Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.02.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.02.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 13.02.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Iнформацiя щодо складання фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi ) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 329410
Дата державної реєстрації 29.04.1996
Місцезнаходження 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18
Статутний капітал (грн.) 48709520.00
Чисельність працівників (чол.) 1006
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 17.11.0 Прядiння бавовняних волокон, 17.21.0 Виробництво бавовняних тканин, 17.30.0 Оброблення тканин та нетканих виробiв
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства
Посадові особи емітента Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 24 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 31 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Дубiвка Любов Богданiвна. Рiк народження 1955, освiта вища, стаж креiвної роботи 28 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савосько Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Стахiв Петро Григорович. Рiк народження 1953, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - економiст-нормувальник. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - зам. начальника ВП i З. Член Ревiзiйної комiсiї Базар Валентина Миколаївна. Рiк народження 1947, освiта середньотехнiчна, стаж керiвної вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - економiст.
Засновники емітента ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 121/19/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Тернопiльське Територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 194838080
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 48709521
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ " Iнвестофiс"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33302450
Місцезнаходження м. Київ, вул. Кудрявський узвiз 7, офiс 201
Номер ліцензії на цей вид діяльності АГ № 572051
Дата видачі ліцензії 24.12.2010
Міжміський код та телефон (44) 495-33-17
Факс (044) 495-33-18
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис ТОВ " Iнвестофiс" здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, згiдно договору № 01/42 вiд 12 грудня 2005 року. Послугами iнших юридичних осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери у депозитарнiй системi України товариство не користується.

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Чистий збиток на 31.12.2011 становить 8170 тис.грн. Усього активiв балансу 387178 тис.грн. Основнi засоби 153115 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн. Запаси 63542 тис.грн. Сума дебiторської заборгованостi 140629 тис.грн. Нерозпридiлений прибуток (не покритий збиток) 158573 тис.грн. Власний капiтал 80464 тис.грн. Статутний капiтал 48710 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання 34854 тис.грн. Поточнi зобов'язання 271861 тис.грн. Вироблено тканин готових 3850,6 тис.пог.м Обсяг реалiзованої продукцiї 4864,1 тис.пог.м

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 3850.6 тис.п.м. 59377.80 95.70 4864.1 тис.п.м. 64499.35 98.24

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 43.54
2 Матерiальнi витрати 35.06
3 Витрати на оплату працi 10.25

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.11.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 46010 м.Тернопiль вул.Текстильна, 18

Баланс на 31.12.2011

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 7 7
- первісна вартість 011 13 13
- накопичена амортизація 012 6 6
Незавершені капітальні інвестиції 020 2098 1972
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 157824 153115
- первісна вартість 031 408705 407805
- знос 032 250881 254690
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 27640 27640
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 187603 182768
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 13428 14014
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 8458 20057
Готова продукція 130 8465 13747
Товари 140 7984 15724
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 111308 140629
- первісна вартість 161 111308 140629
- резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 1
- за виданими авансами 180 12 14
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 184 187
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 23 34
- у т.ч. в касі 231 4 15
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 149862 204407
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 337471 387178

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48710 48710
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 190331 190327
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -150403 -158573
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 88638 80464
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 29714 29818
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 5018 5036
Усього за розділом III 480 34732 34854
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4482 4483
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 152455 210961
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 192 457
- з бюджетом 550 12101 13273
- з позабюджетних платежів 560 126 126
- зі страхування 570 18346 18785
- з оплати праці 580 755 921
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 25644 22854
Усього за розділом IV 620 214101 271860
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 337471 387178

Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 140629 тис.грн. До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Голова правлiння К.Є.Александрова
Головний бухгалтер Л.Б.Дубiвка

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 78855 61618
Податок на додану вартість 015 13142 10270
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 61 28
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 65652 51320
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 64133 50566
Загальновиробничі витрати 045 0 0
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1519 754
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 3661 1772
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 7073 6713
Витрати на збут 080 1757 1822
Інші операційні витрати 090 3465 6127
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 7115 12136
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 56 607
Фінансові витрати 140 998 1074
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 113 80
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 8170 12683
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 8170 12683
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 8170 12683
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 63091 29290
Витрати на оплату праці 240 10957 9194
Відрахування на соціальні заходи 250 4030 3376
Амортизація 260 5096 8444
Інші операційни витрати 270 8526 6461
Разом 280 91700 56765


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 194838080.000 194838080.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 194838080.000 194838080.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.04193000 -0.06509000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.04193000 -0.06509000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 3661 тис.грн., в тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1649 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди 252 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 192 тис.грн. - iншi доходи 1568 тис.грн.
Керівник Голова правлiння К.Є.Александрова
Головний бухгалтер Л.Б.Дубiвка

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

д/н