Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       александрова Катерина Євдокимiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4. Місцезнаходження емітента
Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль,, Текстильна,18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, 43-39-78
1.6. Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 82   29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http//www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2011
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об"єднань, пiдприємств вiдсутнi у зв"язку з тим, що товариство не входить до жодних об"єднань.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалося послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня у зв"язку з тим, що згiдно Рiшення №1591 цей роздiл не заповняють акцiонернi товариства.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в зв"язку з тим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть.
Iнформацiя щодо облiгацiй, iнших цiнних паперiв та про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв"язку з тим, шо товариство боргових цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у з'язку iз бездокументарною формою цiнних паперiв.
Iнформацiя 15-24 пунктiв змiсту вiдсутня у зв"язку з тим, що емiтент не є власником таких цiнних паперiв.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно "
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "Текстерно"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
46010
3.1.5. Область, район
Тернопільська , д/н
3.1.6. Населений пункт
мiсто Тернопiль,
3.1.7. Вулиця, будинок
Текстильна,18
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 329410
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.04.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Тернопiльської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
48709520.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
48709520.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен банк Аваль"
3.3.2. МФО банку
380805
3.3.3. Поточний рахунок
26004705990119
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райфайзен банк Аваль"
3.3.5. МФО банку
380805
3.3.6. Поточний рахунок
26001383199 $
3.4. Основні види діяльності
13.30 Оздоблення текстильних виробiв
13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон
13.20 Ткацьке виробництво
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва" АЕ 018014 19.11.2012 РУ Департаменту САТ ДПС України в Тернопiльськiй областi 25 листопада 2013
Опис В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ 00032945 01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9 25.000000000000
Органiзацiя орендарiв "Текстерно" 00306650 46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 25.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 967.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 6 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( тижня, дня ) (осiб) - 862.
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 14646.1.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з минулим перiодом на 34.7%.
Проводилися виробничi навчання працiвникiв об'єднання з метою освоєння нових професiй, так за звiтний перiод навчено нових професiй 18 чол. безпосередньо на виробництвi, первина професiйна пiдготовка 16 чол. i перепiдготовка 2 чол., пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 2 чол.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голова правлiння
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань ( фiнансовий директор )
6.1.8. Опис
Голова правлiння Александрова К.Є. здiйснює керiвництво поточною фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства, очолює правлiння, яке є виконавчим органом товариства. Голова правлiння вправi без доручення представляти товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями вести переговори та укладати угоди вiд iменi товариства. За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад, цiни на продукцiю, забезпечує виконання рiшень зборiв товариства та Наглядової ради. Органiзовує ведення протоколiв засiдання правлiння.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала.
Голова правлiння Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно" продовжує займати. Протягом звiтного року не було змiн Голови правлiння. Стаж керiавної роботи 25 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Опришко Сергiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 614573 30.12.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ " ТОК" - директор фiрми.
6.1.8. Опис
Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженнi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Опришко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посади: АТ " Промснаб " зам. директора, АТ " ТОК " директор, посаду заст. Голови правлiння - виконавчого директора ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Стаж керiвної роботи 32 роки. Змiн на посадi протягом року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наконечний Ярослав Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 298067 06.03.1998 06.03.1998
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ " Текстерно " - начальник обробного виробництва
6.1.8. Опис
Член правлiння приймає участь у затвердженi поточних планiв виробництва, приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Наконечний Я.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посади: головний iнженер обробної фабрики, директор обробної фабрики, посаду технiчного директора - головного iнженера ВАТ " Текстерно " продовжує займати.
Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яворська Софiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера об'єднання
6.1.8. Опис
Член правлiння, головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержуєю. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади:
ВАТ "Текстерно" комiрник скаладу запасних частин, бухгалтер по облiку матерiалiв, заступник головного бухгалтера об"єднання,
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства,
посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2012 (протокол № 83) призначено членом правлiння . У зв"язку iз звiльненням члена правлiння.
Стаж керiвної роботи 17 рокiв .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савоська Марина Францiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 2139184 24.11.2008 Барановичським МВВС , Брестської областi
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Барановичське хлопчатабумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об"єднання.
6.1.8. Опис
Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує.
Член правлiння Савоська М.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посади: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об"єднання начальник лабораторiї, головний iнженер прядильно - ткацького виробництва, головний iнженер об"єднання. Рiшенням Наглядової ради ВАТ " Текстерно" вiд 10.06.2011р. призначено Савоську М.Ф. на посаду директора з виробництва - заступника Голови пралiння ВАТ " Текстерно " дану посаду продовжує займати.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ситник Ольга Олегiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 938437 05.11.2002 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: бухгалера ПП "Септiма", "Текстерно": бухгалтер, провiдний бухгалтер, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Стаж керiвної роботи не має.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ничипорук Алла Фадеївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609104 04.12.1999 04.12.1999
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ " Текстерно " - заступник начальника ВПiЗ
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: iнженер лабораторiї НОТ, старший iнженер ВПiЗ, заступник начальника ВПiЗ, посаду начальника ВПiЗ продовжує займати. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ганжа Тамара Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд Державного майна України головний спецiалiст
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує.
Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: д/н, Фонд Державного майна України головний спецiалiст родовжує займати. Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Ревiзiйної комiсiї станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Лоджистiк Сервiс"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
31306720
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
6.1.8. Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна ком
Члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фонд державного майна України
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
00032945
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
6.1.8. Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна ком
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Сцепел Лiмiтед"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
554115
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
6.1.8. Опис
Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує.
Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна ком
Члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради ТОВ "Лоджистiк Сервiс" 31306720 27.12.2005 51832603 26.6029 51832603 0 0 0
Член Наглядової ради Фонд державного майна України 00032945 27.12.2005 48709521 25.00000000000 48709521 0 0 0
Член Наглядової ради Компанiя "Сцепел Лiмiтед" 55411 21.05.2004 57531047 29.52760000000 57531047 0 0 0
Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна МС 609115 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 23.06.1997 686 0.00030000000 686 0 0 0
Член правлiння Опришко Сергiй Петрович МК 614573 В ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович МС 298067 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 15676 0.00800000000 15676 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна МС 420289 Тернопiльським МВ Умвс України в Тернопiльськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Савосько Марина Францiвна АВ 2139184 Барановичський МВВС , Брестської обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна МС 938437 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна МС 609104 Тернопiльсьним МВ УМВС України в в Тернопiльськiц областi 10 0.00000000000 10 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 158089543 81.1389 158089543 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ " Лоджистiк Сервiс " 31306720 01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99 27.12.2005 51832603 26.60290000000 51832603 0 0 0
Фонд державного майна України 00032945 01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9 48709521 25.00000000000 48709521 0 0 0
Компанiя " Сцепел Лiмiтед " 554115 д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н 21.04.2004 57531047 29.52760000000 57531047 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 158073171 81.13050000000 158073171 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.12.2012
Кворум зборів** 81.22
Опис Порядок денний: 1.Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Текстерно». 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 4.Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2008 - 2011 р.р. 5.Звiт Наглядової ради за 2008 - 2011 р.р. 6.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2008 - 2011 р.р. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2008 - 2011 р.р. 8.Про визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2011 р. 9.Про визначення типу товариства та змiну його найменування. 10.Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення у новiй редакцiї. Обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 11.Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13.Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15.Про прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв. По усiх питаннях рiшення прийнято, окрiм питання №10. За результатами голосування по питанню Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, у т.ч. щодо змiни типу та найменування, рiшення неприйняте.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19034102
Місцезнаходження 04053 Україна, Київська д/н м. Київ Кудрявський узвiз, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581175
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державної комiсiї з цiнних паперiв ат фондового рину
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 206-12-92
Факс (044) 206-12-93
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.02.2012 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21141644
Місцезнаходження 46027 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль Ст. Ринок, 3/61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0352) 43-23-23
Факс 43-23-23
Вид діяльності Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Проводила аудит вiдповiдно до умов Договору №б/н вiд 25.03.2013 р. за перiод 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.09.1998 121/19/1/98 Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000135404 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 194838080 48709520.000 100.000000000000
Опис Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було.Обiг цiнних паперiв вiдбувається на внутрiшньому позабiржовому ринку. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало. У зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ " Текстерно " - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю.
Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ".
В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ВАТ " Текстерно " функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв"язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп"ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено службу маркетингу.
Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Донецьк, Львiв, Київ, Хмельницький якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi " Текстиль Тернопiлля " в м. Київ.
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися.
Згiдно Статуту ВАТ, виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є правлiння.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Визнання та первiсна оцiнка запасiв здiйснюється згiдно П(С)БО №9 «Запаси».
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.

Текст аудиторського висновку
Керiвництву ВАТ «Тернопiльське
об’єднання «Текстерно»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
вiдкритого акцiонерного товариства
«Тернопiльське об’єднання «Текстерно»

§1. ВСТУПНИЙ
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»
Код ЄДРПОУ 00306650
Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
Дата державної реєстрацї 29.04.1996 р.
Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв
Голова правлiння Александрова К. Є.
Контактний телефон (0352) 52-58-86
Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
- баланс станом на 31 грудня 2012 року;
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Зазначенi звiти сформовано в нацiональнiй валютi – гривнi, та складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI , Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011 р. за № 1360, вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкритi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затверджене рiшенням ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528, дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативно-правових актiв України.
За цими Стандартами ми повиннi спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку на Українi.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Аудиторський висновок призначається для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фонового ринку при оприлюдненi звiтностi емiтента та може бути використаний акцiонерами та керiвництвом Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється.
На виконання статтi 75 ЗУ “Про акцiонернi товариства”, на нашу думку, фiнансовi звiти справедливо, повно та достовiрно вiдображають фiнансово-господарський стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та законiв України.
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за N 1528
§ 2. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цiєї iнформацiї несе керiвництво ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
§ 3. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Вiдповiдно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 « Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми встановлюємо немодифiковану думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi немодифiкованого аудиторського висновку (складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi).
Немодифiкована аудирська думка ґрунтується на наступному:
1. Активи
За станом на 31.12.2012 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року суттєво збiльшилися (на 7,22%) i вiдповiдно складають 415 133 тис. грн.
Зростання активiв вiдбулося, головним чином, за рахунок суттєвого збiльшення дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 24 549 тис. грн. (17,46%), а також не суттєвого зростання залишку готової продукцiї на 13 984 тис. грн.; з одночасним не суттєвим зменшенням залишку товарiв на 8 139 тис. грн. (51,76 %) та залишкової вартостi основних засобiв на 4 024 тис. грн. (2,63 %), головним чином за рахунок їх зносу (амортизацiї).
Сума нарахованого зносу протягом 2012 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 4 084 тис. грн.
Основнi засоби та нематерiальнi Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. В 2012 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн. ) та основних засобiв – 824 тис. грн. (в т. ч. знос – 818 тис. грн. ).
Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2012 р. склали 1 069 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi:
- знаходяться в заставi на суму 2 636 тис. грн., що становить 0,63 % вартостi загальних активiв Товариства;
- взятi в оперативну оренду на суму 92 453 тис. грн., що становить 22,27 % вартостi загальних активiв Товариства
- переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 172 тис. грн.).
Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 34 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
Для оцiнки списання запасiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
У складi запасiв Товариства числяться активи, якi переданi на комiсiю на суму 2 644 тис. грн.
У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) наявна суттєва заборгованiсть зi строком непогашення вiд 6 до 12 мiсяцiв на суму 67 082 тис. грн. або 16,16 % вартостi загальних активiв товариства та зi строком непогашення до 3 мiсяцiв на суму 97 230 тис. грн. (23,42 %), а також, в числi загальної дебiторської заборгованостi – суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами у сумi 83 145 тис грн. або 20,03 %.
Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Станом на 31.12.2012 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року зросли до рiвня 346 795 тис. грн., тобто на 40 081 тис. грн. або 13,07 %.
Зростання зобов’язань вiдбулося, головним чином, за рахунок суттєвого збiльшення кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 37 627 тис. грн., тобто на 17,84 %.
У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 470 ф. 1 “Баланс”) вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов'язань (р. 610 ф. 1 “Баланс”) – зобов'язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу тощо.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 50 239 тис. грн. або 14,49%.
Протягом 2012 р. ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 1 473 тис. грн., яке було повнiстю використано у звiтному роцi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капiтал
Станом на 31.12.2012 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 68 338 тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 302 тис. грн., непокритий збиток – 170 674 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi у поточному роцi. Зазначене спричинило до суттєвого зростання чистого збитку на одну акцiю на 48,13% i становить -0,06211 грн.
У складi iншого додаткового капiталу Товариства числиться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв,
об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки)
Чистий збиток за звiтний перiод складає 12 101,0 тис. грн.
За 2012 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 83 366 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 232 тис. грн.; доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 19 тис. грн.; доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 741 тис. грн.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 95 467 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 090 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 2 185 тис. грн., уцiнка запасiв – 523 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 204 тис. грн., курсовi рiзницi вiд операцiй з iноземною валютою – 38 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 54 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2012 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 21% та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
6. Фiнансовий стан
Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2012 р. Фактичне значення
за 2011 р.
1 2 3 4
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)

0,25 min
0,5 max 0,0003 0,0001
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)

1,0 min
2,0 max 0,7545 0,7519
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)

0,5 min 0,1646 0,2078
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)

0,5 min
1,0 max 5,0747 3,8118
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)

0 min -0,0204 -0,0225
— Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0003, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,7545, що характеризується добре (“3”). В порiняннi з попереднiм роком спостерiгається незначна змiна показника.
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,1646, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить 5,0747, що характеризується незадовiльно (“1”). В минулому роцi аналогiчний показник становив 3,8118, це означає, що вiдбулося погiршення коефiцiєнта фiнансування.
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0204, що характеризується незадовiльно (“1”).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний.
7. Iнша iнформацiя
7.1. На протязi 2012 року випуск цiнних паперiв, якi вiдповiдно до законодавства України потребують забезпечення, Товариством не проводився.
7.2. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
7.3. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має зобов’язань перед власниками емiтованих ним боргових та iпотечних цiнних паперiв.
7.5. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
7.6. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.
7.7. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя Товариства. Обов’язки iз виконання завдань внутрiшнього аудиту покладено на внутрiшнього ревiзора.
7.8. Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») вважаємо, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
8. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
8.1. У звiтному роцi вiдбулася змiна у складi посадових осiб Товариства:
- з посади головного бухгалтера Товариства звiльнена Дубiвка Л. Б. по ст. 38 КЗПП України з 28.05.2012 р.;
- з посади члена правлiння Товариства звiльнена Дубiвка Л. Б. у зв’язку з припиненням трудових вiдносин з 29.05.2012 р.;
- на посаду головного бухгалтера та члена правлiння Товариства призначено Яворську С. М. з 29.05.2012 р.;
- з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнений Стахiв П. Г. у зв’язку з переобранням з 13.12.2012 р.;
- з посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнена Базар В. М. у зв’язку з переобранням з 13.12.2012 р. та одночасно, обрано на дану посаду Ганжу Т. О.;
- на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано Ситник О. О. з 13.12.2012 р.
8.2. У 2013 роцi, пiсля дати балансу, вiдбулася змiна у складi посадових осiб Товариства: обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Ситник О. О. з 11.02.2013 р.
8.3. Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не здiйснювалось.
9. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначено вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.
§ 4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит”
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням ДКЦПФР Внесено в Реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, на пiдставi рiшення ДКЦПФР України вiд 29.03.2011 № 322
Керiвник Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2013 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 26 березня 2008 р. за № 188/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23
§ 5. ЗАКЛЮЧНИЙ
Фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає його фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 рiк, вiдповiдає облiковiй полiтицi Товариства, Нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку i звiтностi та вимогам чинного законодавства України.
Аудиторська перевiрка повного комплекту фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» проводилася вiдповiдно до Договору № б/н вiд 25.03.2013 р. у перiод з 25.03.2013 р. по 29.03.2013 р.

Директор - аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
м. Тернопiль, 15.04.2013 р. сертифiкат аудитора - серiя "А" № 001226
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин.
В 2012 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 1688,8 тонн, тканин готових, 6049,7 тис.п.м. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 35621 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, халати, сарафани та iнший одяг, пошито рукавиць робочих 1397 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 14043 Гкал, в тому числi стороннiм споживачам 26 Гкал.
Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 86539,6 тис.грн.
Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають.
ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю як на внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. А на зовнiшньому ринку охоплює такi країни як: Польша, Латвiя, Хорватiя. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо , телебаченi та пресi.
У 2012 роцi легка промисловiсть працювала нестабiльно, iндекс обсягiв виробництва товарiв становив 91,8 %. Проте спостерiгається рiст у виробництвi основних видiв продукцiї в порiвняннi початку i кiнця 3 квартала 2012 року:
виробництво тканин: сiчень 7237,2 тис. м.кв.
вересень 8699,9 тис.м.кв.,
бiлизна постiльна: сiчень 693,9 тис. м.кв.
вересень 826,4 тис.м.кв..
Недосконала економiчна полiтика призвела до дискримiнацiї нацiонального виробника, витiснення з внутрiшнього ринку вiтчизняної продукцiї. В основному ринок насичений товарами Туреччини - 0,32%; Китаю - 15%; Балтiї, Чехiї, польшi - 15%, Росiї, Бiлорусiї - 9%. Товари вiтчизняного виробництва - 13%.
Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї,постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм.
ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: " Pulсra", " Clariant", " СНТ ".
Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй.
Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволили ВАТ "Текстерно" пiдняти на 40% обсяг промислового виробництва у порiвняннi з 2011 роком. У 2012 роцi випущено 27,7 тис. штук комплектiв постiльної бiлизни проти 13,8 тис.штук у 2011 роцi.
На зовнiшньому ринку продукцiя ВАТ "Текстерно" охоплює такi країни як Росiя, Хорватiя, Грузiя, Молдова.
Основними постачальниками матерiалiв, якi використовуються у виробництвi є ПП "Соната групп", що постачає плiвку полiетеленову, ПП Пирiг - гiльзи, ТОВ " Iнтер - Синтез " - перекись, ПП " Свiтлохiм" - соду каустичну.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 1748342,46 грн.
Згiдно плану реструктуризацiї ВАТ " Текстерно " за останнi п"ять рокiв були вiдчуженi наступнi об"єкти: теплицi , надземний склад бертолетової солi, частину пiдвального примiщення по проспекту Злуки, 25, частину примiщення зарядної станцiї.
Товариство суттєвих iнвестицiй та придбання основних засобiв не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 147540 тис.грн., машини та обладнання - 1307 тис.грн., трансортнi засоби - 23 тис.грн., iншi основнi засоби - 221 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Ступiнь використання виробничих потужностей за 2012 рiк склав 21,3 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi.
Товариство на протязi 2012 року не проводило робiт з капiтального будiвництва.
Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2012 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. Загальна кiлькiсть речовин, що викидалась в атмосферне повiтря, за 2012 рiк, згiдно звiту " 2 - ТП - повiтря " становить - 5,001 т. Основний валовий викид забруднюючих речовин утворюється вiд спаленого природного газу, який використовується при роботi обладнання обробного виробництва та для котельнi. Найбiльшi об "єми забруднюючих речовин склали:
- сполуки азоту - 1,995 т.,
- оксид вуглецю - 1,205 т.
- пил бавовняний - 1,210 т.
Iншi забруднюючi речовини видiляються в незначних кiлькостях.
На пiдприємствi нараховується 17 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки.
Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; значне податкове навантаження на фонд оплати працi; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною, яка iмпортується.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2012 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 1069 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 1064 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 5 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 68338 тис.грн., що перевищує суму статутного капiталу на 19628 тис.грн. i не суперечить вимогам Цивiльного Кодексу України. За 2012 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 98551 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 82294 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 1026 тис.грн. Iншi доходи - 46 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 12101 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2012 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 149091 тис.грн., власний капiтал 68338 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi 0,1646, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт лiквiдностi в товариствi становить 0,7545, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має.
Державних замовлень протягом 2012 року не було.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulсra", " Clariant", " СНТ " .
Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2012 роцi впроваджено 36 одиниць iновацiйної продукцiї.
Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть антиалергеннiсть.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, якi були розглянутi на протязi 2012 року.
Дата вiдкриття провадження:
04.07.2011р. Справа № 2-6056/11
Позивач: Ковальська Г.Ю., Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про зобов'язання вчинити певнi дiї.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiжрайонний суд, Апеляцiйний суд Тернопiльської областi, Вищий спецiалiзований суд україни з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
Поточний стан розгляду: рiшення суду виконано.
Дата вiдкриття провадження:
05.07.2012р. Справа № 1915/12750/2012
Позивач: Семкiв А.Й, Вiдповiдач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi,Третя сторона: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про зобов'язання вчинити певнi дiї.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiжрайонний суд, Апеляцiйний суд Тернопiльської областi, Вищий спецiалiзований суд україни з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
06.02.2012 р. Справа №1915/2024/2012р.
Позивач: Окрепка М.В., Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про зобов'язання вчинити певнi дiї.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiжрайонний суд
Поточний стан розгляду:залишено позовну заяву без розгляду.
Дата вiдкриття провадження:
24.07.2012 р. Справа №1915/122-42/2012
Позивач: Пелешок Г.Г., Вiдповiдач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi,Третя сторона: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про зобов'язання вчинити певнi дiї.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiжрайонний суд
Поточний стан розгляду: є рiшення суду першої iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
31.10.2011 р. Справа №2-а-24536/11.
Позивач: Лапчинська Л.П., Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про зобов'язання вчинити певнi дiї.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiжрайонний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: вiдкрито апеляцiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
03.10.2011р. Справа № 2-а/1970/2813/11
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдшкодування витрат по виплатi i доставцi пенсiй.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний апеляцiйний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
27.08.2009р. Справа № 2-а-1918/09/1970
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдшкодування витрат по виплатi i доставцi пенсiй.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний апеляцiйний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: вiдкрито касацiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
27.06.2012 р. Справа № 2-а/1970/2639/2
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдшкодування витрат по виплатi i доставцi пенсiй.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний апеляцiйний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: вiдкрито апеляцiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
26.03.2009р. Справа № 2-а-1012/09/1970
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдшкодування витрат по виплатi i доставцi пенсiй.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний апеляцiйний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: вiдкрито касацiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
20.11.2009 р. Справа № 2-а-3483/09/1970
Позивач: прокурор м. Тернополя в iнтересах держави в особi Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
28.01.2010 р. Справа № 2-а-297/01/1970
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
02.04.2012 р. Справа № 2-а-1970/1498/12
Позивач: Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: подана апеляцiйна скарга.
Дата вiдкриття провадження:
05.10.2012 р. Справа № 2-а-1970/3609/12повернуто апеляцiйну скаргу особi, яка її подавала.
Позивач: прокурор м. Тернополя в iнтересах держави в особi Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернополi, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
31.05.2012 р. Справа № 2-а-1970/2319/12
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: ДЗ "Тернопiльська мiська санiтарно - епiдемiологiчна станцiя"
Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування постанов.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: подана апеляцiйна скарга.
Дата вiдкриття провадження:
14.06.2011 р. Справа № 9/34/5022-832/2011 (14/17-373(12/6-85 (18/1-2836)))
Позивач: Бойко М.М., Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: Фонд державного майна України
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання частково недiйсним статуту та спонукання дiй.
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Господарський суд м. Києва, Київський апеляцiйний господарський суд.
Поточний стан розгляду: є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
18.06.2012 р. Справа № 2-а-1970/2472/12
Позивач: ТОДПI, Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: подана апеляцiйна скарга.
Дата вiдкриття провадження:
03.12.2008 р. Справа № 2-а-11703/08
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: Управлiння пенсiйного фонду Ураїни в м. Тернополi
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсними рiшень.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України, Верховний суд України.
Поточний стан розгляду: є рiшення Вищого адмiнiстративного суду України.
Дата вiдкриття провадження:
10.03.2010 р. Справа № 2-а-847/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: Управлiння пенсiйного фонду Ураїни в м. Тернополi
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсними рiшень.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Вищим адмiнiстративним судом України вiдкрито касацiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
20.07.2010 р. Справа № 2-а-2640/10/1970
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: Управлiння пенсiйного фонду Ураїни в м. Тернополi
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсними рiшень.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду: Вищим адмiнiстративним судом України вiдкрито касацiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
11.01.2012 р. Справа № 2-а-1970/64/12
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: Управлiння пенсiйного фонду Ураїни в м. Тернополi
Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування вимоги.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду:є рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї.
Дата вiдкриття провадження:
29.03.2011р. Справа № 2-а-1970/953/11
Позивач: ВАТ "Текстерно", Вiдповiдач: ДЗ "тернопiльська мiська санiтарно - епiдемiологiчна станцiя"
Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування постанови.
Суд, який розглядав справу: Тернопiльский окружний адмiнiстративний суд, Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний стан розгляду:вiдкрито касацiйне провадження.
Дата вiдкриття провадження:
29.12.2011р. Справа № 21/51
Позивач: ПАТ "Банк Форум", Вiдповiдач: ТОВ "Торговий дiм "Альтаiр", ТОВ "Лоджистiк Сервiс", ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення коштiв
Суд, який розглядав справу: Господарський суд м. Києва, Київський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: подана касацiйна скарга.
Дата вiдкриття провадження:
26.12.2011 р. Справа № 21/38
Позивач: ПАТ "Банк Форум", Вiдповiдач: ТОВ "Лоджистiк Сервiс", ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення коштiв
Суд, який розглядав справу: Господарський суд м. Києва, Київський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: провадження в господарському судi м. Києва
Дата вiдкриття провадження:
11.06.2003р. Справа № 1/Б-294
Позивач: ПАТ "Укрсоцбанк", Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання поточних грошових вимог
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: подана заява на продовження строку на касацiйне оскарження.
Дата вiдкриття провадження:
11.03.2000 р. Справа № 18135/5022-538/2012 (5/161-1373)
Позивач: ПАТ "Укрсоцбанк", Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про звернення стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Арбiтражний суд Тернопiльської областi, Господарський суд Тернопiльської областi, ,Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: залишено чинним рiшення суду першої iнстанцiї (Господарського суду Тернопiльської областi).
Дата вiдкриття провадження:
11.12.1998 р. Справа № 18/34/5232-537/2012 (5/37-226)
Позивач: акцiонерно - комерцiйний банк "Укрсоцбанк", Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про звернення стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi Арбiтражний суд Тернопiльської областi, ,Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: залишено чинним рiшення суду першої iнстанцiї (Господарського суду Тернопiльської областi).
07.07.2000 р. Справа № 18/33/5022-536/2012 (10/174-2269)
Позивач: ПАТ "Укрсоцбанк", Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно"
Змiст та розмiр позовних вимог: про звернення стягнення на заставне майно
Суд, який розглядав справу: Господарський суд Тернопiльської областi Арбiтражний суд Тернопiльської областi, ,Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: залишено чинним рiшення суду першої iнстанцiї (Господарського суду Тернопiльської областi).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Рiчний звiт за 2012 рiк був розмiщений у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї та на сторiнцi http//www.texterno.com/ua в мережi iнтернет 26.04.2013 року i опублiкований у № 82 вiдомостi НКЦПФР" вiд 29.04.2012 року.

Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.
Показники Одиниця вимiру 2010 2011 2012
Перероблено бавовняного волокна тн. 1050,3 1267,0 1817,9
Вироблено прядива бавовняного тн. 959,0 1144,3 1688,8
Вироблено тканин готових т.п.м. 3334,4 3850,6 6049,7
Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 40177.0 62039,6 86539,6
( в оптових цiнах )
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 1095 1006 967
Фонд оплати працi , всього тис.грн. 9105,6 10874 14646,1
Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 693 900,8 1262,2

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2012р. (протокол № 83) звiльнено з посади члена правлiння товариства Дубiвку Любов Богданiвну у зв"язку з припиненням трудових вiдносин ( паспорт МС 397027, виданий 11.09.1998, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй област)i; частка в статутному капiталi товариства становить 0,0000003%; посаду члена правлiння, головного бухгалтера обiймала 14 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства Яворську Софiю Миколаївну, паспорт МС 420289 виданий 28.11.1998р. Тернопiльським МВ УМВС Укрвїни в Тернопiльськiй областi, акцiями ємiтента не володiє. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Яворська С.М. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: ВАТ " Текстерно" комiрник скаладу запасних частин - 6 рокiв, бухгалтер по облiку матерiалiв - 4 роки, заступник головного бухгалтера об"єднання - 14 рокiв.
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2012 (протокол № 83) призначено членом правлiння Яворcьку Софiю Миколаївну, паспорт МС 420289 виданий 28.11.1998р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi, акцiями емiтента не володiє. Посадову особу призначено на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Яворська С.М. протягом своєї дiяльностi обiймала посади: ВАТ "Текстерно" комiрник складу запасних частин - 6 рокiв, бухгалтер по облiку матерiалiв - 4 роки, заступник головного бухгалтера об"єднання - 14 рокiв.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.12.2012 вiдбулися змiни в складi посадових осiб. Звiльнений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Стахiв Петро Григорович у зв'язку з переобранням (паспорт МС 570808, виданий 07.07.1999р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi). Володiє 292 шт. простих iменних акцiй, що становить 0,0000015% статутного капiталу товариства. Термiн перебування на посадi: 3 р. 8 мiс. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.12.2012 вiдбулися змiни в складi посадових осiб. Звiльнена з посади члена Ревiзiйної комiсiї Базар Валентина Миколаївна в зв'язку з переобранням (паспорт МС 542211, виданий 20.04.1999р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi). Володiє 14196 шт. простих iменних акцiй, що становить 0,000073% статутного капiталу товариства. Термiн перебування на посадi: 3 р. 8 мiс. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.12.2012 вiдбулися змiни в складi посадових осiб. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Ганжу Тамару Олександрiвну (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Попереднi посади: Фонд державного майна, головний спецiалiст. Термiн призначення: 3 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.12.2012 вiдбулися змiни в складi посадових осiб. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольгу Олегiвну (паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Попереднi посади: ВАТ “Текстерно”, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Термiн призначення: 3 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 153115 149091 0 0 153115 149091
будівлі та споруди 151133 147540 0 0 151133 147540
машини та обладнання 1592 1307 0 0 1592 1307
транспортні засоби 98 23 0 0 98 23
інші 292 221 0 0 292 221
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 153115 149091 0 0 153115 149091
Опис Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить: - будiвлi та споруди - 385559 тис.грн., сума зносу - 8019 тис.грн., ступiнь зносу - 61,7% , ступiнь придатностi - 38,3%; - машини та обладнання - 18113 тис.грн., сума зносу - 16806 тис.грн., ступiнь зносу - 92,8% , ступiнь придатностi - 7,2%. - транспортнi засоби - 1103 тис.грн., сума зносу - 1080 тис.грн., ступiнь зносу - 97,9%, ступiнь придатностi- 2,1%. - iншi - 2264 тис.грн., сума зносу - 2043 тис.грн., ступiнь зносу - 90,2%, ступiнь придатностi - 9,8%. Термiни та умови користування основних засобiв ( за основними групами ) : - основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об"єктiв основних засобiв За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально - вiдповiдальнi особи. Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок нарахування амортизацiї. Обмеження на використання майна станом на 31.12.2012 року. Майно ВАТ " Текстерно ", що передано пiд заставу: - прядильне виробництво 16804429 грн. - обробне виробництво 13804950 грн. - адмiнiстративний корпус 577929 грн. - допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн. - допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн. - будiвля головного корпусу 11105701 грн. Всього: 43511818 грн
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 68338 80464
Статутний капітал (тис. грн.) 48710 48710
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 48710 48710
Опис Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 19628 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 19628 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримується.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 34314 X X
у тому числі:  
Короткостроковi кредити банку 30.08.1995 4484 10.000000000000 29.07.1998
Довгостроковi кредити банку 01.07.1998 29830.0 4.500000000000 05.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 14849 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 297632 X X
Усього зобов'язань X 346795 X X
Опис: д/н
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
10.000000000000 тканина готова 6049,7 84867.6 98.1 5844,0 77833.18 94.58
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 38.30
2 Матерiальнi витрати 31.92
3 Витрати на оплату працi 12.53
4 Iншi витрати 8.10
5 Знос 4.75
6 Єдиний соцiальний внесок утриманий iз заробiтної плати 4.40

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
28.05.2012 28.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.05.2012 29.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.11.2012 13.11.2012 Відомості про проведення загальних зборів
13.12.2012 18.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 0 0
3 2010 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Не має.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Не має. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Так
Інше(запишіть): Не має. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останiх трьох рокiв аудитора не змiнювали.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Окрiм Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi в минулому роцi не проводилися.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв’язку iз обранням бездокументарної форми iснування акцiй змiнено реєстратора ТОВ "Iнвестофiс" на зберiгача ТОВ "Планета-Брок", з яким укладено договiр №Е/12-02 вiд 26.01.2013 р.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Не має.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Середня кількість працівників 967
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса вулиця Текстильна, буд. 18, м. Тернопiль, Тернопiльська обл., 46010
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 7 7
- первісна вартість 011 13 13
- накопичена амортизація 012 ( 6 ) ( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 1972 2982
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 153115 149091
- первісна вартість 031 407805 407039
- знос 032 ( 254690 ) ( 257948 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 27640 27640
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 182768 179754
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 14014 15267
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 20057 19201
Готова продукція 130 13747 27731
Товари 140 15724 7585
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 140629 165178
- первісна вартість 161 140629 165178
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 1 2
- за виданими авансами 180 14 61
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 187 253
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 34 77
- у т.ч. в касі 231 15 1
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 204407 235355
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 21
Баланс 280 387178 415133
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48710 48710
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 190327 190302
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -158573 -170674
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 80464 68338
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 29818 29830
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 5036 5038
Усього за розділом III 480 34854 34868
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4483 4484
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 210961 248588
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 457 467
- з бюджетом 550 13273 14723
- з позабюджетних платежів 560 126 126
- зі страхування 570 18785 18346
- з оплати праці 580 921 1409
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22854 23784
Усього за розділом IV 620 271860 311927
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 387178 415133
Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 165178 тис.грн. До виробничих
запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 98551 78855
Податок на додану вартість 015 16257 13142
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 61 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 82294 65652
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 81380 ) ( 64133 )
Валовий:
- прибуток 050 914 1519
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 1026 3661
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 7849 ) ( 7073 )
Витрати на збут 080 ( 2165 ) ( 1757 )
Інші операційні витрати 090 ( 3128 ) ( 3465 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 11202 ) ( 7115 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 46 56
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 915 ) ( 998 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 30 ) ( 113 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 12101 ) ( 8170 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 3346 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 3346 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 12101 ) ( 8170 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 12101 ) ( 8170 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 72146 63091
Витрати на оплату праці 240 14730 10957
Відрахування на соціальні заходи 250 5460 4030
Амортизація 260 4085 5096
Інші операційни витрати 270 17096 8526
Разом 280 113517 91700
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 194838080 194838080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 194838080 194838080
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.06211 -0.04193
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.06211 -0.04193
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 1026 тис.грн., в тому числi:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 742тис.грн.
- дохiд вiд операцiйної оренди 232 тис.грн.
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 19 тис.грн.
- iншi доходи 33 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 70781 49347
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 2915 1060
Повернення авансів 030 26 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 265 150
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 73 98
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 49308 ) ( 33763 )
Авансів 095 ( 353 ) ( 333 )
Повернення авансів 100 ( 427 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 10653 ) ( 8042 )
Витрат на відрядження 110 ( 401 ) ( 443 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 2778 ) ( 2233 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 8044 ) ( 3982 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1770 ) ( 1114 )
Цільових внесків 140 ( 21 ) ( 468 )
Інші витрачання 145 ( 261 ) ( 275 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 44 2
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 44 2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 18 9
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 19 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1 9
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1 9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 43 11
Залишок коштів на початок року 410 34 23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 77 34
Примітки Протягом 2012 року надiйшло основних фондiв 58 тис.грн. В тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 14 тис.грн.; машини та обладнання - 20 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар - 8 тис.грн.; iншi основнi засоби - 11 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання " Текстерно " за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 48710 0 0 190327 0 -158573 0 0 80464
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 48710 0 0 190327 0 -158573 0 0 80464
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 -25 0 0 0 0 -25
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -12101 0 0 -12101
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -25 0 -12101 0 0 -12126
Залишок на кінець року 300 48710 0 0 190302 0 -170674 0 0 68338
Примітки Iнший додатковий капiтал становить: 190302тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52989 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi «Товариство») є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 29 квiтня 1996 року.
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2005, якими займається товариство є: 17.11.0. Прядiння бавовняних волокон, 17.21.0. Виробництво бавовняних тканин, 17.30.0. Оздоблення тканин та текстильних виробiв
Юридична адреса Товариства - Україна, 46010, вул. Текстильна, 18 м. Тернопiль.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2012 р. та на 31 грудня 2011 р. складала 967 та 1009 осiб вiдповiдно.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента: управлiння Товариством здiйснюють – Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство склало звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 31 грудня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).
Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.
Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ – 31 грудня 2012 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за попереднiми П(С)БО – 01 сiчня 2012 року:
Актив. I. Необоротнi активи. Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть НА (р. 010) – 7-7 первiсна вартiсть НА (р. 011) – 13-13 накопичена амортизацiя НА (р. 012) – (6)-(6). Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 020) – 1 972-1 972. Основнi засоби: залишкова вартiсть ОЗ (р. 030) – 153 115-153 115, первiсна вартiсть ОЗ (р. 031) – 407 805-407 805, знос ОЗ (р. 032) – (254 690)-(254 690). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (р. 045) – 34-34. Гудвiл (р. 065) – 27 640-27 640. Усього за роздiлом I (р. 080) – 182 768-182 768.
II. Оборотнi активи. Виробничi запаси (р. 100) – 14 014-14 014. Незавершене виробництво (р. 120) – 20 057-20 057. Готова продукцiя (р. 130) – 13 747-13 747. Товари (р. 140) – 15 724-15 724. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi (р. 160) – 140 629-140 629, первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi (р. 161) – 140 629-140 629. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом (р. 170) – 1-1; за виданими авансами (р. 180) – 14-14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р. 210) – 187-187. Грошовi кошти та їх еквiваленти: грошi в нацiональнiй валютi (р. 230) – 34-34 у тому числi в Касi (р. 231) – 15-15. Усього за роздiлом II (р. 260) – 204 407-204 407.
III. Витрати майбутнiх перiодiв (р. 270) – 3-3.
Баланс (р. 280) – 387 178-387 178.
Пасив. I. Власний капiтал. Статутний капiтал (р. 300) – 48 710-48 710. Iнший додатковий капiтал (р. 330) – 190 327-190 327. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (р. 350) – (158 573)-(158573). Усього за роздiлом I (р. 380) – 80 464-80 464.
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Усього за роздiлом II (р. 430) – 0-0.
III. Довгостроковi зобов'язання. Довгостроковi кредити банкiв (р. 440) – 29 818-29 818. Iншi довгостроковi зобов'язання (р. 470) – 5 036-5 036. Усього за роздiлом III (р. 480) – 34 854-34 854.
IV. Поточнi зобов'язання. Короткостроковi кредити банкiв (р. 500) – 4 483-4 483. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (р. 530) – 210 961-210 961. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв (р. 540) – 457-457; з бюджетом (р. 550) – 13 273-13 273; з позабюджетних платежiв (р. 560) – 126-126; зi страхування (р. 570) – 18 785-18 785; з оплати працi (р. 580) – 921-921. Iншi поточнi зобов'язання (р. 610) – 22 854-22 854. Усього за роздiлом IV (р. 620) – 271 860-271 860.
V. Доходи майбутнiх перiодiв (р. 630) – 0-0.
Баланс (р. 640) – 387 178-387 178.
Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi.
Примiтка 1. При трансформацiї балансу Товариства станом на 01 сiчня 2012 року за МСФЗ не було проведено перекласифiкацiю статтi “Незавершенi капiтальнi iнвестицiї” . В статтi “Незавершенi капiтальнi iнвестицiї” облiковується обладнання, яке ще не встановлене та не введене в експлуатацiю вартiстю 1 972 тис. грн.
Примiтка 2. У звiтностi за П(С)БО станом на 31 грудня 2011 року було вiдображено витрати майбутнiх перiодiв на загальну суму 3 тис. грн. Згiдно вимог МСФЗ при трансформацiї залишкiв балансу на 01 сiчня 2012 року цю суму було залишено без змiн.
Примiтка 3. В складi додаткового капiталу вiдображена вартiсть майна, яке не пiдлягало приватизацiї пiд час створення акцiонерного товариства, але майно знаходиться в користуваннi Товариства i Товариство несе всi ризики щодо цього майна. При трансформацiї залишкiв балансу на 01 сiчня 2012 року цю суму було залишено як складову iншого додаткового капiталу.
Примiтка 4. Резерв сумнiвних боргiв не створювався через незначну долю ризику неповернення коштiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Також протягом року було здiйснено нарахування резерву вiдпусток, який використаний протягом року, в якому створювався.
Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року:
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (р. 010) – 98 551-98 551; Податок на додану вартiсть (р. 015) – (16 257)-(16 257); Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (р. 035) – 82 294-82 294; Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (р. 040) – (81 380)-(81 380); Валовий прибуток (р. 050) – 914-914; Iншi операцiйнi доходи (р. 060) – 1 026-1 026; Адмiнiстративнi витрати (р. 070) – (7 849)-(7 849); Витрати на збут (р. 080) – (2 165)-(2 165); Iншi операцiйнi витрати (р. 090) – (3 128)-(3 128); Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: збиток (р. 105) – (11 202)-(11 202); Iншi доходи (р. 130) – 46-46; Фiнансовi витрати (р. 140) – (915)-(915); Iншi витрати (р. 160) – (30)-(30); Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: збиток (р. 175) – (12 101)-(12 101); Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (р. 180) – 3 346-3 346; Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi (р. 185) 3 346-3 346; Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: збиток (р. 195) – (12 101)-(12 101); Чистий: збиток (р. 225) – (12 101)-(12 101).
Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на звiт про рух грошових коштiв.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "Вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв"; Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012 р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ". Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинне поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "Вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу". Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012 р. та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi. МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок до МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011 року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою". Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ вперше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015 року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть". МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах". МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012 р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї". Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.

Продовження тексту приміток

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю.
Резерви
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в розмiрi 8,51% вiд фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi «iншi операцiйнi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
● Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
● Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
● Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
● Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
● Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк, як i ранiше, використало регламентованi вiдповiдними П(С)БО форми звiтностi, в яких зазначено «Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi».
Для ведення бухгалтерського облiку пiдприємство застосовує автоматизовану форму облiку з використанням програмного продукту 1С: Управлiння виробництвом для України, для формування звiтiв – програму «M.E.DOC»
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними.
Оподаткування.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», ймовiрно, що ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», а також на здатнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась на в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент.
Судових справ, стороною яких виступає емiтент чи його посадовi особи немає.

Продовження тексту приміток

6. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони:
1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»;
2.Асоцiйованi компанiї;
3.Спiльнi пiдприємства, у яких ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» є контролюючим учасником;
4.Члени провiдного управлiнського персоналу ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»;
5.Близькi родичi особи, зазначеної в пунктi 1 або 4;
6.Компанiї, що контролюють ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно».
При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами. В дiяльностi Товариства протягом 2012 року були операцiї з пов'язаними особами.
Пов’язанi особи ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» – акцiонери, котрi мають значний пакет акцiй – ТОВ «Лоджистiк Сервiс».
7. СТАТТI (ПОЯСНЕННЯ)
1. Необоротнi активи:
Основнi засоби та нематерiальнi активи ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю.
В 2012 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася.
Станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар; Iншi основнi засоби; Бiблiотечнi фонди; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Всього первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 407 805 тис. грн. Придбано основних засобiв 58 тис. грн. Вибуло – 824 тис. грн. (амортизацiя 818 тис. грн.). Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 407 039 тис. грн. Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 254 690 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2012 р. на основнi засоби (в т.ч. на тi, що вибули протягом року) склала – 4 084 тис. грн. Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 257 948 тис. грн. Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 149 091 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» в основнi засоби за 2012 рiк склали 1 069 тис. грн.
Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн. ) та основних засобiв – 824 тис. грн. (в т. ч. знос – 818 тис. грн. ).
Станом на 31.12.2012 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi: знаходяться в заставi на суму 2 636 тис. грн.; взятi в оперативну оренду на суму 92 453 тис. грн.; переданi в оперативну оренду – 3 419 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 172 тис. грн.).
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 34 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю.
2. Оборотнi активи:
Запаси Товариства були представленi наступним чином: Сировина i матерiали 8 192 тис. грн.; Паливо 54 тис. грн.; Тара i тарнi матерiали 5 тис. грн.; Запаснi частини 6 939 тис. грн.; Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 77 тис. грн.; Незавершене виробництво 19 201 тис. грн.; Готова продукцiя 27 731 тис. грн.; Товари 7 585; Всього запасiв 69 784 тис. грн.
Для оцiнки списання запасiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО.
Станом на 31 грудня 2012 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2012 року: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 165 178 тис. грн.; За розрахунками з бюджетом 2 тис. грн.; За виданими авансами 61 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 253 тис. грн.; Всього 165 494 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 77 тис. грн., в тому числi у касi 1 тис. грн.
3. Зобов’язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв:
Станом на 31 грудня 2012 року Довгостроковi кредити банкiв – 29 830 тис. грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання (реструктуризацiя боргу) 5 038 тис. грн.; Короткостроковi кредити банкiв 4 484 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 248 588 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2012 року з: Аванси отриманi 467 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 14 723 тис. грн.; Позабюджетнi платежi 126 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 18 346; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1 409 тис. грн. Всього 35 071 тис. грн.
В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 50 239 тис. грн.
4. Власний капiтал:
Загальний розмiр власного капiталу ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» складає 68 338 тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 302 тис. грн., непокритий збиток – 170 674 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку.
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки):
Чистий збиток за звiтний перiод складає 12 101,0 тис. грн.
За 2012 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 83 366 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 232 тис. грн.; доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 19 тис. грн.; доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 741 тис. грн.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 95 467 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг.
У складi iнших операцiйних витрат (р. 090 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 2 185 тис. грн., уцiнка запасiв – 523 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 204 тис. грн., курсовi рiзницi вiд операцiй з iноземною валютою – 38 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 54 тис. грн. та iн.
Товариство являлося у 2012 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 21% та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р.
8. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi вiдбулася змiна у складi посадових осiб Товариства: обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Ситник О. О. з 11.02.2013 р.
9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Ця фiнансова звiтнiсть була розглянута Правлiнням ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», погоджена Наглядової Радою та затверджена Загальними зборами акцiонерiв 12 квiтня 2013 року.

Голова правлiння _________ Александрова К. Є.
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно»

Головний бухгалтер
ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» _________ Яворська С. М.

Продовження тексту приміток