Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00306650
4. Місцезнаходження
46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(0352) 52-58-86 52-58-60

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.texterno.com.ua/ в мережі Інтернет 24.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня у зв'язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня у зв'язку тим, що товариство таких паперiв не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку тим, що товариство не здiйснювало конвертацiю цiнних паперiв.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня у зв'язку тим, що у товариствi вiдсутня посада управителя.
Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя по змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сенртифiкатiв за консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, що вiдбулося протягом звiтного перiоду вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв) вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерськго облiку вiдсутня у зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан суб'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 29.04.1996
4. Територія (область) Тернопільська
5. Статутний капітал (грн) 48709520.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 25.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 762
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво
10. Органи управління підприємства Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Райффайзжен банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) поточний рахунок 26004705990119
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Райффайзжен банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) поточний рахунок 26001383199 $
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва" АЕ 310826 09.11.2013 Головне управлiння Мiндоходiв у Тернопiльськiй областi 25.11.2014
Опис В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Керуючий санацiєю
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Александрова Катерина Євдокимiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС 609115 14.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
4. Рік народження 1948
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Текстерно" - Голова правлiння.
8. Опис Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi
цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках,
передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та
органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план
санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi
розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним
судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно". Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яворська Софiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера.
8. Опис Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Обiймала посади: ВАТ "Текстерно" комiрник скаладу запасних частин, бухгалтер по облiку матерiалiв, заступник головного бухгалтера об"єднання,Стаж керiвної роботи 19 рокiв .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi головного бухгалтера в звiтному перiодi не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення НКЦПФР №2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-70-16 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
9. Опис 01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Тексерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 25196955
4. Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 26
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286544
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 486-63-92, 501-59-19
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013 №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок".
ВАТ "Текстерно" уклало договiр з ТОВ "Регiстрсервiс" про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013 р.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕР АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 21141644
4. Місцезнаходження 46001, м. Тернопiль, вул. СТАРИЙ РИНОК, будинок 3/61
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0378
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (0352) 43-23-23 43-23-23
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
9. Опис Надає послуги щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi товариства.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.09.1998 121/19/1/98 Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000135404 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 194838080 48709520.00 0
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на органiзацiйно- оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було. Додаткового розмiщення цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилось.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 53053 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Довгостроковий 05.12.1998 48327 4.5 05.12.2022
Короткостроковий 30.08.1995 4726 10.0 29.04.1998
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 18698 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 381924 X X
Усього зобов'язань X 400622 X X
Опис: За термiном погашення кредити банку включають в себе: 48327 тис. грн. непогашеної частини боргу довгострокового кредиту та 4726 тис. грн. непогашеної частини боргу короткострокових кредитiв. Iншi зобов'язання включають в себе заборгованiсть за розрахунками зi соцiального страхування; створення резерву вiдпусток; вiдсотки за користування кредитами; кредитну заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнше.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 1206,3 тис.п.м. 20190.8 94.6 1731,6 тис.п.м. 29926.1 97.64

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 33.0
2 Матерiали 35.5
3 Заробiтна плата 14.6
4 Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати на вiдрядження) 8.2
5 Єдиний соцiальний внесок 5.3

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Середня кількість працівників 762
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7 10 7
первісна вартість 1001 13 18 13
накопичена амортизація 1002 6 8 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3947 3947 2982
Основні засоби: 1010 145285 142420 149091
первісна вартість 1011 406985 406952 407039
знос 1012 261700 264532 257948
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 34 31 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 27640 27640 27640
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 176913 174048 179754
II. Оборотні активи
Запаси 1100 62613 59240 69784
Виробничі запаси 1101 14709 14084 15267
Незавершене виробництво 1102 21326 31884 19201
Готова продукція 1103 19567 5955 27731
Товари 1104 7011 7317 7585
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 180151 179516 165178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

100

177

61
з бюджетом 1135 3 4 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 243 214 253
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 26 55 77
Готівка 1166 0 0 1
Рахунки в банках 1167 5 33 61
Витрати майбутніх періодів 1170 3 2 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 499 0
Усього за розділом II 1195 243139 239707 235358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 21
Баланс 1300 420052 413755 415133

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48710 48710 48710
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 190296 190287 190302
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -184718 -225864 -170674
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 54288 13133 68338
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 29830 48327 29830
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5038 8162 5038
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 34868 56489 34868
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 4484 4726 4484
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 266445 273392 248588
за розрахунками з бюджетом 1620 16544 18698 14723
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 16867 13711 18346
за розрахунками з оплати праці 1630 1868 399 1409
за одержаними авансами 1635 384 196 467
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 24304 33011 23910
Усього за розділом IІІ 1695 330896 344133 311927
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 420052 413755 415133

Примітки До виробничих
запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 30650 39600
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 29845 ) ( 38971 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

805

629
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4619 349
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5711 ) ( 5093 )
Витрати на збут 2150 ( 1897 ) ( 1612 )
Інші операційні витрати 2180 ( 39146 ) ( 3808 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 41330 ) ( 9535 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 187 8
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 47 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 41146 ) ( 9574 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 41146 ) ( 9574 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -41146 -9574

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 21994 25755
Витрати на оплату праці 2505 6559 7490
Відрахування на соціальні заходи 2510 2410 2783
Амортизація 2515 3081 3078
Інші операційні витрати 2520 4752 4346
Разом 2550 38796 43452

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080 194838080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.21118 -0.04914
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.21118 -0.04914
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки 0
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

35075

36326
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 96 149
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 520 675
Надходження від повернення авансів 3020 6 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 183 169
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 57 20
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 21278 )

( 23216 )
Праці 3105 ( 5292 ) ( 4933 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6463 ) ( 5161 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1968 ) ( 2915 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1016 ) ( 2120 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 952 ) ( 795 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 817 ) ( 828 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4 ) ( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 100 ) ( 138 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 144 ) ( 153 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -128 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 167 0
необоротних активів 3205 1 50
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 11 ) ( 73 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 157 -23
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 29 -19
Залишок коштів на початок року 3405 26 77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 55 58

Примітки 0
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 48710 0 190296 0 -184718 0 0 54288
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 48710 0 190296 0 -184718 0 0 54288
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -41146 0 0 -41146
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -9 0 0 0 0 -9
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -9 0 -41146 0 0 -41155
Залишок на кінець року 4300 48710 0 190287 0 -225864 0 0 13133

Примітки 0
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, за III квартал 2014 року

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ, а також в значнiй мiрi збiльшення курсової рiзницi за валютними кредитами банкiв.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв не вiдбувалось.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (III квартал 2014 року) не вiдбувалось.
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.
Промiжний звiт (III квартал 2014 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року.
Iнший додатковий капiтал становить: 190287 тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52974 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.

Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 6 тис. грн.
Надiйшло з початку року 11 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тис.грн.
Вибуло з початку року накопичена амортизацiя 5 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 7 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 8 тис.грн.
Гудвiл:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 385588 тис.грн.
Залишок на початок року знос 241463 тис.грн.
Надiйшло з початку року 208 тис.грн
Нараховано амортизацiї з початку року 2710 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385796 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 244173 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2234 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 17991тис.грн.
Залишок на початок року знос 17069 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 201 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 201 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 298 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 17790 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 17166 тис.грн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1081тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 5 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1086 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 683 тис.грн.
Залишок на початок року знос 602 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 24 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 24 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 25 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 659 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 603 тис.грн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1442 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1389 тис.грн.
Надiйшло з початку року 1 тис. грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 10 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 10 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 32 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1433 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1411 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 183 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 95тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 7 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 7 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 4 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 176 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 92 тис.грн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 406985 тис.грн.
Залишок на початок року знос 261700 тис.грн
Надiйшло з початку року 209 тис. грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 242 тис.грн.
Вибуло з початку року знос 242 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 3074тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 406952 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 246532 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2234 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 3920 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1876 тис.грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
З початку року 209 тис.грн.
На кiнець кварталу 2070 тис.грн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1 тис.грн.
Придбання (виготовлення) необоротних матерiальних засобiв:
З початку року 11 тис.грн.
На кiнець кварталу 0 тис.грн.
Разом:
З початку року 220 тис.грн.
На кiнець кварталу 3947 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 31 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 31 тис.грн
Доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 171 тис.грн.
Витрати 155 тис.грн.
Операцiйна курсова рiзниця:
Доходи 4092
Витрати 34981
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 351 тис.грн.
Витрати 18 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 5 тис.грн.
Витрати 3992 тис.грн.
в т.ч. непродуктивнi витрати i втрати 6 тис.грн.
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй:
Доходи 164 тис.грн.
Списання необоротних активiв:
Витрати 3 тис.грн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 23 тис.грн.
Грошовi кошти
Готiвка на кiнець кварталу 0 тис.грн.
Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 33 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу 22 тис.грн.
Разом на кiнець кварталу 55 тис.грн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення з початку року нараховано (створено) 457 тис.грн.
Використано з початку року 954 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу -497 тис.грн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 8143 тис.грн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 54 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 150 тис.грн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 5657 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 80 тис.грн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 31884 тис.грн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 5955 тис.грн.
Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 7317 тис.грн.
Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 59240 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 56633 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2607 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець кварталу 179516 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 36676 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 17839 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 125001 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець кварталу 214 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 34 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 6 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 174 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 100599 тис.грн.
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей:
Визнано заборгованiстю винних осiб з початку року 1 тис.грн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано з початку року 3081 тис.грн.

Керуючий санацiєю Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яварська С. М.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток