Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Александрова К.Є.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.10.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00306650

1.4 Місцезнаходження емітента

46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0352) 52-58-86 43-39-78

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vvv@texterno.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.texterno.com.ua

в мережі Інтернет

24.10.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi ) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А00 № 329410

3.3. Дата державної реєстрації

29.04.1996

3.4. Місцезнаходження

46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18

3.5. Статутний капітал (грн.)

48709520.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

907

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 33 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 18 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Пирiг Людмила Всеволодiвна (протокол №90 вiд 13.08.2013 р.). Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 19 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник директора з виробництва по технологiї. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна. Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи 1 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 36 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975, освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст.

3.12. Засновники емітента

ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.09.1998

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

121/19/1/98

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

194838080

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

48709521

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

6.8. Факс

(044) 279-12-49

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25196955

6.4. Місцезнаходження

01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 26

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АЕ 286544

6.6. Дата видачі ліцензії

08.10.2013

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 486-63-92,

6.8. Факс

501-59-19

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013 №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок".
ВАТ "Текстерно" уклало договiр з ТОВ "Регiстрсервiс" про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013 р.
ТОВ "Планета-Брок" станом на 30.09.2013 р. не здiйснило закриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно", що уноможливило вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно" новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс".


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Чистий збиток на 30.09.2013 становить 9535 тис.грн.
Усього активiв балансу 414745 тис.грн.
Основнi засоби 146216 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн.
Запаси 62587тис.грн.
Сума дебiторської заборгованостi 173781 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (не покритий збиток) -180248тис.грн.
Власний капiтал 58758тис.грн.
Зареєстрований капiтал 48710 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання 34868 тис.грн.
Поточнi зобов'язання 321119 тис.грн.
Вироблено тканин готових 584,1 тис.пог.м
Обсяг реалiзованої продукцiї 2643,4 тис.пог.м


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

637 тис.п.м.

8402.3

96.8

2643,4 тис.п.м.

37853.0

95.6


Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

33.5

2

Матерiали

37.1

3

Заробiтна плата

14.4

4

Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження)

8.4

5

Єдиний соцiальний внесок

5.1


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

Тернопільська

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Оздоблення текстильних виробів

за КВЕД

13.30

Середня кількість працівників

907

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

7

1

7

первісна вартість

1001

13

13

13

накопичена амортизація

1002

6

12

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2982

3947

2982

Основні засоби:

1010

149091

146216

149091

первісна вартість

1011

407039

406962

407039

знос

1012

257948

260746

257948

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

34

34

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

27640

27640

27640

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

179754

177838

179754

II. Оборотні активи

Запаси

1100

69784

62587

69784

Виробничі запаси

1101

15267

14919

15267

Незавершене виробництво

1102

19201

21979

19201

Готова продукція

1103

27731

18575

27731

Товари

1104

7585

7114

7585

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

165178

173781

165178

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


61


234


61

з бюджетом

1135

2

3

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

253

241

253

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

77

58

77

Готівка

1166

1

9

1

Рахунки в банках

1167

61

37

61

Витрати майбутніх періодів

1170

3

3

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

235358

236907

235358

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

21

0

21

Баланс

1300

415133

414745

415133

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

48710

48710

48710

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

190302

190296

190302

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-170674

-180248

-170674

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

68338

58758

68338

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

29830

29830

29830

Інші довгострокові зобов’язання

1515

5038

5038

5038

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

34868

34868

34868

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4484

4484

4484

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

248588

258184

248588

за розрахунками з бюджетом

1620

14723

16270

14723

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

18346

17138

18346

за розрахунками з оплати праці

1630

1409

1310

1409

за одержаними авансами

1635

467

198

467

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

63

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

23910

23472

23910

Усього за розділом IІІ

1695

311927

321119

311927

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

415133

414745

415133

 

Примітки

До виробничих
запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

39600

63351

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 38971 )

( 62658 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


629


693

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

349

793

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5093 )

( 5749 )

Витрати на збут

2150

( 1612 )

( 1588 )

Інші операційні витрати

2180

( 3808 )

( 2478 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 9535 )

( 8329 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

8

33

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 47 )

( 28 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 9574 )

( 8324 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 9574 )

( 8324 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-9574

-8324

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

25755

56294

Витрати на оплату праці

2505

7490

11341

Відрахування на соціальні заходи

2510

2783

4202

Амортизація

2515

3078

3056

Інші операційні витрати

2520

4346

5187

Разом

2550

43452

80080

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

194838080

194838080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

194838080

194838080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.04914

-0.04272

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.04914

-0.04272

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.
У III кварталi 2013 року подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у III кварталi 2013 року вiдсутнi.
Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв не вiдбувалось.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (III квартал 2013 року) не вiдбувалось.
Промiжний звiт (III квартал 2013 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року.

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


36326


53028

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

149

231

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

675

1772

Надходження від повернення авансів

3020

15

23

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

169

209

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

20

73

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 23216 )


( 37101 )

Праці

3105

( 4933 )

( 8240 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5161 )

( 6102 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2915 )

( 2923 )

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

( 2120 )

( 1510 )

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

( 795 )

( 1413 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 828 )

( 287 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6 )

( 400 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 138 )

( 20 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 153 )

( 212 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4

51

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

50

3

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 73 )

( 14 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-23

-11

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-19

40

Залишок коштів на початок року

3405

77

34

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

58

74

 

Примітки

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi
за III квартал 2013 року
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 6 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 6 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 12 тис.грн
Гудвiл:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385559 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 238019 тис.грн.
Надiйшло за квартал 144 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 138 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 105 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 2709 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385565тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 240623 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2202 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18113 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 16806 тис.грн.
Надiйшло за квартал 14 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 134 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 130 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 295 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 17993 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 16971 тис.грн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1103 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1080 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 6 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 5 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1079 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 629 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 590 тис.грн.
Надiйшло за квартал 64 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 8 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 8 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 17 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 685 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 599 тис.грн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1459 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1361 тис.грн.
Надiйшло за квартал 6 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 23 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 22 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 43 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1442 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1382 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 91тис.грн.
Надiйшло за квартал 7 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 3 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 3 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 3 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 179 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 91 тис.грн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 407039 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 257948 тис.грн.
Надiйшло за квартал 235 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 312 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 274 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 3072 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 406962тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 260746 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2202 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
За квартал 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1876 тис.грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
За квартал 1194 тис.грн.
На кiнець кварталу 2070 тис.грн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв:
За квартал 7 тис.грн.
На кiнець кварталу 1тис.грн.
Разом:
За квартал 1201 тис.грн.
На кiнець кварталу 3947 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 34 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 34 тис.грн
Доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 159 тис.грн.
Витрати 140 тис.грн.
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 187 тис.грн.
Витрати 20 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 3 тис.грн.
Витрати 3648 тис.грн.
у т.ч. непродуктивнi витрати i втрати 1 тис.грн.
Списання необоротних активiв:
Витрати 47 тис.грн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 8 тис.грн.
Грошовi кошти
Каса на кiнець кварталу 9 тис.грн.
Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 37 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу 12 тис.грн.
Разом на кiнець кварталу 58 тис.грн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення за звiт. квартал нараховано (створено) 613 тис.грн.
Використано у звiтному кварталi 550 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу 63 тис.грн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 8140 тис.грн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 58 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 150 тис.грн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 6494 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 77 тис.грн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 21979 тис.грн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 18575 тис.грн.
Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 7114 тис.грн.
Товари переоцiнка за квартал (уцiнка) 1 тис.грн.
Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 62587 тис.грн.
Разом переоцiнка за квартал (уцiнка) 1 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 59950 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2637 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець кварталу 173781 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 67215тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 43992 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 62574 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець кварталу 241 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 31 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 49 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 161 тис.грн.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi за квартал 1 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 99458 тис.грн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано за звiтний квартал 3078 тис.грн.

Керівник

К.Є. Александрова

Головний бухгалтер

С.М. Яворська


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3572

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3573

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3574

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3576

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3577

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

48710

0

190302

0

-170674

0

0

68338

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

48710

0

190302

0

-170674

0

0

68338

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-9574

0

0

-9574

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-6

0

0

0

0

-6

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-6

0

-9574

0

0

-9580

Залишок на кінець року

4300

48710

0

190296

0

-180248

0

0

58758

 

Примітки

Iнший додатковий капiтал становить: 190296тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52983 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.

Керівник

К.Є. Александрова

Головний бухгалтер

С.М. Яворська