалою Господарського суду Тернопiльської областi вiд 16.01.2014 введено процедуру санацiї ВАТ «Текстерно»
Дата вiдкриття провадження: 11.06.2003
Справа №1/Б-294
Позивач:ТОВ «ТД «Альтаiр»
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про визнання ВАТ «Текстерно» банкрутом
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого Господарського суду України вiд 18.06.2013 касацiйну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» залишено без задоволення
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №18/35/5022-538/2012 (5/161-1273)
Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про звернення на стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Арбiтражний суд Тернопiльської областi, Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого Господарського суду України вiд 23.01.2013 касацiйну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» повернено без розгляду
Дата вiдкриття провадження: -
Справа №18/33/5022-536/2012 (10/174-2269)
Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про звернення на стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Арбiтражний суд Тернопiльської областi, Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого Господарського суду України вiд 23.01.2013 касацiйну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» повернено без розгляду
Дата вiдкриття провадження: -
Справа № 18/34/5022-537/2012 (5/37-226)
Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст позивних вимог: про звернення на стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Арбiтражний суд Тернопiльської областi, Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий Господарський суд України
Поточний стан розгляду: Ухвалою Вищого Господарського суду України вiд 23.01.2013 касацiйну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» повернено без розгляду
 
Рiчний звiт за 2013 рiк був розмiщений у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї та на сторiнцi http//www.texterno.com/ua в мережi iнтернет 29.04.2013 року i опублiкований у № 82 вiдомостi НКЦПФР" вiд 30.04.2012 року.

Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.
Показники Одиниця вимiру 2011 2012 2013
Перероблено бавовняного волокна тн. 1267,0 1817,9 971,2
Вироблено прядива бавовняного тн. 1144,3 1688,8 889,3
Вироблено тканин готових т.п.м. 3850,6 6049,7 3128,8
Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 62039,6 86539,6 46147,1
( в оптових цiнах )
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 1006 967 890
Фонд оплати працi , всього тис.грн. 10874 14646,1 10682,4
Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 900,8 1262,2 1000,2

Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 11.02.2013 р. (протокол №1 вiд 11.02.2013 р.) вiдбулися змiни в складi посадових осiб. Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольгу Олегiвну (паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Попереднi посади: ВАТ “Текстерно”, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Термiн призначення: 3 р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.08.2013р. (протокол № 90) звiльнено з посади члена правлiння товариства Наконечного Ярослава Васильовича у зв'язку з припиненням трудових вiдносин ( паспорт МС 298067, виданий 06.03.1998, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi); частка в статутному капiталi товариства становить 0.0081%; посаду члена правлiння обiймав 8,5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.08.2013р. ( протокол № 90) призначено в.о. члена правлiння товариства Пирiг Людмилу Всеволодiвну, у зв"язку iз звiльненням члена правлiння; паспорт МС 598157, виданий 13.10.1999 р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi, акцiями емiтента не володiє.
Посадову особу призначено на строк до переобрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пирiг Людмила Всеволодiвна протягом своєї дiяльностi обiймала посади: санiтарка ФАП с. Залiсся, "Текстерно" (Тернопiльський ХБК): майстер-стажер в апретурний цех, змiнний iнженер обробної фабрики, майстер апретурного цеху обробної фабрики, iнженер - хiмiк обробної фабрики, старший iнженер - хiмiк обробної фабрики, начальник хiмлабораторiї обробної фабрики, старший iнженер-хiмiк хiмлабораторiї обробної фабрики, старший iнженер-хiмiк центральної фабричної лабораторiї обробної фабрики, начальник центральної фабричної лабораторiї обробної фабрики, заступник головного технолога об'єднання, заступник технiчного директора - головний технолог, заступник директора з виробництва по технологiї.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 149091 145285 0 0 149091 145285
будівлі та споруди 147540 144125 0 0 147540 144125
машини та обладнання 1307 922 0 0 1307 922
транспортні засоби 23 16 0 0 23 16
інші 221 222 0 0 221 222
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 149091 145285 0 0 149091 145285
Опис Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить:
- будiвлi та споруди - 385588 тис.грн., сума зносу - 241463 тис.грн., ступiнь зносу - 62,6% , ступiнь придатностi - 37,4%;
- машини та обладнання - 17991 тис.грн., сума зносу - 17069 тис.грн., ступiнь зносу - 94,9% , ступiнь придатностi - 5,1%;
- транспортнi засоби - 1097 тис.грн., сума зносу - 1081 тис.грн., ступiнь зносу - 98,5%, ступiнь придатностi- 1,5%;
- iншi - 2309 тис.грн., сума зносу - 2087 тис.грн., ступiнь зносу - 90,4%, ступiнь придатностi - 9,6%.
Термiни та умови користування основних засобiв ( за основними групами ) :
- основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об"єктiв основних засобiв За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально - вiдповiдальнi особи. Cуттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися в основному за рахунок нарахування амортизацiї.
Обмеження на використання майна станом на 31.12.2013 року
Майно ВАТ " Текстерно ", що передано пiд заставу:
- прядильне виробництво 16804429 грн.
- обробне виробництво 13804950 грн.
- адмiнiстративний корпус 577929 грн.
- допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн.
- допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн.
- будiвля головного корпусу 11105701 грн.
Всього: 43511818 грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 54288 68338
Статутний капітал (тис. грн.) 48710 48710
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 48710 48710
Опис Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 5578 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 5578 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримується.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 34314 X X
у тому числі:  
Короткостроковi кредити банку 30.08.1995 4484 10.000000000000 29.04.1998
Довгостроковi кредити банку 01.07.1998 29830.0 4.500000000000 05.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 16544 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 314906 X X
Усього зобов'язань X 365764 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 3128,8 тис.п.м. 43186.6 93.6 3859,1 тис.п.м. 53900.9 96.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 33.9
2 Матерiали 36.4
3 Заробiтна плата 16.3
4 Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати на вiдрядження) 6.5
5 Єдиний соцiальний внесок 5.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.02.2013 11.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.08.2013 13.08.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21141644
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46001, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1 646 120 0000 00032 "А" 001226 28.04.1994 28.04.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** відмова від висловлення думки

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21141644
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46027, м. Тернопiль,Ст. Ринок, 3/61
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1 646 120 0000 00032 "А" 001226 28.04.1994 28.04.2018
Текст аудиторського висновку (звіту)

Керiвництву ВАТ «Тернопiльське
об’єднання «Текстерно»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
вiдкритого акцiонерного товариства
«Тернопiльське об’єднання «Текстерно»

§1. ВСТУПНИЙ
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Код ЄДРПОУ 00306650
Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
Дата державної реєстрацї 29.04.1996 р.
Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Керiвник Александрова К. Є.
Контактний телефон (0352) 52-58-86
Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2013 рiк;
- примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.
Зазначенi звiти сформовано в нацiональнiй валютi – гривнi, та складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI , Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011 р. за № 1360, iнших нормативно-правових актiв України та дiючих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
За цими Стандартами ми повиннi спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку на Українi.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвником Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Аудиторський висновок призначається для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фонового ринку при оприлюдненi звiтностi емiтента та може бути використаний акцiонерами та керiвництвом Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється.
На виконання статтi 75 ЗУ “Про акцiонернi товариства”, на нашу думку, фiнансовi звiти справедливо, повно та достовiрно вiдображають фiнансово-господарський стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011 року за N 1360.
§ 2. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цiєї iнформацiї несе керiвництво ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
§ 3. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Вiдповiдно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 « Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми встановлюємо модифiковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi модифiкованого аудиторського висновку.
1. Активи
За станом на 31.12.2013 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2013 року не суттєво збiльшилися (на 1,2 %) i вiдповiдно складають 420 052 тис. грн.
Зростання активiв вiдбулося, головним чином, за рахунок суттєвого збiльшення дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 14 973 тис. грн. (9,06%), а також не суттєвого зростання незавершеного виробництва на 2 125 тис. грн. (11,07 %)i дебiторської заборгованостi по розрахунках за виданими авансами на 39 тис. грн. (63,93 %); з одночасним не суттєвим зменшенням залишку виробничих запасiв на 558 тис. грн. (3,7 %), готової продукцiї на 8 164 тис. грн. (29,44 %), товарiв на 574 тис. грн. (7,57 %) та залишкової вартостi основних засобiв на 3 806 тис. грн. (2,55 %), головним чином за рахунок їх зносу (амортизацiї).
Сума нарахованого зносу протягом 2013 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 4 105 тис. грн.
Основнi засоби та нематерiальнi Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. В 2013 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн. ) та основних засобiв – 388 тис. грн. (в т. ч. знос – 345 тис. грн. ).
Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2013 р. склали 1 299 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi:
- знаходяться в заставi на суму 2 636 тис. грн., що становить 0,63 % вартостi загальних активiв Товариства;
- взятi в оперативну оренду на суму 92 453 тис. грн., що становить 22,01 % вартостi загальних активiв Товариства
- переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 207 тис. грн.).
Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 34 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
Для оцiнки списання запасiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
У складi запасiв Товариства числяться активи, якi переданi на комiсiю на суму 2 635 тис. грн.
У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та iнша дебiторська наявна суттєва заборгованiсть зi строком непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму 90 000 тис. грн. або 21,43 % вартостi загальних активiв товариства, зi строком непогашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму 41 867 тис. грн. (9,97 %), та зi строком непогашення до 12 мiсяцiв на суму 48 527 тис. грн. або (11,55 %), а також, в числi загальної дебiторської заборгованостi – суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами у сумi 99 652 тис. грн. або 23,72 % загальних активiв товариства.
Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Станом на 31.12.2013 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2013 року зросли до рiвня 365 764 тис. грн., тобто на 18 969 тис. грн. або 5,47 %.
Зростання зобов’язань вiдбулося, головним чином, за рахунок суттєвого збiльшення кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 17 857 тис. грн., тобто на 7,2 %.
У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 1515 ф. 1 “Баланс”) вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов'язань (р. 1690 ф. 1 “Баланс”) – зобов'язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу тощо.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 52 453 тис. грн. або 14,34%.
Протягом 2013 р. ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 790 тис. грн., використано у звiтному роцi 672 тис. грн. та сторновано не використаний у звiтному роцi резерв на суму 118 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капiтал
Станом на 31.12.2013 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 54 288 тис. грн., з яких – зареєстрований (пайовий) капiтал – 48 710 тис. грн., додатковий капiтал – 190 296 тис. грн., непокритий збиток – 184 718 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi у поточному роцi. Зазначене призвело до суттєвого зростання чистого збитку на одну акцiю на 16,05% i становить -0,07208 грн.
У складi iншого додаткового капiталу Товариства числиться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв,
об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки)
Чистий збиток за звiтний перiод складає 14 044,0 тис. грн.
За 2013 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 55 947 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 212 тис. грн.; доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 229 тис. грн.
Витрати Товариства за 2013 рiк складають 70 448 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 1 235 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 187 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 28 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2013 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 19 % та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток (збиток) подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
6. Фiнансовий стан
Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2013 р. Фактичне значення
за 2012 р.
1 2 3 4
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)

0,25 min
0,5 max 0,0001 0,0003
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)

1,0 min
2,0 max 0,7348 0,7545
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)

0,5 min 0,1292 0,1646
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)

0,5 min
1,0 max 6,7375 5,0747
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)

0 min -0,0336 -0,0204
— Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0001, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,7348, що характеризується добре (“3”). В порiняннi з попереднiм роком спостерiгається незначна змiна показника.
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,1292, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить 6,7375, що характеризується незадовiльно (“1”). В минулому роцi аналогiчний показник становив 5,0747, це означає, що вiдбулося погiршення коефiцiєнта фiнансування.
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0336, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний.
7. Iнша iнформацiя
7.1. На протязi 2013 року випуск цiнних паперiв, якi вiдповiдно до законодавства України потребують забезпечення, Товариством не проводився.
7.2. Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
7.3. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має зобов’язань перед власниками емiтованих ним боргових та iпотечних цiнних паперiв.
7.5. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
7.6. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.
7.7. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя Товариства. Обов’язки iз виконання завдань внутрiшнього аудиту покладено на внутрiшнього ревiзора.
7.8. Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») вважаємо, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
8. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
8.1. У звiтному роцi вiдбулася змiна у складi посадових осiб Товариства:
- обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольгу Олегiвну з 11.02.2013 р.;
- звiльнено з посади члена правлiння товариства Наконечного Ярослава Васильовича у зв'язку з припиненням трудових вiдносин з 13.08.2013р.;
- призначено в.о. члена правлiння товариства Пирiг Людмилу Всеволодiвну, у зв’язку iз звiльненням члена правлiння.
8.2. У 2014 роцi, пiсля дати балансу, Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Александрову К. Є. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. План санацiї нам як аудиторам для перевiрки та контролю не надавався.
8.3. Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не здiйснювалось.
9. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначено вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.
§ 4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46001, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням ДКЦПФР Внесено в Реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, на пiдставi рiшення ДКЦПФР України вiд 29.03.2011 № 322
Керiвник Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23
§ 5. ЗАКЛЮЧНИЙ
Фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» достовiрно вiдображає його фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, вiдповiдає облiковiй полiтицi Товариства, МСФЗ та вимогам чинного законодавства України.
Аудиторська перевiрка повного комплекту фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» проводилася вiдповiдно до Договору № б/н вiд 07.04.2014 р. у перiод з 08.04.2014 р. по 21.04.2014 р.
Директор - аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
м. Тернопiль, 22.04.2013 р. сертифiкат аудитора - серiя "А" № 001226

д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 0 0
2 2012 1 0
3 2011 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Не має.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не має. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останiх трьох рокiв аудитора не змiнювали.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Окрiм Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi в минулому роцi не проводилися.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Середня кількість працівників 890
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7 7 7
первісна вартість 1001 13 13 13
накопичена амортизація 1002 6 6 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2982 3947 2982
Основні засоби: 1010 149091 145285 149091
первісна вартість 1011 407039 406985 407039
знос 1012 257948 261700 257948
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 34 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 27640 27640 27640
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 179754 176913 179754
II. Оборотні активи
Запаси 1100 69784 62613 69784
Виробничі запаси 1101 15267 14709 15267
Незавершене виробництво 1102 19201 21326 19201
Готова продукція 1103 27731 19567 27731
Товари 1104 7585 7011 7585
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 165178 180151 165178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

61

100

61
з бюджетом 1135 2 3 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 253 243 253
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 77 26 77
Готівка 1166 1 0 1
Рахунки в банках 1167 61 5 61
Витрати майбутніх періодів 1170 3 3 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 235358 243139 235358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 21 0 21
Баланс 1300 415133 420052 415133

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48710 48710 48710
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 190302 190296 190302
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -170674 -184718 -170674
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 68338 54288 68338
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 29830 29830 29830
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5038 5038 5038
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 34868 34868 34868
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 4484 4484 4484
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 248588 266445 248588
за розрахунками з бюджетом 1620 14723 16544 14723
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 18346 16867 18346
за розрахунками з оплати праці 1630 1409 1868 1409
за одержаними авансами 1635 467 384 467
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 23910 24304 23910
Усього за розділом IІІ 1695 311927 330896 311927
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 415133 420052 415133

Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2013 року становить 180151 тис.грн.
До виробничих запасiв входить:
- сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 55947 82294
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 55033 ) ( 81380 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

914

914
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 447 1026
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6950 ) ( 7849 )
Витрати на збут 2150 ( 2379 ) ( 2165 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5201 ) ( 3128 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 13169 ) ( 11202 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 10 46
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 832 ) ( 915 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 53 ) ( 30 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 14044 ) ( 12101 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 14044 ) ( 12101 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -14044 -12101

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 39161 72146
Витрати на оплату праці 2505 10778 14730
Відрахування на соціальні заходи 2510 3990 5460
Амортизація 2515 4105 4085
Інші операційні витрати 2520 5989 17096
Разом 2550 64023 113517

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080 194838080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.07208 -0.06211
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.07208 -0.06211
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 447 тис.грн., в тому числi:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 229 тис.грн.
- дохiд вiд операцiйної оренди 212 тис. грн.
- iншi доходи 6 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

48672

70515
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 197 265
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1010 2915
Надходження від повернення авансів 3020 16 26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 217 266
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 31 73
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 31513 )

( 49308 )
Праці 3105 ( 6416 ) ( 10653 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7093 ) ( 8044 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3816 ) ( 4548 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2772 ) ( 2778 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1044 ) ( 1770 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 937 ) ( 353 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 7 ) ( 427 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 189 ) ( 21 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 196 ) ( 662 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -24 44
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 50 18
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 77 ) ( 19 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -27 -1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -51 43
Залишок коштів на початок року 3405 77 34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 26 77

Примітки Протягом 2013 року надiйшло основних фондiв 334 тис. грн. В тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 234 тис.грн.; машини та обладнання - 14 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар - 67 тис. грн.; iншi основнi засоби - 8 тис.грн.; малоцiннi необоротнi активи - 11 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 48710 0 190302 0 -170674 0 0 68338
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 48710 0 190302 0 -170674 0 0 68338
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -14044 0 0 -14044
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -6 0 0 0 0 -6
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -6 0 -14044 0 0 -14050
Залишок на кінець року 4300 48710 0 190296 0 -184718 0 0 54288

Примітки Iнший додатковий капiтал становить: 190296тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52983 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬСЬ-КЕ ОБЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО»

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА 2013 РIК
_____________________________________________________

1. Загальна iнформацiя
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм найменуванням. Товариство дiє на заса-дах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими пiдприємствами, устано-вами, органiзацiями та громадянами. Предмет i цiлi дiяльностi, а також пов-новаження органiв управлiння Товариства визначаються Статутом, який роз-роблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодав-ства. Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керу-ється чинним законодавством України та засновницькими документами. ВАТ «Текстерно» зареєстровано платником податкiв за № 272 вiд 06.06.1996 р. в Тернопiльськiй об’єднанiй ДПI та взято на облiк в:
в Пенсiйному фондi України як платник єдиного внеску за № 19181801;
в Тернопiльському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi ;
в Фондi загальнообов’язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 19181801;
у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України №1918000471.
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi «Товариство») зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 29 квiтня 1996 року.
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010, якими займається товариство є: 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20. Ткацьке виробництво, 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Юридична адреса Товариства - Україна, 46010, вул. Текстильна, 18 м. Тернопiль.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 р. та. складала 890 осiб.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента: управлiння Товариством здiйснюють – Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя.
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Органiзацiйна структура ВАТ "Тернопiльське об’єднання “Текстерно" складається з таких пiдроздiлiв: 1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово-бухгалтерська служба; служба головного iнженера (технiчний вiддiл); 2) структурнi пiдроздiли, що безпосередньо задiянi на отриманнi доходiв: торгiвельний вiддiл, 3) допомiжнi служби: сторожi, водiї легкового та вантажного автотранспорту, прибиральницi, ремонтно-будiвельна група, монтери колiї, вантажники.
2. Основа надання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть за 2013 складена на основi бухгалтерських даних вi-дповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, роз-роблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 31.12.2013 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерс-тва фiнансiв України.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що викорис-товувалась у попередньому фiнансовому роцi. Iнформацiю про облiкову по-лiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiд-повiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформа-цiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтер-ськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi достовiрностi подання, безперер-вностi дiяльностi, розгорнутого подання активiв та зобов'язань, нарахування, перiодичностi та послiдовностi в поданнi.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерсько-го облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльнос-тi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представ-лення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядають-ся як операцiї в iноземних валютах. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, предста-вленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi. Основними елементами фiнан-сової звiтностi є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2013 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами. Фi-нансова звiтнiсть складається iз:
№ п/п Назва форми звiтностi
Призначення звiтностi
1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове станови-ще на певну дату
2 Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фi-нансовi результати дiяльностi за звiтний перiод
3 Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяль-ностi протягом звiтного перiоду
4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом звiтного перiоду
5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства. Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання iнформа-цiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв. Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнан-сових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi ха-рактеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть. Для правдивого вiдображення фiнансового становища i ре-зультатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї;
зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi. Без-перервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйс-нює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво прово-дило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.

Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торговата iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.
Резерви
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в розмiрi 8,758 % вiд фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi «iншi операцiйнi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк, як i ранiше, використало регламентованi вiдповiдними П(С)БО форми звiтностi, в яких зазначено «Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi».
Для ведення бухгалтерського облiку пiдприємство застосовує автоматизовану форму облiку з використанням програмного продукту 1С: Управлiння виробництвом для України, для формування звiтiв – програму «M.E.DOC»
4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними.
Оподаткування.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi ВАТ «Текстерно», ймовiрно, що ВАТ «Текстерно» змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, ВАТ «Текстерно» сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу ВАТ «Текстерно». Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв ВАТ «Текстерно», а також на здатнiсть ВАТ «Текстерно» сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво ВАТ «Текстерно» провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак ВАТ «Текстерно» ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi ВАТ «Текстерно». Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю ВАТ «Текстерно», спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi ВАТ «Текстерно» визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
5. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони:
1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ВАТ «Текстерно»;
2.Асоцiйованi компанiї;
3.Спiльнi пiдприємства, у яких ВАТ «Текстерно» є контролюючим учасником;
4.Члени провiдного управлiнського персоналу ВАТ «Текстерно»;
5.Близькi родичi особи, зазначеної в пунктi 1 або 4;
6.Компанiї, що контролюють ВАТ «Текстерно», або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ВАТ «Текстерно».
При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами. В дiяльностi Товариства протягом 2013 року були операцiї з пов'язаними особами.
Пов’язанi особи ВАТ «Текстерно» – акцiонери, котрi мають значний пакет акцiй – ТОВ «Лоджистiк Сервiс».
6. СТАТТI (ПОЯСНЕННЯ)
1. Необоротнi активи:
Основнi засоби та нематерiальнi активи ВАТ «Текстерно» вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю.
В 2013 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар; Iншi основнi засоби; Бiблiотечнi фонди; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Всього первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 407 039 тис. грн. Придбано основних засобiв 334 тис. грн. Вибуло – 388 тис. грн. (амортизацiя 345 тис. грн.). Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 406 985 тис. грн. станом на 31.12.2012 р- 407039 тис. грн. Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 257 948 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2013 р. на основнi засоби (в т.ч. на тi, що вибули протягом року) склала – 4 097 тис. грн. Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 261 700 тис. грн. Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 145 285 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 149091 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї ВАТ «Текстерно» в основнi засоби за 2013 рiк склали 1 299 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 2982 тис. грн.
Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн. ) та основних засобiв – 388 тис. грн. (в т. ч. знос – 345 тис. грн. ).
Станом на 31.12.2013 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi: знаходяться в заставi на суму 2 636 тис. грн.; взятi в оперативну оренду на суму 92 453 тис. грн.; переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 207 тис. грн.).
ВАТ «Текстерно» володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 34 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
2. Оборотнi активи:
Запаси Товариства були представленi наступним чином: Сировина i матерiали 8 285 тис. грн.; Паливо 55 тис. грн.; Тара i тарнi матерiали 150 тис. грн.; Запаснi частини 6 144 тис. грн.; Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 75 тис. грн.; Незавершене виробництво 21 326 тис. грн.; Готова продукцiя 19 567 тис. грн.; Товари 7 011 тис. грн. Всього запасiв 62 613 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 69784 тис. грн.
Для оцiнки списання запасiв ВАТ «Текстерно» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
Станом на 31 грудня 2013 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2013 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 180 151 тис. грн.; За розрахунками з бюджетом 3 тис. грн.; За виданими авансами 100 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 243 тис. грн.; Всього 180 497 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2012 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 165 178 тис. грн.; За розрахунками з бюджетом 2 тис. грн.; За виданими авансами 61 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 253 тис. грн.; Всього 165 494 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 26 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 5 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти в нацiональнiй валютi 77 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 61 тис. грн
3. Зобов’язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв:
Станом на 31 грудня 2013 року Довгостроковi кредити банкiв – 29 830 тис. грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання (реструктуризацiя боргу) 5 038 тис. грн.; Короткостроковi кредити банкiв 4 484 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року Довгостроковi кредити банкiв – 29 830 тис. грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання (реструктуризацiя боргу) 5 038 тис. грн.; Короткостроковi кредити банкiв 4 484 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 266 445 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року – 248588 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2013 року з: Одержанi аванси 384 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 16 544 тис. грн.; Позабюджетнi платежi 126 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 16 867; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1 868 тис. грн. Всього 35 663 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2012 року з: Одержанi аванси 467 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 14 723 тис. грн.; Позабюджетнi платежi 126 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 18 346; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1 409 тис. грн. Всього 34 945 тис. грн.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 52 453 тис. грн.
4. Власний капiтал:
Загальний розмiр власного капiталу ВАТ «Текстерно» станом на 31 грудня 2013 року складає 54 288тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 296 тис. грн., непокритий збиток – 184 718 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ВАТ «Текстерно», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Станом на 31 грудня 2012 року загальний розмiр власного капiталу ВАТ «Текстерно» складає 68 338тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 302 тис. грн., непокритий збиток – 170 674 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки):
Чистий збиток за звiтний перiод складає 14 044 тис. грн.
За 2013 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 55 947 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi iнших операцiйних доходiв ВАТ «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 212 тис. грн.; доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 229 тис. грн.
Витрати Товариства за 2013 рiк складають 70 448 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 1 235 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 187 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 27 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2013 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 19 % та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р.
7. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Умови функцiонування.
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.
Ризик процентної ставки.
Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2013 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.

Кредитний ризик.
Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.
Управлiння капiталом
Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2012р. та 31 грудня 2013р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Полiтика Товариства передбачає пiдтримання значень даного коефiцiєнта у межах 5-10%.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде змушене визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.
Юридичнi ризики.
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями.
Припинена дiяльнiсть.
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi , що вiдповiдає критерiям припиненої дiяльностi, немає.
8. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
Надалi вказанi стандарти та змiни до стандартiв, котрi були опублiкованi та набули чинностi на дату публiкацiї фiнансової звiтностi Товариства.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття про взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань».
Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 вимагають суб’єктiв розкривати iнформацiю про права на проведення взаємозалiкiв та спорiднених операцiй (таких як вимоги до надання забезпечення) для фiнансових iнструментiв за маючим позивну силу договором або схожою угодою. Оскiльки Товариство не має договорiв про взаємозалiк, змiни до стандарту не мали впливу на фiнансову звiтнiсть.
Новi та переглянутi стандарти з облiку консолiдацiї, договорiв про спiльну дiяльнiсть, залежних пiдприємств та розкриттiв. В травнi 2011 року було опублiковано «пакет п’яти стандартiв» з облiку консолiдацiї, договорiв про спiльну дiяльнiсть, залежних пiдприємств та розкриттiв: МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання».МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». Змiни до стандартiв не мали впливу на фiнансову звiтнiсть та на результати дiяльностi Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 примiняться для розкриття iнформацiї по iнвестицiям в дочiрнi та залежнi пiдприємства. В цiлому змiни до стандарту привели до бiльш детальнiшого розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi .
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 об’єднує в одному стандартi усi вимоги до оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. Даний стандарт не вносить змiн по вiдношенню до визначення того, коли компанiя повинна використовувати справедливу вартiсть, натомiсть надає вказiвки по вiдношенню до оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ в тих випадках, коли використання справедливої вартостi вимагається або дозволяється вiдповiдно до iнших стандартiв МСФЗ. Даний стандарт не мав впливу на результати дiяльностi Товариства.
МСФЗ (IAS) 1 Надання iнформацiї про iншi сукупнi доходи
Змiни до МСФЗ (IAS) 1 представляють нову термiнологiю (використовувати яку необов’язково) для звiту про сукупний дохiд та звiту про прибутки та збитки. Згiдно змiн до МСФЗ (IAS) 1 звiт про сукупний дохiд перейменовується в звiт про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи. Змiни до МСФЗ (IAS) 1 залишили право вибору надавати прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд в одному або в двох окремих, але послiдовних звiтах. Однак, змiни до МСФЗ (IAS) 1 вимагають додаткового розкриття стосовно iншого супного доходу, такого щоб статтi iншого сукупного доходу були згрупованi по двох категорiях: (а) статтi, якi не будуть рекласифiкованi згiдно з прибутком та збитком; та (b) статтi, якi можуть бути рекласифiкованi згiдно з прибутком та збитком за особливих умов. Податок на прибуток на статтi iншого сукупного доходу вимагається нараховувати на тiй же самiй основi – змiни не торкаються права вибору презентувати статтi iншого сукупного доходу до оподаткування або очищенi вiд податку. Окрiм змiн в наданнi звiту про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи, змiни до стандарту не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 Виплати працiвникам
Рада з МСФЗ опублiкувала значну кiлькiсть правок до МСФЗ (IAS) 19 – вiд основних змiн, як, наприклад, виключення «коридорного методу» та концепцiя очiкуваних поповнень до активу пенсiйної програми, до спрощення пояснень та визначень. Правка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. чи пiсля цiєї дати. Змiни до стандарту не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Новi та переглянутi МСФЗ – надрукованi але не набули чинностi
Товариство не використовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ та КТМФЗ (опублiкованi але ще не набули чинностi):
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»2
Змiни до МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 7 «Дата застосування МСФЗ (IFRS) 9 i перехiднi розкриття» 2 Змiни до МСФЗ (IFRS) 10,12 та МСФЗ (IAS) 27 «Iнвестицiйнi пiдприємства» 1Змiни до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань» 1Змiни до МСФЗ (IAS) 36 «Знецiнення активiв» 1Змiни до МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» 1
1 Обов’язковi для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року, з можливiстю дострокового застосування.
2 Обов'язковi для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2015 року, з можливiстю дострокового застосування.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»МСФЗ (IFRS) 9 вiдображає перший етап роботи Ради з МСФЗ над змiнами до МСФЗ (IAS) 39 та використовується при оцiнцi фiнансових активiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39. Цей стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2015р. чи пiсля цiєї дати. На наступних етапах Рада з МСФЗ розглядатиме питання облiку хеджування та припинення визнання. Застосування вимог першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 потенцiйно може надати впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства, але потенцiйно не завдасть впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов’язань.
МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань»
Змiни до МСФЗ (IAS) 32 роз’яснюють iснуюче застосування положень щодо вимог до взаємозалiкiв. Особливо, змiни роз’яснюють значення «одночасна реалiзацiя та урегулювання». Керiвництво вважає, що поправки до МСФЗ (IAS) 32 iстотно не вплинуть на звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства немає фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що пiдлягають взаємозалiку.
9. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ
Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Станом на 16.01.2013 р. схвалений план санацiї вiдсутнiй. План санацiї буде подано на схвалення вiдповiдно до термiну встановленого чинним законодавством.
10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Ця фiнансова звiтнiсть була розглянута Правлiнням ВАТ «Текстерно», погоджена Наглядової Радою.
Керуючий санацiєю _________ Александрова К. Є.
ВАТ «Текстерно»

Головний бухгалтер
ВАТ «Текстерно» _________ Яворська С. М.

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н