Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 24.07.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi ) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 329410
3.3. Дата державної реєстрації 29.04.1996
3.4. Місцезнаходження 46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18
3.5. Статутний капітал (грн.) 48709520.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 923
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства.
3.11. Посадові особи емітента Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Засiдання Наглядової ради станом на 01.04.2013 р. не проводилось. Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 33 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 18 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 36 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна. Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи 1 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 36 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975, освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст.
3.12. Засновники емітента ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 121/19/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 194838080
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 48709521
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії 25.05.2011
6.7. Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
6.8. Факс (044) 279-12-49
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.
6.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок"
6.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19034102
6.4. Місцезнаходження 04053 м. Київ, Кудрявський узвiз, 7
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581175
6.6. Дата видачі ліцензії 14.04.2011
6.7. Міжміський код та телефон (044) 206-12-92
6.8. Факс (044) 206-12-93
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 року.
Згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013 №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi зберiгача цiнних паперiв ТОВ "Планета-Брок" у зв'язку закiнченням строку дiї лiцензiй на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Чистий збиток на 30.06.2013 становить 6252 тис.грн.
Усього активiв балансу 417492 тис.грн.
Основнi засоби 147186 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн.
Запаси 67084тис.грн.
Сума дебiторської заборгованостi 171130 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (не покритий збиток) -176926тис.грн.
Власний капiтал 62080тис.грн.
Зареєстрований капiтал 48710 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання 34868 тис.грн.
Поточнi зобов'язання 320544 тис.грн.
Вироблено тканин готових 584,1 тис.пог.м
Обсяг реалiзованої продукцiї 1658,7 тис.пог.м

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 639,4 тис.п.м. 9504.3 90.8 1658,7 тис.п.м. 24648.1 93.97

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 35.0
2 Матерiали 31.5
3 Заробiтна плата 15.8
4 Iншi 8.1
5 Єдиний соцiальний внесок 5.9

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 13.30
Середня кількість працівників 923
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7 3 7
первісна вартість 1001 13 13 13
накопичена амортизація 1002 6 10 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2982 3947 2982
Основні засоби: 1010 149091 147186 149091
первісна вартість 1011 407039 407022 407039
знос 1012 257948 259836 257948
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 34 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 27640 27640 27640
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 179754 178810 179754
II. Оборотні активи
Запаси 1100 69784 67084 69784
Виробничі запаси 1101 15267 15811 15267
Незавершене виробництво 1102 19201 20971 19201
Готова продукція 1103 27731 23623 27731
Товари 1104 7585 6679 7585
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 165178 171130 165178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

61

200

61
з бюджетом 1135 2 2 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 253 249 253
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 77 12 77
Готівка 1166 1 1 1
Рахунки в банках 1167 61 4 61
Витрати майбутніх періодів 1170 3 4 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 235358 238682 235358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 21 0 21
Баланс 1300 415133 417492 415133

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 48710 48710 48710
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 190302 190296 190302
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -170674 -176926 -170674
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 68338 62080 68338
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 29830 29830 29830
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5038 5038 5038
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 34868 34868 34868
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 4484 4484 4484
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 248588 257099 248588
за розрахунками з бюджетом 1620 14723 15931 14723
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 18346 17389 18346
за розрахунками з оплати праці 1630 1409 1580 1409
за одержаними авансами 1635 467 239 467
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 236 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 23910 23586 23910
Усього за розділом IІІ 1695 311927 320544 311927
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 415133 417492 415133

Примітки До виробничих
запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26230 47357
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25816 ) ( 46883 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

414

474
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 217 507
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3604 ) ( 4070 )
Витрати на збут 2150 ( 1019 ) ( 1093 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2260 ) ( 1881 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 6252 ) ( 6063 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 7 26
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 6252 ) ( 6038 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 6252 ) ( 6038 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6252 -6038

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 18006 46277
Витрати на оплату праці 2505 4996 8084
Відрахування на соціальні заходи 2510 1858 2997
Амортизація 2515 2052 2050
Інші операційні витрати 2520 2918 3447
Разом 2550 29830 62855

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 194838080 194838080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194838080 194838080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03209 -0.03099
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03209 -0.03099
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ.
У II кварталi 2013 року подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у I кварталi 2013 року вiдсутнi.
Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв не вiдбувалось.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (I квартал 2013 року) не вiдбувалось.
Промiжний звiт (II квартал 2013 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року.
Керівник Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яворська С.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23790

37878
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 105 209
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 379 1586
Надходження від повернення авансів 3020 15 3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 119 156
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 11 31
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 15583 )

( 27920 )
Праці 3105 ( 3058 ) ( 5470 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3622 ) ( 4085 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1407 ) ( 1561 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 885 ) ( 557 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 522 ) ( 1004 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 617 ) ( 237 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1 ) ( 400 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 97 ) ( 8 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 101 ) ( 147 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -67 35
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 50 2
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 48 ) ( 14 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 -12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -65 23
Залишок коштів на початок року 3405 77 34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 12 57

Примітки Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi
за II квартал 2013 року
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 6 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 4 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 10 тис.грн
Гудвiл:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385559 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 238019 тис.грн.
Надiйшло за квартал 99 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 1805 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385658 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 239824 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2193 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18113 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 16806 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 131 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 127 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 197 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 17982 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 16876 тис.грн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1103 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1080 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 6 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 3 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1077 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 629 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 590 тис.грн.
Надiйшло за квартал 48 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 3 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 3 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 10 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 674 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 597 тис.грн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1459 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1361 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 23 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 22 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 31 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1436 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1370 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 91тис.грн.
Надiйшло за квартал 1 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 2 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 2 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 2 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 174 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 91 тис.грн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 407039 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 257948 тис.грн.
Надiйшло за квартал 148 тис.грн.
Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 165 тис.грн.
Вибуло за квартал знос 160 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за квартал 2048 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 407022тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 259836 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2193 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
За квартал 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1876 тис.грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
За квартал 1112 тис.грн.
На кiнець кварталу 2070 тис.грн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв:
За квартал 1 тис.грн.
На кiнець кварталу 1тис.грн.
Разом:
За квартал 1113 тис.грн.
На кiнець кварталу 3947 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 34 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 34 тис.грн
Доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 106 тис.грн.
Витрати 93 тис.грн.
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 109 тис.грн.
Витрати 18 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 2 тис.грн.
Витрати 2149 тис.грн.
у т.ч. непродуктивнi витрати i втрати 1 тис.грн.
Списання необоротних активiв:
Витрати 7 тис.грн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 7 тис.грн.
Грошовi кошти
Каса на кiнець кварталу 1 тис.грн.
Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 4 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу 7 тис.грн.
Разом на кiнець кварталу 12 тис.грн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення за звiт. квартал нараховано (створено) 415 тис.грн.
Використано у звiтному кварталi 179 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу 236 тис.грн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 8563 тис.грн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 51 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 150 тис.грн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 6968 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 79 тис.грн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 20971 тис.грн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 23623 тис.грн.
Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 6679 тис.грн.
Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 67084 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 64443 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2641 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець кварталу 171130 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 69237тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 37923 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 63970 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець кварталу 249 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 42 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 46 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 161 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 99191 тис.грн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано за вiтний квартал 2052 тис.грн.
Керівник К.Є. Александрова
Головний бухгалтер С.М. Яворська

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 48710 0 190302 0 -170674 0 0 68338
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 48710 0 190302 0 -170674 0 0 68338
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -6252 0 0 -6252
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -6 0 0 0 0 -6
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -6 0 -6252 0 0 -6258
Залишок на кінець року 4300 48710 0 190296 0 -176926 0 0 62080

Примітки Iнший додатковий капiтал становить: 190296тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52983 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.
Керівник К.Є. Александрова
Головний бухгалтер С.М. Яворська