Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Александрова К.Є.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00306650

1.4 Місцезнаходження емітента

46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0352) 52-58-86, 43-39-78

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vvv@texterno.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.texterno.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi ) вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А00 № 329410

3.3. Дата державної реєстрації

29.04.1996

3.4. Місцезнаходження

46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18

3.5. Статутний капітал (грн.)

48709520.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

934

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Член Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Засiдання Наглядової ради станом на 01.04.2013 р. не проводилось. Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 33 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 18 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 36 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна (обрано на посаду протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 11.02.2013 р.). Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи 1 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 36 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975, освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст.

3.12. Засновники емітента

ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно".

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.09.1998

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

121/19/1/98

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

194838080

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

48709521

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

6.8. Факс

(044) 279-12-49

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року.

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19034102

6.4. Місцезнаходження

04053 м. Київ, Кудрявський узвiз, 7

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581175

6.6. Дата видачі ліцензії

14.04.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 206-12-92

6.8. Факс

(044) 206-12-93

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 року.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Чистий збиток на 31.03.2013 становить 2552 тис.грн.
Усього активiв балансу 416386 тис.грн.
Основнi засоби 148130 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн.
Запаси 69341тис.грн.
Сума дебiторської заборгованостi 167779 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (не покритий збиток) -173226тис.грн.
Власний капiтал 65786 тис.грн.
Зареєстрований капiтал 48710 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання 34868 тис.грн.
Поточнi зобов'язання 315732 тис.грн.
Вироблено тканин готових 584,1 тис.пог.м
Обсяг реалiзованої продукцiї 891,3 тис.пог.м


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

584,1 тис.п.м.

8618.1

88.1

891,3

13196.6

93.73


Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

29.8

2

Матерiали

46.17

3

Заробiтна плата

12.45

4

Знос

4.72

5

Iншi витрати

2.22

6

Єдиний соцiальний внесок утриманий iз заробiтної плати

4.64


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Оздоблення текстильних виробів

за КВЕД

13.30

Середня кількість працівників

934

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

7

5

7

первісна вартість

1001

13

13

13

накопичена амортизація

1002

6

8

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2982

3022

2982

Основні засоби:

1010

149091

148130

149091

первісна вартість

1011

407039

407079

407039

знос

1012

257948

258949

257948

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

34

34

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

27640

27640

27640

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

179754

178831

179754

II. Оборотні активи

Запаси

1100

69784

69341

69784

Виробничі запаси

1101

15267

16068

15267

Незавершене виробництво

1102

19201

21373

19201

Готова продукція

1103

27731

24851

27731

Товари

1104

7585

7049

7585

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

165178

167779

165178

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


61


168


61

з бюджетом

1135

2

2

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

253

238

253

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

77

24

77

Готівка

1166

1

6

1

Рахунки в банках

1167

61

6

61

Витрати майбутніх періодів

1170

3

3

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

235358

237555

235358

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

21

0

21

Баланс

1300

415133

416386

415133

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

48710

48710

48710

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

190302

190302

190302

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-170674

-173226

-170674

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

68338

65786

68338

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

29830

29830

29830

Інші довгострокові зобов’язання

1515

5038

5038

5038

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

34868

34868

34868

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4484

4484

4484

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

248588

252833

248588

за розрахунками з бюджетом

1620

14723

15221

14723

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

18346

17825

18346

за розрахунками з оплати праці

1630

1409

1028

1409

за одержаними авансами

1635

467

295

467

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

139

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

23910

23907

23910

Усього за розділом IІІ

1695

311927

315732

311927

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

415133

416386

415133

 

Примітки

До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 01.04.2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14079

23516

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

13861

23291

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

218

225

Валовий: збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

112

316

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

1796

2013

Витрати на збут

2150

514

541

Інші операційні витрати

2180

572

1150

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

2552

3163

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1

6

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

0

0

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

1

0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

2252

3157

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

2552

3157

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2552

-3157

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

10034

27052

Витрати на оплату праці

2505

2283

4023

Відрахування на соціальні заходи

2510

849

1487

Амортизація

2515

1028

1025

Інші операційні витрати

2520

1500

2187

Разом

2550

15694

35774

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

194838080

194838080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

194838080

194838080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.01310

-0.01620

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.01310

-0.01620

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

КОДИ Дата (рiк, мiсяць, число) 2013.3.31 Пiдприємство Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» за ЄДРПОУ 00306650 (найменування) Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за I квартал 2013 р. Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року рядка 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 3000 13324 20328 Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Повернення податкiв i зборiв 3005 0 0 у тому числi податку на додану вартiсть 3006 0 0 Цiльового фiнансування 3010 66 62 Авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 231 264 Операцiйної оренди 3040 53 57 Iншi надходження 3095 5 18 Витрачання на оплату: 3100 -9 210 -14 838 Товарiв (робiт, послуг) Працi 3105 -1 875 -2 777 Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 -1 782 -1 918 Зобов’язань з податкiв i зборiв 3115 -558 -578 Зобов’язань з податку на додану вартiсть 3117 -232 -101 Зобов’язань з iнших податкiв i зборiв 3118 -326 -477 Авансiв 3135 -214 -152 Повернення авансiв 3140 0 -400 Цiльових внескiв 3145 -2 0 Iншi витрачання 3190 -72 -86 Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 -34 -20 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 3200 0 0 Надходження вiд реалiзацiї: фiнансових iнвестицiй необоротних активiв 3205 25 1 Надходження вiд отриманих: 3215 0 0 вiдсоткiв дивiдендiв 3220 0 0 Надходження вiд деривативiв 3225 0 0 Iншi надходження 3250 Витрачання на придбання: 3255 0 0 фiнансових iнвестицiй необоротних активiв 3260 - 44 0 Виплати за деривативами 3270 0 0 Iншi платежi 3290 0 0 Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -19 1 III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 3300 0 0 Надходження вiд: Власного капiталу Отримання позик 3305 0 0 Iншi надходження 3340 Витрачання на: 3345 0 0 Викуп власних акцiй Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивiдендiв 3355 0 0 Iншi платежi 3390 0 0 Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -53 -19 Залишок коштiв на початок року 3405 77 34 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 0 0 Залишок коштiв на кiнець року 3415 24 15 КОДИ Дата (рiк, мiсяць, число) 2013.4.01 Пiдприємство Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» за ЄДРПОУ 00306650 (найменування) Звiт про власний капiтал за I квартал 2013 р. Форма № 4 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка Зареєстрований Капiтал Додатко-вий Резер-вний Нерозпо-дiлений Неопла-чений Вилу-чений Всього капiтал у дооцiн-ках капiтал капiтал прибуток(непокритий капiтал капiтал збиток) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок 4000 48 710 0 190 302 0 -170 674 0 0 68 338 на початок року Скоригований залишок на початок року 4095 48 710 0 190 302 0 -170 674 0 0 68 338 Чистий прибуток (збиток) з звiтний перiод 4100 0 0 0 0 -2 552 0 0 -2552 Разом змiн у капiталi 4295 0 0 0 0 -2 552 0 0 0 Залишок на кiнець року 4300 48 710 0 190 302 0 -173 226 0 0 65 786 Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за I квартал 2013 року Нематерiальнi активи Iншi нематерiальнi активи: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн. Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 6 тис. грн. Нараховано амортизацiї за квартал 2 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 13 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 8 тис.грн Гудвiл: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн. Основнi засоби: Будинки, споруди та передавальнi пристрої: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385559 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 238019 тис.грн. Надiйшло за квартал 61 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 903 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 285620 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 238922 тис.грн. у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн. переданi в оперативну оренду знос 2181 тис.грн. Машини та обладнання: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18113 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 16806 тис.грн. Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 16 тис.грн. Вибуло за квартал знос 15 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 98 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18097 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 16889 тис.грн. Транспортнi засоби: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1103 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 1080 тис.грн. Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 6 тис.грн. Вибуло за квартал знос 6 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 2 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 1076 тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 629 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 590 тис.грн. Надiйшло за квартал 4 тис.грн. Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 3 тис.грн. Вибуло за квартал знос 3 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 4 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 630 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 591 тис.грн. Iншi основнi засоби: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1459 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 1361 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 18 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1459 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 1379 тис.грн. Бiблiотечнi фонди: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 1 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 1 тис.грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 91тис.грн. Надiйшло за квартал 1 тис.грн. Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Вибуло за квартал знос 1 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 1 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 91 тис.грн. Разом основних засобiв: Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 407039 тис.грн. Залишок на початок кварталу знос 257948 тис.грн. Надiйшло за квартал 66 тис.грн. Вибуло за квартал первiсна (пероцiнена) вартiсть 26 тис.грн. Вибуло за квартал знос 25 тис.грн. Нараховано амортизацiї за квартал 1026 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 407079тис.грн. Залишок на кiнець кварталу знос 258949 тис.грн. у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн. переданi в оперативну оренду знос 2181 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн. Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї Капiтальне будiвництво: За квартал 0 тис.грн. На кiнець кварталу 1876 тис.грн. Придбання (виготовлення) основних засобiв: За квартал 105 тис.грн. На кiнець кварталу 1145 тис.грн. Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв: За квартал 1 тис.грн. На кiнець кварталу 1тис.грн. Разом: За квартал 106 тис.грн. На кiнець кварталу 3022тис.грн. Фiнансовi iнвестицiї Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 34 тис.грн. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 34 тис.грн Доходи i витрати Операцiйна оренда активiв: Доходи 53 тис.грн. Витрати 47 тис.грн. Реалiзацiя iнших оборотних активiв: Доходи 58 тис.грн. Витрати 16 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи i витрати: Доходи 1 тис.грн. Витрати 509 тис.грн. Списання необоротних активiв: Витрати 1 тис.грн. Iншi доходи i витрати: Доходи 1 тис.грн. Грошовi кошти Каса на кiнець кварталу 6 тис.грн. Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 6 тис.грн. Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу 12 тис.грн. Разом на кiнець кварталу 24 тис.грн. Забезпечення i резерви Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам: Збiльшення за звiт. квартал нараховано (створено) 139 тис.грн. Залишок на кiнець кварталу 139 тис.грн. Запаси Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 9079 тис.грн. Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 61 тис.грн. Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 5 тис.грн. Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 6846 тис.грн. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 77 тис.грн. Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 21373 тис.грн. Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 24851 тис.грн. Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 7049 тис.грн. Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 69341 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 66699 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2642 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: Всього на кiнець кварталу 167779 тис.грн. у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 93013 тис.грн. за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 7324 тис.грн. за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 67442 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: Всього на кiнець кварталу 238 тис.грн. у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 72 тис.грн. за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 4 тис.грн. за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 162 тис.грн. Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 100502 тис.грн. Використання амортизацiйних вiдрахувань: Нараховано за вiтний квартал 1028 тис.грн. Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). На пiдприємствi використовується така методика облiку: основних засобiв До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500,00 грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв. малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) списується 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% амортизується. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю. Визнання та первiсна оцiнка запасiв здiйснюється згiдно П(С)БО №9 «Запаси». Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ. У I кварталi 2013 року подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось. Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру. Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у I кварталi 2013 року вiдсутнi. Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв не вiдбувалось. Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались. Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства. Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi. Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод, вiдсутнi. Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (I квартал 2013 року) не вiдбувалось. Промiжнi звiт (I квартал 2013 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року. Промiжну фiнансову звiтнiсть (I квартал 2013 року) складена у вiдповiдностi до вимог рiчної фiнансової зiтностi.

Керівник

Александрова Катерина Євдокимiвна

Головний бухгалтер

Яворська Софiя Миколаївна