Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.

1.1.            Повне найменування емітента:

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

1.2.            Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

1.3.            Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306650

1.4.            Місцезнаходження:  46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18

1.5.      Міжміський код та телефон, факс:   ( 0352 ) 52-58-86,  43-39-78

1.6.      Електронна поштова адреса: vvv@texterno.com.ua

1.7.            Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.texterno.com.ua

1.8.            Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Згідно рішення Ревізійної комісії від 11.02.2013 р. (протокол №1 від 11.02.2013 р.) відбулися зміни в складі посадових осіб. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Ситник Ольгу Олегівну (паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Попередні посади: ВАТ “Текстерно”, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського обліку. Термін призначення: 3 р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

Голова правління К.Є. Александрова підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.