Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий санацiєю

 

 

 

Александрова К.Є.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00306650

4. Місцезнаходження

46010, м. Тернопiль,, вул. Текстильна, 18

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 52-58-86 43-39-78

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.texterno.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у звзку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня у зв'язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня у зв'язку тим, що товариство таких паперiв не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у звзку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку тим, що товариство не здiйснювало конвертацiю цiнних паперiв.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня у зв'язку тим, що у товариствi вiдсутня посада управителя.
Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя по змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сенртифiкатiв за консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, що вiдбулося протягом звiтного перiоду вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв) вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

29.04.1996

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

48709520.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

812

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво

10. Органи управління підприємства

Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзжен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004705990119

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Райффайзжен банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26001383199 $

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва"

АЕ 310826

08.11.2013

Головне управлiння Мiндоходiв у Тернопiльськiй областi

 

Опис

В складi ВАТ " Текстерно" є бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.


IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування

ТзОВ "Вата"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

31743780

4. Місцезнаходження

м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18

5. Опис

ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, сума активiв наданих емiтентом у якостi внеску становить 3,3 тисрн. Мiсцезнаходження ТзОВ "Вата": м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Керуючий санацiєю

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Катерина Євдокимiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.

4. Рік народження

1948

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Текстерно" - Голова правлiння.

8. Опис

Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi
цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках,
передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та
органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план
санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi;
здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi
розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним
судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно". Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яворська Софiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера.

8. Опис

Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобовзана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Обiймала посади: ВАТ "Текстерно" комiрник скаладу запасних частин, бухгалтер по облiку матерiалiв, заступник головного бухгалтера об"єднаннятаж керiвної роботи 19 рокiв .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi головного бухгалтера в звiтному перiодi не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 377-70-16 (044) 279-12-49

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

9. Опис

01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Тексерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

25196955

4. Місцезнаходження

01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 26

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286544

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 486-63-92, 501-59-19

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89 вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013 №277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок".
ВАТ "Текстерно" уклало договiр з ТОВ "Регiстрсервiс" про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013 р.
ТОВ "Планета-Брок" станом на 30.09.2013 р. не здiйснило закриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно", що уноможливило вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ВАТ "Текстерно" новим зберiгачем ТОВ "Регiстрсервiс".

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕР АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21141644

4. Місцезнаходження

46001, м. Тернопiль, вул. СТАРИЙ РИНОК, будинок 3/61

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0378

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

(0352) 43-23-23 43-23-23

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

9. Опис

Надає послуги щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi товариства.


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.1998

121/19/1/98

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000135404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

194838080

48709520.00

0

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на органiзацiйно- оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було. Додаткового розмiщення цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилось.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

45511

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Довгостроковi

05.12.1998

40883

4.5

05.12.2022

Короткостроковi

30.08.1995

4628

10.0

29.04.1998

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

17455

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

318246

X

X

Усього зобов'язань

X

381212

X

X

Опис:

За термiном погашення кредити банку включають в себе: 40883 тис. грн. непогашеної частини боргу довгострокового кредиту та 4628 тис. грн. непогашеної частини боргу короткострокових кредитiв. Iншi зобов'язання включають в себе заборгованiсть за розрахунками зi соцiального страхування; створення резерву вiдпусток; вiдсотки за користування кредитами; кредитну заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнше.


2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тисрн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

235,1 тис.п.м.

3709.5

89.8

560,0 тис.п.м.

8047.1

97.43


3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

32.4

2

Матерiали

37.2

3

Заробiтна плата

15.6

4

Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiтитрати на вiдрядження)

6.3

5

Єдиний соцiальний внесок

5.7


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

Тернопільська

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Оздоблення текстильних виробів

за КВЕД

13.30

Середня кількість працівників

812

 

Одиниця виміру: тисрн. без десяткового знака

 

Адреса

вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

7

15

7

первісна вартість

1001

13

18

13

накопичена амортизація

1002

6

3

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3947

3947

2982

Основні засоби:

1010

145285

144260

149091

первісна вартість

1011

406985

406934

407039

знос

1012

261700

262674

257948

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

34

34

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

27640

27640

27640

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

176913

175896

179754

II. Оборотні активи

Запаси

1100

62613

58998

69784

Виробничі запаси

1101

14709

13899

15267

Незавершене виробництво

1102

21326

22871

19201

Готова продукція

1103

19567

15079

27731

Товари

1104

7011

7149

7585

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

180151

178273

165178

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


100


110


61

з бюджетом

1135

3

4

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

243

225

253

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26

14

77

Готівка

1166

0

3

1

Рахунки в банках

1167

5

7

61

Витрати майбутніх періодів

1170

3

3

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

243139

237267

235358

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

21

Баланс

1300

420052

413523

415133

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

48710

48710

48710

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

190296

190288

190302

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-184718

-206687

-170674

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

54288

32311

68338

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

29830

40883

29830

Інші довгострокові зобов’язання

1515

5038

6905

5038

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

34868

47788

34868

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4484

4628

4484

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

266445

264715

248588

за розрахунками з бюджетом

1620

16544

17455

14723

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

16867

15585

18346

за розрахунками з оплати праці

1630

1868

1126

1409

за одержаними авансами

1635

384

201

467

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

11

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

24304

29703

23910

Усього за розділом IІІ

1695

330896

333424

311927

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

420052

413523

415133

 

Примітки

До виробничих
запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

8259

14079

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8024 )

( 13861 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


235


218

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

96

112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1758 )

( 1796 )

Витрати на збут

2150

( 636 )

( 514 )

Інші операційні витрати

2180

( 19914 )

( 572 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 21977 )

( 2552 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

10

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 21969 )

( 2552 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 21969 )

( 2552 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-21969

-2552

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

4405

10034

Витрати на оплату праці

2505

1762

2283

Відрахування на соціальні заходи

2510

658

849

Амортизація

2515

1026

1028

Інші операційні витрати

2520

1445

1500

Разом

2550

9296

15694

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

194838080

194838080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

194838080

194838080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.11276

-0.01310

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.11276

-0.01310

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
Д
о основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ, а також в значнiй мiрi збiльшення курсової рiзницi за валютними кредитами банкiв.
У I кварталi 2014 року
вiдбулося рiзке збiльшення збиткiв, яке спричинене значним зростанням курсової рiзницi за наявними валютними кредитами банкiв.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв не вiдбувалось.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi.
Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (I квартал 2014 року) не вiдбувалось.
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Строк санацiї: 12 мiсяцiв. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.
Промiжний звiт (I квартал 2014 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року.

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


10790


13324

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

22

66

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

34

231

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

56

53

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

41

5

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 6366 )


( 9210 )

Праці

3105

( 1481 )

( 1875 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2182 )

( 1782 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 734 )

( 558 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 426 )

( 232 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 308 )

( 326 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 111 )

( 214 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 22 )

( 2 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 48 )

( 72 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1

-34

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

25

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 11 )

( 44 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-11

-19

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-12

-53

Залишок коштів на початок року

3405

26

77

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

14

24

 

Примітки

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi
за I квартал 2014 року
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тисрн.
Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 6 тис. грн.
Надiйшло з початку року 11 тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тисрн.
Вибуло з початку року накопичена амортизацiя 5 тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 2 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 3 тисрн.
Гудвiл:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тисрн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385588 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 241463 тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 903 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385588тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 242366 тисрн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2216 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 17991тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 17069 тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 39 тисрн.
Вибуло з початку року знос 38 тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 100 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 179582 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 17131 тисрн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 1081тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 2 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1083 тисрн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 683 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 602 тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 2 тисрн.
Вибуло з початку року знос 2тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 8 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 681 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 608 тисрн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1442 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 1389 тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 8 тисрн.
Вибуло з початку року знос 8 тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 10 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1434 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1391тисрн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 1 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1 тисрн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 183 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 95тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 2 тисрн.
Вибуло з початку року знос 2 тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 1 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 181 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 94 тисрн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 406985 тисрн.
Залишок на початок кварталу знос 261700 тисрн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 51 тисрн.
Вибуло з початку року знос 50тисрн.
Нараховано амортизацiї з початку року 1024 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 406934тисрн.
Залишок на кiнець кварталу знос 262674 тисрн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2216 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тисрн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 3917 тисрн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тисрн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1876 тисрн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 2070 тисрн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1 тисрн.
Придбання (виготовлення) необоротних матерiальних засобiв:
З початку року 11 тис.грн.
На кiнець кварталу 0 тисрн.
Разом:
З початку року 11тис.грн.
На кiнець кварталу 3947 тисрн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 34 тисрн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 34 тис.грн
Д
оходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 57 тисрн.
Витрати 51 тисрн.
Операцiйна курсова рiзниця:
Витрати 18458
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 36 тисрн.
Витрати 2 тисрн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 3 тисрн.
Витрати 1403 тисрн.
Списання необоротних активiв:
Витрати 2 тисрн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 10 тисрн.
Грошовi кошти
Каса на кiнець кварталу 3 тисрн.
Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 7
тисрн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу
4 тисрн.
Разом на кiнець кварталу 14 тисрн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення з початку року нараховано (створено) 129 тисрн.
Використано з початку року 118 тисрн.
Залишок на кiнець кварталу 11 тисрн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 8014 тисрн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 54 тисрн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 150 тисрн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 5607 тисрн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 74 тисрн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 22871 тисрн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 15079 тисрн.
Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 7149 тисрн.
Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 58998 тисрн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 56363 тисрн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2635 тисрн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець кварталу 178273 тисрн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 47418 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 40553 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 90302 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець кварталу 225 тисрн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 46 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 2 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 177 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 99813 тисрн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано з початку року 1026 тисрн.

Керівник

К.Є. Александрова

Головний бухгалтер

С.М. Яворська


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

0

Керівник

0

Головний бухгалтер

0


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

48710

0

190296

0

-184718

0

0

54288

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

48710

0

190296

0

-184718

0

0

54288

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-21969

0

0

-21969

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-8

0

0

0

0

-8

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-8

0

-21969

0

0

-21977

Залишок на кінець року

4300

48710

0

190288

0

-206687

0

0

32311

 

Примітки

Iнший додатковий капiтал становить: 190288тисрн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52975 тисрн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.

Керівник

К.Є. Александрова

Головний бухгалтер

С.М. Яворська