Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.

1.1  Повне найменування емітента:

1.2 Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

1.3 Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306650

1.5 Місцезнаходження:        46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18

1.6 Міжміський код та телефон, факс:        ( 0352 ) 52-58-86,  43-39-78

1.7 Електронна поштова адреса: vvv@texterno.com.ua

1.8 Адреса сторінки в мережі Інтернет:http://www.texterno.com.ua

1.9 Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення          .

Рiшенням Наглядової ради від 29.05.2012р. (протокол № 83) звільнено з посади члена правлiння товариства, Дубівку Любов Богданівну у зв’язку з припиненням  трудових відносин; (паспорт МС 397027, виданий 11.09.1998р. Тернопільським МВ УМВС); частка в статутному капіталі становить 0,0000003%; дану посаду члена правління, головного бухгалтера  обіймала 14 років.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наказом ВАТ Текстерно від 29.05.2012р. № 64-ОС призначено на посаду головного    бухгалтера товариства Яворську Софію Миколаївну.

Рішенням Наглядової ради від 29.05.2012р.(протокол № 83) призначено членом правління Яворську Софію Миколоївну, паспорт МС 420289,  виданий 28.11.1998р.  Тернопільським  МВ УМВС, акціями емітента не володіє.

Посадову особу призначено на строк до переобрання.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Яворська С.М.протягом своєї діяльності обіймала посади: ВАТ “Текстерно“  комірник складу запасних частин – 6 років,  бухгалтер по обліку матеріалів – 4 роки, заступник головного бухгалтера об’єднання  - 14 років.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ВАТ Текстерно                                  К.Є.Александрова