Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю       Александрова Катерина Євдокимiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.01.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, (0352) 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 16.01.2014
(дата)
2.2. Повідомлення 12 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв тафондового ринку" 20.01.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 20.01.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

№ з/п Дата винесення ухвали про санацію емітента Строк санації Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією
1 2 3 4 5
1 16.01.2014 12 Александрова Катерина Євдокимiвна 46000 м. Тернопiль, вул. Чехова, 9/40
Зміст інформації:
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну (мiсце проживання: м. Тернопiль, вул. Чехова, 9/40, поштовий iндекс 46000). Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Станом на 16.01.2013 р. схвалений план санацiї вiдсутнiй. План санацiї буде подано на схвалення вiдповiдно до термiну встановленого чинним законодавством.