Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Александрова Катерина Євдокимiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.08.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м. Тернопiль,, Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0352-52-58-86 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 13.08.2013
(дата)
2.2. Повідомлення №151 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 14.08.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 14.08.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.08.2013 звільнено Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович МС 298067
06.03.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
0.00810000000
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.08.2013р. (протокол № 90) звiльнено з посади члена правлiння товариства Наконечного Ярослава Васильовича у зв'язку з припиненням трудових вiдносин ( паспорт МС 298067, виданий 06.03.1998, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi); частка в статутному капiталi товариства становить 0.0081%; посаду члена правлiння обiймав 8,5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
13.08.2013 призначено в.о. члена правлiння Пирiг Людмила Всеволодiвна МС 598157
13.10.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
0.00000000000
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.08.2013р. ( протокол № 90) призначено в.о. члена правлiння товариства Пирiг Людмилу Всеволодiвну, у зв"язку iз звiльненням члена правлiння; паспорт МС 598157, виданий 13.10.1999 р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi, акцiями емiтента не володiє.
Посадову особу призначено на строк до переобрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пирiг Людмила Всеволодiвна протягом своєї дiяльностi обiймала посади: санiтарка ФАП с. Залiсся, "Текстерно" (Тернопiльський ХБК): майстер-стажер в апретурний цех, змiнний iнженер обробної фабрики, майстер апретурного цеху обробної фабрики, iнженер - хiмiк обробної фабрики, старший iнженер - хiмiк обробної фабрики, начальник хiмлабораторiї обробної фабрики, старший iнженер-хiмiк хiмлабораторiї обробної фабрики, старший iнженер-хiмiк центральної фабричної лабораторiї обробної фабрики, начальник центральної фабричної лабораторiї обробної фабрики, заступник головного технолога об'єднання, заступник технiчного директора - головний технолог, заступник директора з виробництва по технологiї.