Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Александрова К.Є.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання " Текстерно "

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Відкрите акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00306650

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Тернопільська, д/н, 46010, Тернопiль,, Текстильна,18

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(0352) 52-58-86, 43-39-78

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

vvv@texterno.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 74

 

23.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http//www.texterno.com.ua

в мережі Інтернет

19.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об"єднань, пiдприємств вiдсутнi у зв"язку з тим, що товариство не входить до жодних об"єднань. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня у зв"язку з тим, що згiдно Рiшення №1591 цей роздiл не заповняють акцiонернi товариства. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня у зв"язку з тим, що в звiтному перiодi збори акцiонерiв не скликалися. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в зв"язку з тим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть. Iнформацiя щодо облiгацiй, iнших цiнних паперiв вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв"язку з тим, шо товариство боргових цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя 15-24 пунктiв змiсту вiдсутня у зв"язку з тим, що емiтент не є власником таких цiнних паперiв. Копiя протоколу загальних зборiв акцiонерiв, якi проведенi за звiтний перiод вiдсутня, у зв"язку з тим, що загальнi збори акцiонерiв у 2011 роцi не скликалися. Iнформацiя щодо складання фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не складає звiтносьтi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання " Текстерно "

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Текстерно"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

46010

3.1.5. Область, район

Тернопільська, д/н

3.1.6. Населений пункт

Тернопiль,

3.1.7. Вулиця, будинок

Текстильна,18

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 № 329410

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.04.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Тернопiльської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

48709520.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

48709520.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 

АТ "Райфайзен банк Аваль"

 

3.3.2. МФО банку

 

380805

 

3.3.3. Поточний рахунок

 

26004705990119

 

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

АТ "Райфайзен банк Аваль"

 

3.3.5. МФО банку

 

380805

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26004705990119

 

 

3.4. Основні види діяльності

17.11.0

Прядiння бавовняних волокон

17.21.0

Виробництво бавовняних тканин

17.30.0

Оброблення тканин та нетканих виробiв

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва"

АГ 463082

21.11.2011

РУ ДААКДПА України в Тернопiльськiй областi

25.12.2012

Опис

В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ФДМУ

00032945

01133Українам.КиївКутузова, 18/9

25.000000000000

Органiзацiя орендарiв "Текстерно"

00306650

46010Українам.ТернопiльТекстильна,18

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

 

0.000000000000

Усього

25.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1006. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 3 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( тижня, дня ) (осiб) - 901. Фонд оплати працi (тис. грн.) - 10913,0. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з минулим перiодом на 19,8%. Проводилися виробничi навчання працiвникiв об'єднання з метою освоєння нових професiй, так за звiтний перiод навчено нових професiй 5 чол. безпосередньо на виробництвi, первина професiйна пiдготовка 3 чол. i перепiдготовка 2 чол., пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 1 чол.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Катерина Євдокимiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань ( фiнансовий директор )

6.1.8. Опис

Голова правлiння Александрова К.Є. здiйснює керiвництво поточною фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства, очолює правлiння, яке є виконавчим органом товариства. Голова правлiння вправi без доручення представляти товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями вести переговори та укладати угоди вiд iменi товариства. За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад, цiни на продукцiю, забезпечує виконання рiшень зборiв товариства та Наглядової ради. Органiзовує ведення протоколiв засiдання правлiння. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала. Голова правлiння Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно" продовжує займати. Протягом звiтного року не було змiн Голови правлiння. Стаж керiавної роботи 25 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Опришко Сергiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 614573 30.12.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ " ТОК" - директор фiрми.

6.1.8. Опис

Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженнi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Член правлiння Опришко С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посади: АТ " Промснаб " зам. директора, АТ " ТОК " директор, посаду заст. Голови правлiння - виконавчого директора ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Стаж керiвної роботи 32 роки. Змiн на посадi протягом року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наконечний Ярослав Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 298067 06.03.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Текстерно " - начальник обробного виробництва

6.1.8. Опис

Член правлiння приймає участь у затвердженi поточних планiв виробництва, приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Член правлiння Наконечний Я.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посади: головний iнженер обробної фабрики, директор обробної фабрики, посаду технiчного директора - головного iнженера ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубiвка Любов Богданiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 397027 11.09.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Текстерно" - заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Член правлiння, головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержуєю. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: ВАТ " Текстерно" нач. бюро по облiку готової продукцiї, заст. головного бухгалтера, посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Стаж керiвної роботи 29 рокiв . Змiн на посадi протягом звiтного року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савоська Марина Францiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 2139184 24.11.2008 Барановичським МВВС , Брестської областi

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Барановичське хлопчатабумажне виробниче об"єднання - головний iнженер об"єднання.

6.1.8. Опис

Член правлiння може бути надiлений повноваженнями представляти iнтереси товариства з окремих питань за виданим Головою правлiння дорученням, приймати участь в затвердженi планiв дiяльностi товариства, внутрiшнiх нормативних актiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Член правлiння Савоська М.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посади: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об"єднання начальник лабораторiї, головний iнженер прядильно - ткацького виробництва, головний iнженер об"єднання. Рiшенням Наглядової ради ВАТ " Текстерно" вiд 10.06.2011р. призначено Савоську М.Ф. на посаду директора з виробництва - заступника Голови пралiння ВАТ " Текстерно " дану посаду продовжує займати. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. Рiшенням Наглядової ради вiд 10.06.2011р. ( протокол № 80 ) призначено членом правлiння ВАТ " Текстерно" Савоську М.Ф., у зв"язку iз звiльненням члена правлiння.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стахiв Петро Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 570808 07.07.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Текстерно " - iнженер з органiзацiї i нормуванню працi.

6.1.8. Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнасово- господарської дiяльностi правлiння товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово- господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стахiв П.Г. протягом своєї дiяльностi обiймав посади: слюсар - ремонтик ВАТ "Текстерно", економiст - нормувальник , Iнженер з органiзацiї працi i нормування працi. Посаду iнженера з органiзацiї i нормуванню працi продовжує займати. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ничипорук Алла Фадеївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 609104 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " Текстерно " - заступник начальника ВПiЗ

6.1.8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: iнженер лабораторiї НОТ, старший iнженер ВПiЗ, заступник начальника ВПiЗ, посаду начальника ВПiЗ продовжує займати. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Базар Валентина Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 542211 20.04.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

Середньо - технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови профкому прядильної фабрики

6.1.8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi правлiння товариства, дотримання ним вимог Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних актiв. Проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному балансу товариства. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обiймала посади: економiст бюро планування прядильної фабрики, заступник голови профкому прядильної фабрики, бухгалтер профкому ВАТ " Текстерно ". Посаду бухгалтера профкому продовжує займати. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Змiн на посадi протягом року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Лоджистiк Сервiс"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

31306720

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує. Голова Наглядової ради керує роботою, скликає засiдання Наглядової ради, проводить контроль за дiями правлiння, щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд державного майна України

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

00032945

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння, щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, приймає участь у розглядi та затвердженнi звiтiв, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. Змiн на посадi протягом звiтного року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанiя "Сцепел Лiмiтед"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

554115

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Посадова особа за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не одержує. Член Наглядової ради приймає участь в засiданнях Наглядової ради, веде протоколи засiдань, у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства i приймає по них рiшення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

ТОВ "Лоджистiк Сервiс"

31306720

27.12.2005

51832603

26.60300000000

51832603

0

0

0

Член Наглядової ради

ФДМУ

00032945

27.12.2005

48709521

25.00000000000

48709521

0

0

0

Член Наглядової ради

Компанiя "Сцепел Лiмiтед"

55411

21.05.2004

57531047

29.52760000000

57531047

0

0

0

Голова правлiння

Александрова Катерина Євдокимiвна

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

23.06.1997

686

0.00000000000

686

0

0

0

Член правлiння

Опришко Сергiй Петрович

МК 614573 30.12.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Наконечний Ярослав Васильович

МС 298067 06.03.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

23.07.1997

15676

0.00800000000

15676

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна

МC 397027 11.09.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

23.07.1997

60

0.00000000000

60

0

0

0

Член правлiння

Савосько Марина Францiвна

АВ 2139184 24.11.2008 Барановичський МВВС , Брестської обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Стахiв Петро Григорович

МС 570808 07.07.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

23.07.1997

292

0.00000000000

292

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ничипорук Алла Фадеєвна

МС 609104 04.12.1999 Тернопiльсьним МВ УМВС України в в Тернопiльськiц областi

23.07.1997

10

0.00000000000

10

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Базар Валентина Миколаївна

МС 542211 20.04.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

23.07.1997

14196

0.00730000000

14196

0

0

0

Усього

158104091

81.14160000000

158104091

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ " Лоджистiк Сервiс "

31306720

01033 м. Київ Володимирьська, 99

27.12.2005

51832603

26.60290000000

51832603

0

0

0

ФДМУ

00032945

01133 м. Київ Кутузова, 18/9

27.12.2005

48709521

25.00000000000

48709521

0

0

0

Компанiя " Сцепел Лiмiтед "

554115

д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н

21.04.2004

57531047

29.52760000000

57531047

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

27.03.2012

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

158073171

81.13050000000

158073171

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ " Iнвестофiс "

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33302450

Місцезнаходження

04053м. КиївКудрявський узвiз,7 офiс 201

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 572051

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-33-17

Факс

495-33-18

Вид діяльності

Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

ТОВ " Iнвестофiс " здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, згiдно договору № 01/42 вiд 12 грудня 2005 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ " Тер Аудит "

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21141644

Місцезнаходження

46027м. ТернопiльПiвденна, 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0352) 43-23-23

Факс

43-23-23

Вид діяльності

Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3. Проводила аудит вiдповiдно до умов договору № б/н вiд 13.03.2012 року за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.1998

121/19/1/98

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA19010011008

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

194838080

48709520.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було.Обiг цiнних паперiв вiдбувається на внутрiшньому позабiржовому ринку. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало. У зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 30.01.2012р. одержало свiдоцтво про випуск акцiй у бездокументарнiй формi iснування.

 

 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

16800

у тому числі:
- сертифікатів акцій

16800

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

8857

у тому числі:
- сертифікатів акцій

8857

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

11

у тому числі:
- сертифікатів акцій

11

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ " Текстерно " - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю. Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: " Золотий глобус ", " Золота зiрка якостi ", " Краща торгiвельна марка ". В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ВАТ " Текстерно " функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв"язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп"ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено службу маркетингу. Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Харкiв, Донецьк, Львiв, Київ, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi " Текстиль Тернопiлля " в м. Київ, Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися. Згiдно Статуту ВАТ, виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є правлiння.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк на ВАТ " Текстерно " ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. № 996 - ХIV " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi " i вiдповiдно до Положень ( стандартiв ) бухгалтерського облiку. На пiдприємствi використовується наступна методика облiку: - до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання ( експлуатацiї ) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 1000 грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється за податковим методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10 % лiмiту. Перевищення 10 % лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв. Матерiальнi активи ( iншi необоротнi активи ) списуються 50 % вартостi при передачi в експлуатацiї, а 50 % амортизується. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, вважаються малоцiнними i швидкозношуваними предметами. Нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100 % балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю. Визнання та первiсна оцiнка запасiв здiйснюється згiдно ПСБО № 9 Запаси. Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво та господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9. Облiк фiнансових iнвестицiй на ВАТ " Текстерно " ведеться вiдповiдно до вимог П( С)БО 12 " Фiнансовi iнвестицiї ", iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять ( 34,0 тис.грн. ).

Текст аудиторського висновку

Керiвництву ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» § 1. ВСТУПНИЙ Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Код ЄДРПОУ 00306650 Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18 Дата державної реєстрацiї 29.04.1996 р. Основний вид дiяльностi 17.11.0 Прядiння бавовняних волокон Голова правлiння Александрова К. Є. Контактний телефон (0352) 52-58-86 Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» (далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: - баланс станом на 31 грудня 2011 року; - звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк; - звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк; - звiт про власний капiтал за 2011 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Зазначенi звiти сформовано в нацiональнiй валютi – гривнi, та складають повний комплект фiнансової звiтностi ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011 року за № 1360, вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затверджене рiшенням ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528, дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативно-правових актiв України. За цими Стандартами ми повиннi спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв. Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової полiтики. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур. Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Аудиторський висновок призначається для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при оприлюдненнi звiтностi емiтента та може бути використаний акцiонерами та керiвництвом Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється. § 2. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цiєї iнформацiї несе керiвництво ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. § 3. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми висловлюємо немодифiковану думку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi у виглядi немодифiкованого аудиторського висновку (складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi). Немодифiкована аудиторська думка ґрунтується на наступному: 1. Активи До облiкової полiтики Товариства в частинi облiку активiв було внесено змiни з 01.04.2011 р. стосовно вiдмови вiд використання при розрахунку амортизацiї необоротних активiв податкового методу та впровадження прямолiнiйного методу розрахунку зносу (амортизацiї). Внесення змiн в облiкову полiтику зумовлено змiнами, що вiдбулися на законодавчому рiвнi: введенням в дiю Податкового кодексу України та вiдповiдно вiдмiною Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств”, а також змiнами внесеними до П(С)БО 7 “Основнi засоби”. Таким чином, Товариство до 01.04.2011 р. використовувало податковий метод розрахунку амортизацiї, а iз зазначеної дати – прямолiнiйний. За станом на 31.12.2011 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року суттєво збiльшилися (на 14,73%) i вiдповiдно складають 387 178,0 тис. грн. Зростання активiв вiдбулося, за рахунок суттєвого збiльшення дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 29 321 тис. грн. (26,34%) та не суттєвого зростання залишку товарiв – 7 740 тис. грн. (96,94%), готової продукцiї – 5 282 тис. грн. (62,40%), незавершеного виробництва – 11 599 тис. грн. (137,14 %) з одночасним не суттєвим зменшенням залишкової вартостi основних засобiв на 4 709 тис. грн. (2,98%) головним чином, за рахунок їх зносу (амортизацiї). Сума нарахованого зносу протягом 2011 р . на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т.ч. тi, що вибули протягом року) склала – 5 096 тис. грн. Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. В 2011 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася. Протягом звiтного року вибуло нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. (в т.ч. знос – 8 тис. грн.) та основних засобiв – 1 314 тис. грн. (в т.ч. знос – 1 279 тис. грн.). Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2011 р. склали 288 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi: - знаходяться в заставi на суму 43 511 тис. грн., що становить 11,24% вартостi загальних активiв Товариства; - повнiстю амортизованi основнi засоби на суму 3 782 тис. грн. або 0,98% вартостi загальних активiв Товариства; - переданi в оперативну оренду – 1 992 тис. грн. (в т.ч. знос – 1 269 тис. грн.). Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму 34 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю. Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО. У складi запасiв Товариства числяться активи, якi переданi на комiсiю на суму 2 691 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) наявна суттєва заборгованiсть iз строком не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму 63 394 тис. грн. або 16,37% вартостi загальних активiв Товариства, суттєва заборгованiсть iз строком не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму 56 534 тис. грн. (14,60%), а також, в числi загальної дебiторської заборгованостi – суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами у сумi 63 983 тис. грн. або 16,53%. Найбiльшими дебiторами Товариства заборгованiсть яких перевищує 12 мiсяцiв є ТОВ “ТД Альтаiр” та ТОВ “Лоджистiк Сервiс”. Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв за винятком обставин викладених вище подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Станом на 31.12.2011 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року суттєво зросли до рiвня 306 714,0 тис. грн., тобто на 57 881 тис. грн. або 23,26%. Зростання зобов’язань вiдбулося, головним чином, за рахунок суттєвого збiльшення кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 58 506,0 тис. грн., тобто на 38,38%. У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 470 ф. 1 “Баланс”) вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов'язань (р. 610 ф. 1 “Баланс”) – зобов'язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу тощо. В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 66 199 тис. грн. або 21,58%. Протягом 2011 р. Товариство нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 874 тис. грн., яке було повнiстю використано у звiтному роцi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капiтал Станом на 31.12.2011 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 80 464 тис. грн., з яких - статутний капiтал – 48 710 тис. грн., iнший додатковий капiтал – 190 327,0 тис. грн., непокритий збиток – 158 573,0 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку. Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi у поточному роцi. Зазначене спричинило до суттєвого зростання чистого збитку на одну акцiю на 64,42% i становить -0,04193 грн. У складi iншого додаткового капiталу Товариства числиться дооцiнка активiв, а також вартiсть об’єктiв (об'єкти цивiльної оборони населення), що не ввiйшли в приватизацiю майнового комплексу. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. 5. Прибуток (збитки) Чистий збиток за звiтний перiод складає 8 170,0 тис. грн. За 2011 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 69 369,0 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi. У складi доходiв Товариства наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 252 тис. грн. Доходи Товариства вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць склали – 192 тис. грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 77 539,0 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати та витрати на оплату працi. Витрати Товариства на операцiйну оренду активiв вiд пов’язаної особи ТОВ “Лоджистiк Сервiс”, що являється акцiонером «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» складають 1 963 тис. грн. Для оцiнки орендної плати пов'язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг. У складi iнших операцiйних витрат (р. 090 ф. 2 “Звiт про фiнансовi результати”) найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 2 020 тис. грн., курсовi рiзницi вiд операцiй з iноземною валютою – 358 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих запасiв – 104 тис. грн. Товариство являлося у 2011 роцi платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 23% (до 01.04.2011 р. – 25%) та вiдповiдно до виду дiяльностi i п. 17 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ має право на застосування пiльгової ставки у виглядi звiльнення вiд оподаткування податком на прибуток з 01.01.2011 р. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 6. Фiнансовий стан Показники фiнансового стану Товариства на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними: Показники Розрахункове значення Фактичне значення за 2011 р. Фактичне значення за 2010 р. 1 2 3 4 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) 0,25 min 0,5 max 0,0001 0,0001 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) 1,0 min 2,0 max 0,7519 0,7000 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) 0,5 min 0,2078 0,2627 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4) 0,5 min 1,0 max 3,8118 2,8073 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) 0 min -0,0225 -0,0379 — Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй. Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5. Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв. На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0001, що характеризується незадовiльно (“1”). В порiвняннi з минулим роком показник не змiнився. - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги. Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0. Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть. На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,7519, що характеризується добре (“3”). В порiняннi з попереднiм роком спостерiгається незначна змiна показника. - Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами. На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,2078, що характеризується незадовiльно (“1”). Порiвняно з минулорiчним показником (0,2627), коефiцiєнт фiнансової стiйкостi у цьому роцi погiршився. - Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4). Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства. Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0. Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом. На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить 3,8118, що характеризується незадовiльно (“1”). В минулому роцi аналогiчний показник становив 2,8073, це означає, що вiдбулось погiршення коефiцiєнта фiнансування. – Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5). Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А, де По - операцiйний прибуток; А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал. Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0. Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв. У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу. На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0225, що характеризується незадовiльно (“1”). В порiвняннi з минулорiчним показником рентабельностi (-0,0379) ми спостерiгаємо не значне покращення. - Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв). Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану. На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний. 7. Iнша iнформацiя 7.1. На протязi 2011 року випуск цiнних паперiв, якi вiдповiдно до законодавства України потребують забезпечення, Товариством не проводився. 7.2. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 7.3. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має зобов'язань перед власниками емiтованих ним боргових та iпотечних цiнних паперiв. 7.5. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 7.6. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено. 7.7. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя Товариства. Обов’язки iз виконання завдань внутрiшнього аудиту покладено на внутрiшнього ревiзора. 7.8. Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») вважаємо, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 8. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 8.1. У звiтному роцi вiдбулася змiна у складi посадових осiб Товариства: членом правлiння Товариства та одночасно директором з виробництва призначено Савоську М. Ф. замiсть Тимчишина В. С. Iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не здiйснювалось. 9. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначено вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. § 4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит” Код ЄДРПОУ 21141644 Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 р. за № 222/3 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням ДКЦПФР Внесено в Реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, на пiдставi рiшення ДКЦПФР України вiд 29.03.2011 № 322 Керiвник Лучко Михайло Романович Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2013 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 26 березня 2008 р. за № 188/2. Контактний телефон (0352) 43-23-23 § 5. ЗАКЛЮЧНИЙ Фiнансова звiтнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає його фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2011 рiк, вiдповiдає облiковiй полiтицi Товариства, Нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства України. Аудиторська перевiрка повного комплекту фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» проводилася вiдповiдно до Договору № б/н вiд 13.03.2012 р. у перiод з 13.03.2012 р. по 16.04.2012 р. Директор - аудитор _____________________ /Лучко М. Р./ м. Тернопiль, 17.04.2012 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ВАТ " Текстерно " - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин. В 2011 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 1144,3 тонн, тканин готових, 3850,6 тис.п.м. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 20508 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi та жiночi, сорочки нiчнi, халати, сарафани та iнший одяг, пошито рукавиць робочих 1513 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 10365 Гкал, в тому числi стороннiм споживачам 24 Гкал. Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 62039,6 тис.грн. Сезоних робiт на об"єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають. ВАТ " Текстерно " реалiзує свою продукцiю як на внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. А на зовнiшньому ринку охоплює такi країни як: Польша, Латвiя, Хорватiя. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо , телебаченi та пресi. Участь у республiканських та мiжнародних виставках продукцiї провiдних хiмiчних фiрм Європи дозволяє ВАТ "Текстерно" проводити вiдповiднi технологчнi роботи на рiвнi дiлового партнерства, а на мiжнародних виставках устаткування для текстилю в Барселонi та Мюнхенi i щорiчних виставках " Домашнiй текстиль" у Франкфуртi - на -Майнi обирати обладнання з найкращими технiчними характеристиками в питаннях маловiдходних ресурсозберiгаючих технологiй. Одним iз ризикiв дiяльностi емiтента є iмпорт в Україну бавовняних тканин. Сировиною для виготовлення тканин є середньоволокниста бавовна 4-5 типiв 1, 2 сортiв. Бавовна поступає з країн Середньої Азiї, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану. Бавовна купляється по свiтових цiнах, якi формуються на Лiверпульськiй бiржi, цiни мають тенденцiю до зростання. Як i решта галузей промислового комплексу України, легка промисловiсть 2011 рiк працювала за скрутних економiчних умов, спричинених нестабiльною фiнансовою ситуацiєю а також системними проблемами галузi. Легка промисловiсть потерпає вiд недосконалої економiчної полiтики, яка призвела до дискримiнацiї нацiонального товаровиробника i неухильного витиснення з внутрiшнього ринку вiтчизняної продукцiї. Через загальну непрозорiсть ринку неврегульованiсть iмпорту, обсяги якого щорiчно збiльшуються та не рiвнi умови конкуренцiї, тканина бавовняна iмпортується в Україну в таких обсягах, що це спричиняє серйозну шкоду для вiтчизняних пiдприємств легкої промисловостi, обсяги виробництва якої зменшуються. Ведуча роль в обсязi виготовлених тканин належить ВАТ " Текстерно ", як єдиному виробнику бавовняних тканин. Стратегiя розвитку ВАТ " Текстерно " полягає в удосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї, постiйному оновленi асортименту та дизайну тканин. Проводиться оновлення обладнання ткацького виробництва - оснащення його новою технологiчною оснасткою, зношених деталей та механiзмiв. В планах замiна старого ткацького обладнання та обладнання пiдготовчої дiльницi ткацького цеху на нове прогресивне обладнання передових фiрм - виробникiв. Основними постачальниками матерiалiв, якi використовуються у виробництвi є ТОВ " ТД Юрпак", що постачає плiвку полiетеленову, ПП Пирiг - гiльзи, ТОВ " Iнтер - Синтез " - перекись, ПП " Свiтлохiм" - соду каустичну.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останi п"ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 578647,32 грн. Згiдно плану реструктуризацiї ВАТ " Текстерно " за останнi п"ять рокiв були вiдчуженi наступнi об"єкти: теплицi , надземний склад бертолетової солi, частину пiдвального примiщення по проспекту Злуки, 25, частину примiщення зарядної станцiї. Товариство суттєвих iнвестицiй та придбання основних засобiв не планує.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 153115 тис.грн., машини та обладнання - 1592,0 тис.грн., трансортнi засоби -98 тис.грн., iншi основнi засоби - 292 тис.грн. ВАТ " Текстерно " має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Ступiнь використання виробничих потужностей за 2011рiк склав 20,3 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi. Товариство на протязi 2011 року не проводило робiт з капiтального будiвництва. Проводилася реконструкцiя ткацьких станкiв за рахунок власних коштiв. Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2011року на об"єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. Загальна кiлькiсть речовин, що викидалась в атмосферне повiтря, за 2011 рiк, згiдно звiту " 2 - ТП - повiтря " становить - 7,602 т. Основний валовий викид забруднюючих речовин утворюється вiд спаленого природного газу, який використовується при роботi обладнання обробного виробництва та для котельнi. Найбiльшi об "єми забруднюючих речовин склали: - сполуки азоту - 2,623 т., - оксид вуглецю - 4, 521 т. - пил бавовняний - 0,837 т. Iншi забруднюючi речовини видiляються в незначних кiлькостях. На пiдприємствi нараховується 17 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки. Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть об"єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних учасникiв внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; значне податкове навантаження на фонд оплати працi; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною, яка iмпортується. При тому, що в усьому свiтi спостерiгається тенденцiя до подорожчання бавовни ( у 4 - 5 разiв ), залишається проблема забезпечення пiдприємства сировиною.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного перiоду на ВАТ " Текстерно " штрафи за порушення чинного законодавства не нараховувалися.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2011 роцi освоєно капiтальних вкладень на суму 288 тис.грн., в тому числi на придбання машин та обладнання - 152 тис.грн., iншi необоротнi матерiальнi активи - 8 тис.грн., витрати пов"язанi з полiпшенням об"єкта ( капiтальний ремонт ) - 128 тис.грн. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 80464 тис.грн., що перевищує суму статутного капiталу на 31754 тис.грн. i не суперечить вимогам Цивiльного Кодексу України. За 2011 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 78855 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 65652 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 3661 тис.грн. Iншi доходи - 56 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 8170 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2011 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 153115 тис.грн., власний капiтал 80464 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi 0,2078, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов"язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт лiквiдностi в товариствi становить 0,7519, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має. Державних замовлень протягом 2011 року не було.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:" Pulera", " Clariant", " СНТ " . Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. В 2011 роцi впроваджено 22 одиницi нової продукцiї. Розширюється спiвпраця з передовими фiрмами, виробниками обладнання, хiмiкатiв та допомiжних матерiалiв для постiйного покращення якостi вибiлених, гладкофарбованих та набивних тканин.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи, якi були розглянутi на протязi 2011 року.

Дата вiдкриття провадження: 04.07.2011р. Справа № 2-а -1970/1911/11

Позивач: ВАТ " Текстерно ", вiдповiдач: УПФУ в м. Тернополi.

Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування рiшеня.

Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд. Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд.

Поточний стан розгляду: 25.07.2011р. ВАТ " Текстерно " подана апеляцiйна скарга за № 8/138-595 до Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду.

Дата вiдкриття провадження: 25.03.2011р., справа № 2-а-1970/953/11

Позивач: ВАТ " Текстерно ". Вiдповiдач: Тернопiльська мiська санiтарно - епiдемiологiчна станцiя.

Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування постанови.

Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд. Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд.

Поточний стан розгляду: Ухвалою вiд 24.01.12 р. Вищим Адмiнiстративним судом України вiдкрито касацiйне провадження.

Дата вiдкриття провадження: 04.08.2011р., справа № 2-а-1970/2272/11

Позивач: ВАТ ТОДПI. Вiдповiдач: ВАТ " Текстерно".

Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi.

Суд, який розглядав справу: Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд.

Поточний стан розгляду: ВАТ "Текстерно" 19.09.11р. подана апеляцiйна скарга № 8/165-638 до Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду.

Дата вiдкриття провадження: 29.12.2011р.

Позивач: ПАТ "Банк Форум". Вiдповiдач: ВАТ "Текстерно" Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi.

Суд, який розглядав справу: Господарський суд м. Києва.

Поточний стан розгляду: Знаходиться в провадженнi Господарського суду мiста Києва.

Дата вiдкриття провадження: 23.02.2011 р., справа № 12/58

Позивач: ВАТ " Текстерно ". Вiдповiдач: ТОВ " Оператор електронної реєстрацiї та звiтностi". Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення безпiдставно набутих коштiв.

Суд, який розглядав справу: Господарський суд мiста Києва, Київський апеляцiйний ВГСУ. Поточний стан розгляду: ВГСУ Ухвалою вiд 15.12.2011р. касацiйну скаргу ТОВ " Оператор електронної реєстрацiї та звiтностi " повернув без розгляду.

Дата вiдкриття провадження: 05.04.2011р. Позивач: Iванiйчук А.Я. ".

Вiдповiдач: ВАТ " Текстерно" i УПФ України в Тернопiльськiй обл.

Змiст та розмiр позовних вимог: Зобов"язання призначення пенсiї по вiку на пiльгових умовах. Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд.

Поточний стан розгляду: Постановою Тернопiльського мiськрацонного суду вiд 30.05.11р. у задоволеннi позову вiдмовлено.

Дата вiдкритя провадження: 17.10.2011р.

Позивач: Пелешок Г.Г. Вiдповiдач: ВАТ " Текстерно ".

Змiст та розмiр позовних вимог: Зобов"язання ВАТ " Текстерно " зарахувати Пелешок Г.Г. час вiдпустки у зв"язку вагiтнiстю i пологами до стажу роботи за спецiальнiстю.

Суд, який розглядав справу: Тернопiльський мiськрайонний суд.

Поточний стан розгляду: 28.10.2011р. позивачем подана заява про залишення позовної заяви без розгляду i провадження було закрите.

Дата вiдкритя провадження: 11.08.2008р., справа № 18/1-2856

Позивач: Бойко М.М. Вiдповiдач: ВАТ " Текстерно ".

Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання частково недiйсним Статуту ВАТ " Текстерно " та спонукання до дiй.

Суд, який розглядав справу: господарський суд Тернопiльської областi, Львiвський апеляцiйний господарський суд, Вищий господарський суд України, господарський суд м.Києва, Київський апеляцiйний господарський суд.

Поточний стан розгляду: знаходиться в провадженнi Київського апеляцiйного господарського суду.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Рiчний звiт за 2011 рiк був розмiщений у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї та на сторiнцi http//www.texterno.com/ua в мережi iнтернет 19.04.2012 року i опублiкований у № 74 Бюлетень. Цiннi папери України 23 .04.2012 року.

Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно " за останнi три роки.

 

Показники

Одиниця вимiру

2009

2010

2011

Перероблено бавовняного волокна

тн.

1694,7

1050,3

1267,0

Вироблено прядива бавовняного

тн.

1580.1

959,0

1144,3

Вироблено тканин готових

т.п.м.

6254.2

3334,4

3850,6

Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг )

( в оптових цiнах )

тис.грн.

64840,6

40177.0

62039,6

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв

осiб

1180

1095

1006

Фонд оплати працi , всього

тис.грн.

11060,3

9105,6

10874

Середньомiсячна зарплата всього персоналу

грн.

781

693

900,8

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 10.06.2011р. ( протокол № 80) призначено членом правлiння товариства Савоську Марину Францiвну, у зв"язку iз звiльненням члена правлiння; паспорт АВ 2139184, виданий 24.11.2008 р. Барановичським МВВС, Брестської обл., посадову особу призначено на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

157824.000

153115.000

0.000

0.000

157824.000

153115.000

будівлі та споруди

155460.000

151133.000

0.000

0.000

155460.000

151133.000

машини та обладнання

1991.000

1592.000

0.000

0.000

1991.000

1592.000

транспортні засоби

32.000

98.000

0.000

0.000

32.000

98.000

інші

341.000

292.000

0.000

0.000

341.000

292.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

157824.000

153115.000

0.000

0.000

157824.000

153115.000

Опис

Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить: - будiвлi та споруди - 385701 тис.грн., сума зносу - 234568 тис.грн., ступiнь зносу - 60,8% , ступiнь придатностi - 39,2%; - машини та обладнання - 18712 тис.грн., сума зносу - 17120 тис.грн., ступiнь зносу - 91,5% , ступiнь придатностi - 8,5%. - транспортнi засоби - 1103 тис.грн., сума зносу - 1005 тис.грн., ступiнь зносу - 91,1%, ступiнь придатностi- 8,9%. - iншi - 2289 тис.грн., сума зносу - 1997 тис.грн., ступiнь зносу - 87,2%, ступiнь придатностi - 12,8%. Термiни та умови користування основних засобiв ( за основними групами ) : - основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об"єктiв основних засобiв За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально - вiдповiдальнi особи. Змiни у залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок нарахування амортизацiї. Обмеження на використання майна станом на 31.12.2011 року. Майно ВАТ " Текстерно ", що передано пiд заставу: - прядильне виробництво 16804429 грн. - обробне виробництво 13804950 грн. - адмiнiстративний корпус 577929 грн. - допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн. - допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн. - будiвля головного корпусу 11105701 грн. Всього: 43511818 грн

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

80464.000

88638.000

Статутний капітал (тис. грн.)

48710.000

48710.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

48710.000

48710.000

Опис

Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить31754 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 31754 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримується.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

34301.000

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковi кредити банку

30.08.1995

4483.000

10.000000000000

29.07.1998

Довгостроковi кредити банку

01.07.1998

29818.000

4.500000000000

05.12.2022

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

13399.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

259014.000

X

X

Усього зобов'язань

X

306714.000

X

X

Опис:

д/н

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

3850,6 тис.п.м.

59377.80

95.70

4864.1 тис.п.м.

64499.35

98.24

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

43.54

2

Матерiальнi витрати

35.06

3

Витрати на оплату працi

10.25

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

06.04.2012

06.04.2012

Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Мандатна комiсiя призначена правлiнням

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв останiх три роки не скликалися.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

1

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Не має.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Не має.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Не має.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Так

10

Інше(запишіть): Не має.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

3

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом останiх трьох рокiв аудитора не змiнювали.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Окрiм Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi в минулому роцi не проводилися.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): Нi

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiїх тьох рокiв товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Не має.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання " Текстерно "

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

 

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за КОДУ

д/н

Вид економічної діяльності

Прядiння бавовняних волокон

за КВЕД

17.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Україна, Тернопiльська обл. д/н 46010 Тернопiль, Текстильна,18

Середня кількість працівників

1006

 

Баланс станом на 31.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

7

7

- первісна вартість

011

13

13

- накопичена амортизація

012

( 6 )

( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

2098

1972

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

157824

153115

- первісна вартість

031

408705

407805

- знос

032

( 250881 )

( 254690 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

34

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

27640

27640

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

187603

182768

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

13428

14014

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

8458

20057

Готова продукція

130

8465

13747

Товари

140

7984

15724

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

111308

140629

- первісна вартість

161

111308

140629

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

1

- за виданими авансами

180

12

14

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

184

187

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

23

34

- у т.ч. в касі

231

4

15

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

149862

204407

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

337471

387178

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

48710

48710

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

190331

190327

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-150403

-158573

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

88638

80464

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

29714

29818

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

5018

5036

Усього за розділом III

480

34732

34854

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

4482

4483

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

152455

210961

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

192

457

- з бюджетом

550

12101

13273

- з позабюджетних платежів

560

126

126

- зі страхування

570

18346

18785

- з оплати праці

580

755

921

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

25644

22854

Усього за розділом IV

620

214101

271860

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

337471

387178

 

Примітки

Дебiторська заборгованiсть за товари. роботи, послуги становить 140629 тис. грн. До виробничих запасiв входить: - сировина ( бавовна, прядиво ); - матерiали ( хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали ); - паливо ( масло, бензин ); - запаснi частини; - малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

78855

61618

Податок на додану вартість

015

13142

10270

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 61 )

( 28 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

65652

51320

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 64133 )

( 50566 )

Валовий:

- прибуток

050

1519

754

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

3661

1772

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 7073 )

( 6713 )

Витрати на збут

080

( 1757 )

( 1822 )

Інші операційні витрати

090

( 3465 )

( 6127 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 7115 )

( 12136 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

56

607

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 998 )

( 1074 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 113 )

( 80 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 8170 )

( 12683 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 8170 )

( 12683 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 8170 )

( 12683 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

63091

29290

Витрати на оплату праці

240

10957

9194

Відрахування на соціальні заходи

250

4030

3376

Амортизація

260

5096

8444

Інші операційни витрати

270

8526

6461

Разом

280

91700

56765

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.04193000

-0.06509000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.04193000

-0.06509000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Рядок 300 ( Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ) та рядок 310 ( Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ) поле не заповнене у зв"язкуз тим, що кiлькiсть акцiй емiтента перевишує кiлькiсть знакiв поля. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ( за звiтний перiод ) та ( за попереднiй перiод ) становить 194838080 штук. скоригована кiлькiсть простих акцiй ( за звiтний перiод ) та за ( попереднiй перiод ) становить 194838080 штук. Iншi операцiйнi доходи становлять 3661 тис.грн., в тому числi: дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1649 тис. грн., дохiд вiд операцiйної оренди 252 тис.грн., дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 192 тис. грн., iншi доходи 1568 тис.грн.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

49347

45556

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

1060

387

Повернення авансів

030

0

721

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

150

1

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

98

20

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 33763 )

( 31950 )

Авансів

095

( 333 )

( 1177 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 56 )

Працівникам

105

( 8042 )

( 6240 )

Витрат на відрядження

110

( 443 )

( 393 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 2233 )

( 3035 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 3982 )

( 3534 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1114 )

( 98 )

Цільових внесків

140

( 468 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 275 )

( 191 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2

11

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

2

11

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

9

4

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 28 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

9

-24

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

9

-24

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

11

-13

Залишок коштів на початок року

410

23

36

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

34

23

 

Примітки

Протягом 2011 року надiйшло основних фондiв 414 тис.грн. В тому числi: машини i обладнання - 47 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiали - 8.0 тис.грн.; iншi основнi засоби - 28 тис.грн.; передавальнi пристрої - 331 тис.грн.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

48710

0

0

190331

0

-150403

0

0

88638

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

48710

0

0

190331

0

-150403

0

0

88638

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-8170

0

0

-8170

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

-4

0

0

0

0

-4

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-4

0

-8170

0

0

-8174

Залишок на кінець року

300

48710

0

0

190327

0

-158573

0

0

80464

 

Примітки

Iнший додатковий капiтал становить: 190327 тис.грн. В тому числi: - iндексацiя основних фондiв 53014 тис.грн.; - дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.; - дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.; - об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

13

6

8

0

0

8

8

8

0

0

0

13

6

Разом

080

13

6

8

0

0

8

8

8

0

0

0

13

6

Гудвіл

090

27640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27640

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

385870

230410

331

0

0

499

476

4634

0

-1

0

385701

234568

0

0

1992

1269

Машини та обладнання

130

19467

17476

47

0

0

728

720

364

0

-74

0

18712

17120

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

1036

1004

0

0

0

7

6

7

0

74

0

1103

1005

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

642

582

0

0

0

9

9

14

0

1

0

634

587

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

1517

1318

28

0

0

66

63

63

0

0

0

1479

1318

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

172

90

8

0

0

5

5

6

0

0

0

175

91

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

408705

250881

414

0

0

1314

1279

5088

0

0

0

407805

254690

0

0

1992

1269

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

43511

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

3782

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

92453

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

1876

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

280

94

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

8

2

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

288

1972

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

34

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

34

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

34

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

252

63

Операційна курсова різниця

450

192

358

Реалізація інших оборотних активів

460

1649

104

Штрафи, пені, неустойки

470

1558

7

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

10

2933

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

25

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

998

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

113

Інші доходи і витрати

630

56

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

15

Поточний рахунок у банку

650

9

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

10

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

34

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

874

0

874

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

874

0

874

0

0

0

 

VIII. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

7192

0

8

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

49

0

0

Тара і тарні матеріали

830

8

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

6685

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

80

0

0

Незавершене виробництво

890

20057

0

0

Готова продукція

900

13747

0

0

Товари

910

15724

0

13

Разом

920

63542

0

21

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

60851

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

2691

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

140629

20867

56534

63228

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

187

21

0

166

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

10

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

63983

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

1

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

5096

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0


XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Дубiвка Любов Богданiвна