Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.02.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.02.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 20.02.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi ) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 329410
3.3. Дата державної реєстрації 29.04.1996
3.4. Місцезнаходження 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18
3.5. Статутний капітал (грн.) 48709520.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 967
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства
3.11. Посадові особи емітента Член Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось. Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 25 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 32 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 17 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 35 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 27 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Член Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна. Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 35 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975, освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст. Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось.
3.12. Засновники емітента ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 121/19/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 194838080
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 48709521
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма ПIДПРИЄМСТВА
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
6.8. Факс (044) 279-12-49
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.
6.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок"
6.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19034102
6.4. Місцезнаходження 04053 м. Київ, Кудрявський узвiз, 7
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581175
6.6. Дата видачі ліцензії 14.04.2011
6.7. Міжміський код та телефон (044) 206-12-92
6.8. Факс (044) 206-12-93
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 року.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Чистий збиток на 31.12.2012 становить 12101 тис.грн. Усього активiв балансу 415133 тис.грн. Основнi засоби 149091 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн. Запаси 69784 тис.грн. Сума дебiторської заборгованостi 165178 тис.грн. Нерозпридiлений прибуток (не покритий збиток) 170674 тис.грн. Власний капiтал 68338 тис.грн. Статутний капiтал 48710 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання 34868 тис.грн. Поточнi зобов'язання 311927 тис.грн. Вироблено тканин готових 6049,7 тис.пог.м Обсяг реалiзованої продукцiї 5741,8 тис.пог.м

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 6049,7 тис.п.м. 84867.60 98.10 5741,8 тис.п.м. 77833.20 94.58

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина 38.21
2 матерiали 30.68
3 заробiтна плата 13.49
4 знос 4.35
5 iншi витрати 8.25
6 Єдиний соцiальний внесок утриманий iз заробiтної плати 5.02

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 46010 м.Тернопiль вул.Текстильна, 18
Середня кількість працівників 967

Баланс на 31.12.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 7 7
- первісна вартість 011 13 13
- накопичена амортизація 012 6 6
Незавершені капітальні інвестиції 020 1972 2982
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 153115 149091
- первісна вартість 031 407805 407039
- знос 032 254690 257948
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 27640 27640
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 182768 179754
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 14014 15267
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 20057 19201
Готова продукція 130 13747 27731
Товари 140 15724 7585
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 140629 165178
- первісна вартість 161 140629 165178
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 1 2
- за виданими авансами 180 14 61
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 187 253
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 34 77
- у т.ч. в касі 231 15 1
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 204407 235355
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 21
Баланс 280 387178 415133

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48710 48710
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 190327 190302
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -158573 -170674
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 80464 68338
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 29818 29830
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 5036 5038
Усього за розділом III 480 34854 34868
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4483 4484
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 210961 248588
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 457 467
- з бюджетом 550 13273 14723
- з позабюджетних платежів 560 126 126
- зі страхування 570 18785 18346
- з оплати праці 580 921 1409
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22854 23784
Усього за розділом IV 620 271860 311927
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 387178 415133

Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 165178 тис.грн. До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 98551 78855
Податок на додану вартість 015 16257 13142
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 61
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 82294 65652
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 81380 64133
Валовий прибуток:
- прибуток 050 914 1519
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 1026 3661
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 7849 7073
Витрати на збут 080 2165 1757
Інші операційні витрати 090 3128 3465
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 11202 7115
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 46 56
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 915 998
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 30 113
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 12101 8170
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3346 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 3346 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 12101 8170
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 12101 8170
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 72146 63091
Витрати на оплату праці 240 14730 10957
Відрахування на соціальні заходи 250 5460 4030
Амортизація 260 4085 5096
Інші операційни витрати 270 17096 8526
Разом 280 113517 91700
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 194838080.000 194838080.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 194838080.000 194838080.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.06211000 0.04193000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.06211000 0.04193000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 1026 тис.грн., в тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 742тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди 232 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 19 тис.грн. - iншi доходи 33 тис.грн.
Керівник Александрова Катерина Євдокимiвна
Головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.