Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м.Тернопiль, Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці htttp// www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Iнформацiя щодо складання фiнансової звiтностi ємiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт простан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй , виконання зобов"язань, за якими забезпечене об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 329410
Дата державної реєстрації 29.04.1996
Місцезнаходження 46010, м.Тернопiль, Текстильна, 18
Статутний капітал (грн.) 48709520.00
Чисельність працівників (чол.) 991
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 17.11.0 Прядiння бавовняних волокон, 17.21.0 Виробництво бавовняних тканин, 17.30.0 Оброблення тканин та нетканих виробiв
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства
Посадові особи емітента Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ "Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 24 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 31 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Дубiвка Любов Богданiвна. Рiк нарожження 1955, освiта вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв. Найменавання пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно"- директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна.Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об"єднання - головний iнженер об"єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Стахiв Петро Григорович. Рiк народження 1953, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - економiст нормувальник. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки.Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - зам. начальника ВПiЗ. Член Ревiзiйної комiсiї Базар Валентина Миколоївна. Рiк народження 1947, освiта середньотехнiчна, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - економiст.
Засновники емітента ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 121/19/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 194838080
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 48709521
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 279-12-49
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Планета- Брок"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19034102
Місцезнаходження 04053, м. Київ, Кудрявський узвiз, 7
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №581175
Дата видачі ліцензії 14.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 495-33-17
Факс (044)495-33-18
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис ТОВ "Планета-Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е/12-02 вiд 26.01.2012 року.

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Чистий збиток на 31.03.2012 року становить 3157 тис.грн. Усього активiв балансу 402981тис.грн. Основнi засоби 152092тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34тис.грн. Запаси 72113тис.грн. Сума дебiторської заборгованостi 148441тис.грн. Нерозпридiлений прибуток ( не покритий збиток) 161730тис.грн. Власний капiтал 77307 тис.грн. Статутний капiтал 48710 тис.грн. Довгостроеовi зобов"язання 34841 тис.грн. Поточнi зобов"язання 290558 тис.грн. Вироблено тканин готових 1628.8 тис.п.м Обсяг реалiзованої продукцiї 1702.8 тис.п.м

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 1628.8 тис.п.м. 22258.60 97.60 1702.8 тис.п.м. 20247.90 86.10

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 38.31
2 Матерiали 34.11
3 Заробiтна плата 11.92
4 Iншi витрати 7.26

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.03.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.11.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 46010 м.Тернопiль Текстильна, 18
Середня кількість працівників 991

Баланс на 31.03.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 7 5
- первісна вартість 011 13 13
- накопичена амортизація 012 6 8
Незавершені капітальні інвестиції 020 1972 2321
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 153115 152092
- первісна вартість 031 407805 407790
- знос 032 254690 255698
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 27640 27640
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 182768 182092
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 14014 14144
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 20057 29306
Готова продукція 130 13747 17406
Товари 140 15724 11257
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 140629 148441
- первісна вартість 161 140629 148441
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 1 1
- за виданими авансами 180 14 116
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 187 201
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 34 15
- у т.ч. в касі 231 15 1
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 204407 220887
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 2
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 387178 402981

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48710 48710
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 190327 190327
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -158573 -161730
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 80464 77307
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 275
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 275
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 29818 29807
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 5036 5034
Усього за розділом III 480 34854 34841
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4483 4483
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 210961 228954
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 457 410
- з бюджетом 550 13273 13483
- з позабюджетних платежів 560 126 126
- зі страхування 570 18785 18931
- з оплати праці 580 921 1279
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22854 22892
Усього за розділом IV 620 271860 290558
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 387178 402981

Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 148441 тис.грн. До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), -малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова К. Є.
Головний бухгалтер Дубiвка Л. Б.

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 28180 15463
Податок на додану вартість 015 4664 2577
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 48
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 23516 12838
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 23291 12598
Валовий прибуток:
- прибуток 050 225 240
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 316 2378
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 2013 1719
Витрати на збут 080 541 466
Інші операційні витрати 090 1150 930
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 3163 497
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 6 22
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 86
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 3157 561
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 3157 561
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 3157 561
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 27052 17711
Витрати на оплату праці 240 4023 2425
Відрахування на соціальні заходи 250 1487 890
Амортизація 260 1025 2041
Інші операційни витрати 270 2187 1744
Разом 280 35774 24811


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 194838080.000 194838080.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 194838080.000 194838080.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.01620000 -0.00288000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.01620000 -0.00288000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 316 тис.грн., в тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 244 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди 53 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 18 тис.грн. - iншi доходи 1 тис.грн.
Керівник Александрова К. Є.
Головний бухгалтер Дубiвка Л. Б.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

д/н