Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Александрова К.Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00306650
1.4 Місцезнаходження емітента
46010, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0352) 52-58-86, 43-39-78
1.6 Електронна поштова адреса емітента
vvv@texterno.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http//www.texterno.com.ua в мережі Інтернет 24.07.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку з тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Iнформпацiя щодо складання фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об"єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань, за якими здiснюється шляхом передачi об"єкта нерухомостi) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариств цiльових облiгацiй не випускало.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 №329410
3.3. Дата державної реєстрації 29.04.1996
3.4. Місцезнаходження 46010, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18
3.5. Статутний капітал (грн.) 48709520.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 992
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 17.11.0 Прядiння бавовняних волокон, 17.21.0 Виробництво бавовняних тканин, 17.30.0 Оброблення тканин та нетканих виробiв
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства
3.11. Посадові особи емітента Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя " Сцепел Лiмiтед". Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 24 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада. яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 31 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об"єднання - головний iнженер. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965 , освiта вища, стаж керiвної роботи 14 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Голова Ревiзiйної комiсiї Стахiв Петро Григорович. Рiк народження 1953, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - економiст нормувальник. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - зам. начальника ВПiЗ. Член Ревiзiйної комiсiї Базар Валентина Миколаївна. Рiк народження 1947, освiта середньотехнiчна, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - економiст.
3.12. Засновники емітента ФДМУ, Органiзацiя орендарiв "Текстерно"
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5 %, його мiсце знаходження м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 121/19/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 194838080
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 48709521
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
6.8. Факс (044) 279-12-49
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.
6.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок"
6.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19034102
6.4. Місцезнаходження 04053 м. Київ, Кудрявський узвiз, 7
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581175
6.6. Дата видачі ліцензії 14.04.2011
6.7. Міжміський код та телефон (044) 495-33-17
6.8. Факс (044) 495-33-18
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 року.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Чистий збиток на 30.06.2012 року становить 6038 тис.грн. Усього активiв балансу 412707 тис.грн. Основнi засоби 151086 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн. Запаси 72331 тис.грн. Сума дебiторської заборгованостi 158278 тис.грн. Нерозпридiлений прибуток (не покритий збиток) 164611 тис.грн. Власний капiтал 74409 тис.грн. Статутний капiтал 48710 тис.грн. Довгостроковi зобов"язання 34866 тис.грн. Поточнi зобов"язання 302996 тис.грн. Вироблено тканин готових 3960,2 тис.п.м. Обсяг реалiзованої продукцiї 3436,7 тис.грн.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 тканина готова 3960.2 тис.п.м. 53562.80 98.10 3436.7 тис.п.м. 43650.00 92.17

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина 41.89
2 матерiали 30.19
3 заробiтна плата 12.07
4 iншi витрати 7.93

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 30.06.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" за ЄДРПОУ 00306650
Територія за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 17.11.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 46010 м. Тернопiль вул. Текстильна, 18
Середня кількість працівників 992

Баланс на 30.06.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 7 2
- первісна вартість 011 13 13
- накопичена амортизація 012 6 11
Незавершені капітальні інвестиції 020 1972 2981
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 153115 151086
- первісна вартість 031 407805 407744
- знос 032 254690 256658
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 34 34
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 27640 27640
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 182768 181743
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 14014 14456
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 20057 22885
Готова продукція 130 13747 24502
Товари 140 15724 10488
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 140629 158278
- первісна вартість 161 140629 158278
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 1 2
- за виданими авансами 180 14 56
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 187 236
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 34 57
- у т.ч. в касі 231 15 7
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 204407 230960
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 4
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 387178 412707

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48710 48710
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 190327 190310
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -158573 -164611
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 80464 74409
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 436
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 436
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 29818 29828
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 5036 5038
Усього за розділом III 480 34854 34866
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4483 4484
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 210961 239478
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 457 955
- з бюджетом 550 13273 14518
- з позабюджетних платежів 560 126 126
- зі страхування 570 18785 18858
- з оплати праці 580 921 1737
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22854 22840
Усього за розділом IV 620 271860 302996
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 387178 412707

Примітки Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 158278 тис.грн. До виробничих запасiв входить: сировина ( бавовна, прядиво); матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали); паливо (масло, бензин) малоцiннi швидкозношуючi предмети.
Керівник Александрова К. Є.
Головний бухгалтер Яворська С. М.

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 56707 31375
Податок на додану вартість 015 9350 5229
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 51
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 47357 26095
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 46883 25398
Валовий прибуток:
- прибуток 050 474 697
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 507 2779
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 4070 3402
Витрати на збут 080 1093 820
Інші операційні витрати 090 1881 1879
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 6063 2625
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 26 35
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 1 100
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 6038 2690
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 6038 2690
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 6038 2690
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 46277 33459
Витрати на оплату праці 240 8084 4721
Відрахування на соціальні заходи 250 2997 1733
Амортизація 260 2050 3055
Інші операційни витрати 270 3447 3359
Разом 280 62855 46327
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 194838080.000 194838080.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 194838080.000 194838080.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.03099000 -0.01381000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.03099000 -0.01381000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Iншi операцiйнi доходи становлять 507 тис.грн., в тому числi: дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 359 тис. грн. дохiд вiд операцiйної оренди 127 тис.грн. дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 19 тис.грн. iншi доходи 2 тис.грн.
Керівник Александрова К. Є.
Головний бухгалтер Яворська С. М.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Д/н