Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.

1.1.            Повне найменування емітента:

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

1.2.            Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

1.3.            Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306650

1.4.            Місцезнаходження:  46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18

1.5.      Міжміський код та телефон, факс:   ( 0352 ) 52-58-86,  43-39-78

1.6.      Електронна поштова адреса: vvv@texterno.com.ua

1.7.            Адреса сторінки в мережі Інтернет:http://www.texterno.com.ua

1.8.            Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Згідно наказу ВАТ “Текстерно” від 28.05.2012р. № 63-ОС звільнена з посади головного бухгалтера товариства Дубівка Любов Богданівна по ст.38 КЗПП України, паспорт МС 397027, виданий 11.09.1998р. Тернопільським МВ УМВС); частка в статутному капіталі становить 0,0000003%; дану посаду обіймала 14 років.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ВАТ Текстерно                                  К.Є.Александрова